Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i ASIMAIG Serveis Empresarials per a la realització conjunta del Màster Universitari en Salut Laboral (Títol Oficial de Postgrau)

Palma, 9 de novembre de 2007

REUNITS:

D'una part, la Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora magnífica de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta i segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat esmentada.

I d'una altra part, el Sr. José Manuel Garay Bilbao, soci director, en qualitat de representant legal, acreditat amb poder notarial suficient, d'ASIMAG SERVEIS EMPRESARIALS, SL, d'ara endavant ASIMAG, amb CIF núm. B48818868 i domicili fiscal a Bilbao, Alameda Urquijo, núm. 85, entresòl pral., i delegació a les Illes Balears al carrer de Parellades, 12a, 3r despatx 31. 07003 Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure aquest conveni, i en aquest sentit

MANIFESTEN:

 1. Que la UIB és una institució de dret públic que exerceix els drets reconeguts per l'ordenació jurídica per fer el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, tenint, entre els seus objectius, l'organització i el desenvolupament d'estudis oficials de postgrau.
 2. Que, per la seva part, ASIMAG té com a finalitat estatutària la impartició d'ensenyaments presencials o a distància a persones que es pretenen capacitar per a l'acompliment professional en diferents sectors.
  ASIMAG desenvolupa programes de formació, i presta un servei que inclou el disseny, l'elaboració i la impartició dels programes esmentats.
 3. Que el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, que regula els estudis universitaris oficials de postgrau, té com a objecte oferir el marc jurídic que faci possible a les universitats espanyoles estructurar, amb flexibilitat i autonomia, els seus ensenyaments de postgrau de caràcter oficial.
 4. Que la diversitat de les universitats espanyoles, i dins d'aquestes dels diferents àmbits de coneixement, aconsella dotar els estudis de postgrau de la major flexibilitat que, en l'àmbit de la seva autonomia, les universitats defineixin i desenvolupin les seves estratègies i l'organització de la formació especialitzada i investigadora.

  Que així mateix, segons l'article 4.1. del Reial decret esmentat, els programes de postgrau s'han d'elaborar i organitzar en la forma que estableixi cada universitat, d'acord amb els criteris i requisits acadèmics que contenen el Reial decret esmentat i la legislació autonòmica vigent.

  Que, així mateix, l'article 9.3 del mateix text legal, situat dins del Capítol III que regula els estudis universitaris de segon cicle que condueix a l'obtenció del títol de màster diu que " la Universitat ¿podrà establir acords de col·laboració amb altres institucions o organismes públics i privats, així com amb empreses o indústries ".

 5. Que atenent la coincidència d'objectius formatius, a més de l'experiència acreditada d'ASIMAG en la formació en l'àrea de Prevenció de Riscos Laborals, les entitats intervinents en aquest acte s'han proposat fer conjuntament el Màster Universitari en Salut Laboral i les especialitats corresponents (títol oficial de postgrau), que haurà de ser aprovada, si és pertinent, pels òrgans competents de la Universitat signatària i pel Consell de Govern de la comunitat autònoma, d'acord amb la normativa legal vigent.
 6. Que és voluntat de les parts l'establiment d'una fórmula de col·laboració per a l'organització i el desenvolupament d'aquest Màster en Salut Laboral i les seves especialitats corresponents.

I, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acorden subscriure aquest conveni específic que es regeix per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

 1. L'objecte d'aquest conveni és establir les línies de col·laboració entre la UIB i ASIMAG per a la realització i l'organització del Màster Universitari en Salut Laboral i les seves especialitats corresponents (títol oficial de postgrau) , que s'ha proposat fer a la Universitat esmentada a partir de l'any acadèmic 2008, si és oportunament autoritzat.

ESPECIALITATS:

 1. Especialitat en Seguretat en el Treball
 2. Especialitat en Higiene Industrial
 3. Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

Aquestes especialitats es componen de 10 crèdits (cada una) i les seves pràctiques de 14 crèdits (cada una).

Els continguts d'aquest màster s'estructuren de forma modular, conforme al programa formatiu contingut en la normativa vigent. Així, els estudiants que estiguin interessats a cursar els estudis de postgrau relacionats poden fer:

 1. Primer curs: part troncal de Prevenció i almenys una de les especialitats assenyalades anteriorment, i el seu pràcticum corresponent (60 crèdits).
 2. Segon curs: una especialitat o dues, cada una de les quals juntament amb el seu pràcticum respectiu (48 crèdits conjuntament).

SEGONA. AUTORITZACIÓ DEL MÀSTER

  1. La proposta del màster, així com els continguts organitzatius i acadèmics, queden vinculats per la normativa vigent i per la normativa acadèmica de la UIB.
  2. La proposta del màster, que s'ha d'aprovar pels òrgans competents de la UIB, ha de ser autoritzada pel Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb la normativa legal vigent.
  3. L'eficàcia del conveni queda supeditada a aquesta autorització.

TERCERA. ÒRGANS DE GOVERN DEL MÀSTER I MECANISMES PER ASSEGURAR LA COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA

 1. El màster queda vinculat a la UIB, que s'ha d'encarregar de la direcció del màster a través de la Comissió d'Estudis del Màster en Salut Laboral , com a òrgan bàsic de coordinació acadèmica.
 2. Per garantir la coordinació de l'oferta formativa, i assegurar la qualitat del màster, es crearà una Comissió Mixta de Seguiment , com a òrgan de gestió i suport administratiu del màster, amb representants designats per ambdues parts en règim de paritat

Aquesta Comissió es responsabilitza de la planificació, el seguiment i l'avaluació de les accions derivades del conveni.

La Comissió Mixta de Seguiment s'haurà de reunir sempre que ho sol·liciti una de les parts i elevar informes i propostes als òrgans rectors d'ambdues, i estarà formada:

Per part de la UIB:

 • Vicerector que tingui atribuïda la competència en matèria de postgrau o persona a qui delegui.
 • Director del màster, o persona a qui delegui.

Per part d'ASIMAG:

 • Responsable del màster d'ASIMAG, o persona a qui delegui, que haurà de fer tasques de codirecció i coordinació del màster d'acord amb el director del màster de la UIB i amb les funcions derivades d'aquest conveni.

El rector pot substituir els membres de la Comissió Mixta de Seguiment designats per la UIB, que perdin o canviïn la condició per la qual van ser designats per a aquesta.

QUARTA. ADMISSIÓ I MATRÍCULA DELS CANDIDATS

 1. Els candidats que estiguin interessats a cursar el màster hauran de presentar telemàticament o personalment al responsable dels serveis administratius de la UIB nomenat en aquest sentit una sol·licitud de preinscripció, en la forma i dins del període establert per la UIB.

  En aquesta tasca de preinscripció participa activament ASIMAG a través dels seus departaments de Captació i Prevenció, que treballen en coordinació amb el responsable dels serveis administratius de la UIB en la preinscripció dels candidats i en la gestió de la documentació necessària.

  L'òrgan d'admissió dels candidats a la titulació del Màster en Salut Laboral és la Comissió d'Estudis del Màster , la qual, una vegada finalitzat el terme fixat, comprova la documentació i proposa la inscripció, si escau, i remet a ASIMAG de forma immediata aquesta informació.

 2. Els candidats interessats hauran d'acreditar tenir els requisits legals d'accés, així com els requisits específics d'admissió i dels aprenentatges previs establerts en els estudis aprovats.

 3. Les entitats participants al conveni hauran d'aplicar els criteris d'admissió i selecció de candidats que constin en la proposta del màster.

CINQUENA. GESTIÓ D'EXPEDIENTS I TÍTOLS

 1. La matriculació i gestió acadèmica ordinària es fan a la UIB, d'acord amb la seva normativa pròpia i amb els acords establerts en aquest conveni.
 2. La UIB és la responsable de la tramitació dels expedients dels estudiants, i s'ha d'encarregar materialment de l'administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les actes i de la tramitació, expedició i registre del títol oficial del màster, que l'haurà d'expedir la rectora de la UIB i materialitzar, en un únic suport en el qual hauran de constar els emblemes d'aquesta, d'acord amb el model i els requisits que estableixin el Ministeri d'Educació i Ciència i altres disposicions legals vigents, tot això sense perjudici de les funcions o necessitats d'ASIMAG en la gestió de la documentació derivades de l'execució i el desenvolupament del màster objecte d'aquest conveni.
 3. Els estudiants queden vinculats per la normativa acadèmica de la UIB.

SISENA. ORGANITZACIÓ DEL MÀSTER

 1. Ambdues parts hauran de posar a disposició del desenvolupament d'aquest màster els recursos i la infraestructura necessaris per al desenvolupament normal dels ensenyaments.
  ASIMAG haurà de posar a disposició de la direcció del màster instal·lacions (aula virtual o plataforma informàtica d'estudi per al màster, si escau), així com l'utillatge, instrumental informàtic, materials didàctics i la reproducció del material que es necessiti, i el personal tècnic, administratiu i subaltern precisos.
 2. A l'inici del màster, ASIMAG haurà d'elaborar un Projecte de gestió econòmica i administrativa del màster. Quan el màster finalitzi, ASIMAG haurà d'elaborar, així mateix, una memòria que haurà de respondre als epígrafs següents: gestió econòmica i administrativa i perfil dels alumnes matriculats. Per la seva part, la direcció del curs haurà d'elaborar una altra memòria que faci referència a les dates reals de començament i acabament del curs; avaluació del curs feta pels alumnes; a aquests efectes s'hauran d'utilitzar, si escau, els models de la Universitat.
  La Comissió Mixta de Seguiment regulada en aquest conveni ha d'informar d'aquesta memòria i l'ha de remetre a l'òrgan de direcció del màster a la UIB perquè li doni la tramitació que consideri convenient.
 3. El professorat ha d'estar integrat majoritàriament per professors doctors de la UIB. El màster també disposa de professionals externs d'ASIMAG de reconegut prestigi del món de l'empresa o de la consultoria.
  El professorat haurà de fer el seu treball d'acord amb la metodologia i les condicions establertes en la proposta del màster.
 4. ASIMAG té especialment sota la seva responsabilitat i a càrrec seu, amb vista al desenvolupament d'aquest màster, les actuacions següents:

  - Promoció i comunicació pública de la titulació objecte d'aquest conveni.
  - Captació d'alumnat seguint els seus mètodes habituals de treball, i complint tots els requisits legals d'accés i admissió establerts, d'acord amb el que preveu el punt 1 de la clàusula quarta d'aquest conveni.
  - Realització de docència a través de professionals o experts acreditats en la matèria objecte d'estudi, sota la supervisió d'un o diversos professors universitaris dels estudis objecte d'aquest màster.
  - Participació en les tutories del curs establertes en el programa del mateix curs.
  - Seguiment d'alumnes en coordinació amb la Comissió Mixta de Seguiment i amb la Comissió d'Estudis del Màster.

 5. Així mateix, ASIMAG posa a disposició de la direcció del màster la seva xarxa de relacions institucionals amb el món professional de l'empresa per tal de facilitar als seus titulats una relació idònia entre el món universitari i la pràctica professional.
 6. La Comissió d'Estudis del Màster és l'òrgan responsable del seguiment i la qualitat del programa del màster, que posa, en estreta col·laboració amb el servei d'Estadística i Qualitat Universitària de la UIB (SEQUA-UIB) i amb l'oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE-UIB), els mecanismes adequats per a l'avaluació del desenvolupament i la qualitat del programa. La informació obtinguda s'haurà de posar en coneixement d'ASIMAG per participar en l'actualització i la millora del programa i metodologia del màster.
 7. ASIMAG concedeix tres beques per a aquest màster a la UIB perquè aquesta pugui disposar a favor dels professionals i alumnes d'aquesta que, si escau, consideri oportú.

SETENA. FORMA DE GESTIÓ ECONÒMICA DEL CONVENI

 1. ASIMAG finança el màster per l'import de les matrícules.
 2. La UIB percep per cada alumne matriculat, a més de les taxes vigents en concepte de matrícula que estableixi la comunitat autònoma de les Illes Balears, una quantitat addicional corresponent al 10% de les esmentades taxes.
 3. ASIMAG no cobra als alumnes que capti i que facin el màster previst en aquest conveni cap quantitat per cap concepte.

VUITENA. VIGÈNCIA

Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i continua vigent sempre que es continuï oferint el màster en les condicions aprovades, i sempre que no sigui denunciat per cap de les dues parts, denuncia que s'haurà de formular per escrit i amb sis mesos d'antelació respecte a l'inici del curs acadèmic següent.

En qualsevol cas, sempre s'haurà de garantir als estudiants la possibilitat d'acabar els seus estudis, d'acord amb les regles generals d'extinció de plans d'estudi.

NOVENA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Qualsevol canvi que modifiqui el que s'ha establert en aquest conveni s'ha de ratificar de mutu acord per totes les parts abans de l'inici del curs acadèmic en què es pretenguin introduir les possibles modificacions.

DESENA. QÜESTIONS LITIGIOSES

Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, desenvolupament, modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l'aplicació d'aquest conveni s'hauran de resoldre per la Comissió Mixta regulada en el mateix conveni. Si no s'arribés a un acord, les qüestions litigioses hauran de ser de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat, i per a la deguda constància de tot el que s'ha convingut, ambdues parts signen aquest conveni, en exemplar duplicat i a tots els seus fulls, en el lloc i la data al principi indicats.

PER ASIMAG,
El director administrador,

Per la Universitat de les Illes Balears,
la rectora,

Carmen Martínez

Montserrat Casas

Diligència

Aquest conveni es va aprovar en el Consell de Direcció de data 30 d'octubre de 2007 i es va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data de 6 de novembre de 2007, de conformitat amb el que s'estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).