Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de mobilitat del personal d'administració i serveis (PAS) del Grup 9 d'universitats

Leioa, 11 de maig de 2007

REUNITS

El Sr. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, Rector Magnífic de la Universitat de Cantàbria, en representació d'aquesta, amb seu a l'avinguda de Los Castros, s/n, 39005 de Santander, CIF: Q3918001-C.

El Sr. J. Francisco Duque Carrillo, Rector Magnífic de la Universitat d'Extremadura, en representació d'aquesta, amb seu a l'avinguda d'Elvás, s/n, 06071 de Badajoz, CIF: Q0618001-B.

La Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta, amb seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07071 de Palma, CIF: Q0718001-A.

El Sr. José M. Martínez de Pisón Cavero, Rector Magnífic de la Universitat de la Rioja, en representació d'aquesta, amb seu a l'avinguda de la Paz, 93, 26004 de Logronyo, CIF: Q2618002-F.

El Sr. Juan Antonio Vázquez García, Rector Magnífic de la Universitat d'Oviedo, en representació d'aquesta, amb seu al carrer de San Francisco, 3, 33003 d'Oviedo, CIF: Q3318001-I.

El Sr. Pedro Burillo López, Rector Magnífic de la Universitat Pública de Navarra, en representació d'aquesta, amb seu a Campus de Arrosadía, 31006 de Pamplona, CIF: Q3150012-G.

El Sr. Felipe Pétriz Calvo, Rector Magnífic de la Universitat de Saragossa, en representació d'aquesta, amb seu al carrer de San Francisco, s/n, 50006 de Saragossa, CIF: Q5018001-G.

Les parts es reconeixen mútuament la qualitat en què cadascuna intervé, així com la capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquest conveni, i a aquest efecte

MANIFESTEN

1. Que el reconeixement constitucional de l'autonomia universitària i el seu desenvolupament normatiu i jurisprudencial configuren les universitats públiques com a ens de dret públic titulars de personalitat jurídica pròpia, independent i diferenciada de l'Administració de l'Estat i de l'Administració regional, amb autonomia per establir i modificar les seves relacions de llocs de treball, així com per gestionar i seleccionar el personal funcionari d'administració i serveis, tal com reconeixen els apartats i) i e) de l'article 2.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

2. Que el personal d'administració i serveis de les universitats és format per funcionaris de la mateixa universitat i per funcionaris d'altres administracions públiques d'acord amb el que disposen les relacions de llocs de treball respectives i les convocatòries de provisió de llocs de treball.

3. Que l'article 17 de la Llei 30/1984, de reforma de la Funció Pública, estableix el principi de la mobilitat de funcionaris de les diferents administracions públiques, d'acord amb l'exercici de la potestat d'autoorganització inherent a cada universitat.

4. Que de conformitat amb l'article 76.1 i 4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, la provisió de llocs de personal d'administració i serveis de les universitats es realitza pel sistema de concursos, als quals es poden presentar tant el personal propi de les universitats com el personal d'altres universitats. A més, les universitats han de promoure les condicions perquè el personal d'administració i serveis pugui exercir les seves funcions en universitats altres que la d'origen. Amb aquesta finalitat, poden formalitzar-se convenis entre les universitats o amb altres administracions públiques que garanteixin el dret de mobilitat del seu personal amb el principi de reciprocitat.

5. Que les universitats que componen el G9 tenen, entre els compromisos que han assumit, el compromís de promoure la col·laboració entre les universitats, en tots els àmbits, i, entre d'altres, el del personal d'administració i serveis.

6. Que en el marc de la col·laboració desitjable entre les administracions públiques, recollida com a principi bàsic a l'article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, és convenient de signar un conveni interuniversitari subscrit per les universitats públiques integrades al G9, que permeti als seus funcionaris d'administració i serveis la possibilitat de participar als concursos de provisió de llocs de treball, sempre que prèviament disposin de la conformitat de les juntes de Personal d'Administració i Serveis de les universitats que hi intervenen.

En conseqüència, les universitats que hi intervenen formalitzen aquest conveni, d'acord amb les següents

ESTIPULACIONS

Primera. Els funcionaris amb destinació definitiva a les universitats signants d'aquest conveni poden participar a les convocatòries de concursos de provisió de llocs de treball que en les relacions de llocs de treball respectives estiguin reservats a funcionaris dels cossos i escales propis de les universitats.

Segona. El concurs ha de ser resolt per l'òrgan competent en dues fases:

1a. Personal funcionari que presta un servei a la mateixa universitat que el convoca.
2a. Personal provinent de les altres universitats signants.

Tercera. La sol·licitud d'admissió s'efectua en el mateix termini i amb els mateixos requisits que per al personal funcionari propi de la universitat convocant. L'admissió està condicionada a la no cobertura, en una primera fase, de la vacant. Les vacants que resultin d'aquesta primera fase són les que es poden adjudicar als aspirants procedents de les altres universitats públiques signants d'aquest conveni.

Quarta. Les convocatòries de concursos de provisió de llocs de treball de personal funcionari han d'esmentar aquest conveni i recollir-ne les previsions. Així mateix, se n'ha de fer esment en ocasió de l'aprovació o modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari d'administració i serveis.

Cinquena. A més de la publicació oficial de la convocatòria, aquesta s'ha de remetre a les gerències de la resta de les universitats signants perquè sigui publicada als taulers oficials respectius.

Sisena . Alhora, les universitats del grup es comprometen a desenvolupar un programa d'estades curtes, nacionals i internacionals, dirigides al PAS. Les condicions d'aquest programa es regulen a les convocatòries respectives.

Setena. La formalització del conveni ha de ser objecte de publicació en pàgines web i al tauler d'anuncis de cada universitat signant, així com als butlletins oficials autonòmics respectius.

Vuitena. Els dubtes que susciti la interpretació i l'aplicació d'aquest conveni han de ser resolts per una comissió de seguiment formada pels gerents de les universitats signants d'aquest conveni, que poden ser assistits pels responsables de recursos humans respectius.

Novena . Aquest conveni té efecte a partir de l'endemà de la signatura dels rectors del G9. La seva vigència és anual i es prorroga automàticament, excepte en cas de denúncia o desvinculació expressa, decidida lliurement per cada universitat. La denúncia o sol·licitud de desvinculació s'ha de realitzar amb almenys tres mesos d'antelació a l'acabament de la vigència del conveni o la pròrroga, i ha de ser publicada als butlletí oficial autonòmic perquè sigui eficaç. Així mateix, pot extingir-se de comú acord de les universitats intervinents.

Així mateix, poden ser excloses del seu àmbit d'aplicació, per decisió majoritària de la comissió de seguiment, aquelles universitats que incompleixin les obligacions assumides, especialment el principi de reciprocitat; en aquest sentit, és necessari un requeriment previ que recordi el compliment de les obligacions.

Com que hi estan d'acord, les parts signen aquest conveni en vuit exemplars, un per a cada universitat signant i un altre per a la Secretaria General del G9, a Leioa, 11 de maig de 2007.

Per la Universitat de Cantàbria:
Per la Universitat d'Extremadura:

Signat: Sr. Federico Gutiérrez-Solana

Signat: Sr. Juan Francisco Duque

Per la Universitat de les Illes Balears:
Per la Universitat de la Rioja:

Signat: Sra. Montserrat Casas

Signat: Sr. José M. Martínez de Pisón

Per la Universitat d'Oviedo:
Per la Universitat Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa:

Signat: Sr. Juan Antonio Vázquez

Signat: Sr. Pedro Burillo

Per la Universitat de Saragossa:

Signat: Sr. Felipe Pétriz

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de novembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).