Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de la Càtedra d'Estudis Socials i de la Salut, subscrit entre el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Palma, 14 de novembre de 2007

Reunits:

D'una part, la senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears , i com a representant d'aquesta segons el que estableix la LO 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la LO 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat.

I d'una altra, la senyora Antònia Martín Perdiz, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears , i com a representant del Col·legi esmentat conforme al que preveu l'article 39 dels Estatuts (publicats al BOIB, de 10 d'agost de 2006) i que està expressament facultada per a aquesta contractació segons l'acord de la Junta de Govern del Col·legi adoptat la data de 16 d'octubre de 2007.

Ambdues parts, en els conceptes en què intervenen i reconeixent-se plena capacitat per subscriure aquest conveni de col·laboració i desenvolupament en els objectius de la càtedra que s'indiquen més endavant, de comú acord:

Exposen:

  1. La UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que exerceix activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socials per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és l'anàlisi de temes d'interès i d'actualitat per a la societat.
  2. El COIBA, segons estableix l'article 1r dels seus Estatuts, és també una corporació de dret públic i, entre altres funcions, previstes estatutàriament, li correspon vetllar per a la millora tècnica, professional i social de la professió d'infermeria, així com fomentar la preparació dels seus col·legiats mitjançant l'organització de cursos de formació postgraduada, conferències, congressos, jornades i, en general, facilitar els mitjans que es considerin necessaris per estimular el perfeccionament tècnic, científic i humanístic de la professió. Així mateix, està facultada per crear fundacions o qualsevol altre tipus d'entitat, sense finalitat de lucre, per complir les seves funcions, així com la facultat per subscriure amb la comunitat autònoma i/o les administracions locals convenis de col·laboració per fer activitats d'interès comú i orientades a atendre l'interès públic i, especialment, l'interès de les persones usuàries dels serveis de la professió d'infermeria.

I en consideració amb les funcions i atribucions esmentades, i tenint en compte que la UIB és l'entitat adequada per posar en marxa la plataforma a través de la qual poder impulsar i desenvolupar la càtedra denominada de Estudis socials i de la salut , que el COIBA a través de la seva Junta de Govern va crear i constituir el dia 16 d'octubre de 2007 i per la qual cosa, en aquest sentit, les parts compareixents subscriuen aquest document a través del qual convenen el següent:

Primer. OBJECTE D'AQUEST CONVENI

Aquest conveni té per objecte la col·laboració i participació activa de la UIB en el desenvolupament de la «CÀTEDRA D'ESTUDIS SOCIALS I DE LA SALUT» , creada expressament per la Junta de Govern del Col·legi mitjançant acord adoptat el 16 d'octubre de 2007; de la qual a l'efecte d'aquest conveni cal destacar el següent:

Denominació

La càtedra té de nom « CÀTEDRA D'ESTUDIS SOCIALS I DE LA SALUT »

Objecte i àmbit d'actuació de la càtedra

La col·laboració i participació, promoció i finançament ¿en qualsevol de les modalitats esmentades¿, juntament amb la UIB o a través d'aquesta, de totes les activitats formatives docents i/o d'investigació que siguin d'interès per als futurs titulats, col·legiats i/o persones usuàries dels serveis d'infermeria i, en general, que es considerin beneficioses i útils per a la professió.

Durada

La càtedra té vigència fins al 30 d'abril de 2011, a fi que el període de vigència i les obligacions que aquesta pugui contraure no excedeixin més enllà del mandat legal de l'actual Junta de Govern; tot això sens perjudici de la seva renovació o pròrroga mitjançant el consegüent acord de la Junta de Govern del Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears.

Membres i funcions

La senyora Antònia Martín i la senyora Jerònia Miró, la primera fent les funcions de directora gerent de la càtedra, i la segona, les funcions de tresorera.

I per part de la UIB, el/la rector/a de la UIB i la senyora Antonia Pades, el/la primer/a amb funcions de codirecció de la càtedra, i la segona, amb funcions de secretària.

Tots ells actuen de forma col·legiada i disposen de plena autonomia per decidir el que creguin oportú conforme a l'interès que persegueix la càtedra, i sense cap més obligació, davant la Junta de Govern col·legial i a requeriment d'aquesta, que el fet de retre comptes i la justificació complerta de totes les activitats i els pagaments que es duguin a terme. En tot cas, i obligatòriament, se n'ha d'informar la Junta de Govern col·legial dues vegades per any: l'abril i l'octubre de cada any.

La senyora Antònia Martín té vot de qualitat i decisori en cas d'empat.

Dotació pressupostària

El COIBA assigna a la càtedra esmentada la suma de 30.000 euros per al que queda d'aquest exercici natural, i de 30.000 euros anuals a partir del 2008 fins al final de la vigència de la càtedra, i sens perjudici de qualsevol altra dotació futura, la qual si excedís de 30.000 ¿ en algun exercici, se'n demanaria l'aprovació prèvia de l'Assemblea General del COIBA.

Dotació pressupostària tendent a impulsar, a través de la càtedra, tots els projectes formatius que siguin d'interès per a la professió, els seus professionals o alumnes, o usuaris, encaminats a desenvolupar-se a través, o junt amb aquesta, de la Universitat de les Illes Balears conforme a aquest conveni, la celebració i subscripció del qual han estat autoritzades per la Junta de Govern del COIBA.

Segon. COMESA DE LA CÀTEDRA

La Junta de Govern del Col·legi en sessió de 16 d'octubre de 2007 va autoritzar i facultar la seva presidenta la subscripció d'aquest conveni, perquè en la seva qualitat de directora de la meritòria càtedra, i a través d'aquesta, impulsi, promogui, concerti, participi i/o financi amb un acord amb la UIB, mitjançant el representant que aquella hi designi, tots els projectes formatius i d'investigació que cregui d'interès conforme al que assenyala l'exposant II d'aquest document i, en aquest sentit, merament finançar-lo (o cofinançar-lo juntament amb d'altres) o participar activament en el seu desenvolupament en qualsevol de les seves facetes d'execució (elecció de professorat, durada del curs o projecte, matèries que s'imparteixen o s'investiguen, preu, aforament, etc.) sempre d'acord amb la normativa vigent a la UIB i els estàndards de qualitat adequats.

Tercer. ADOPCIÓ D'ACORDS. Vistiplau de la directora de la càtedra

Tot projecte formatiu i/o d'investigació que es desenvolupi a través de la càtedra esmentada, sigui a petició d'aquesta o de la UIB, necessita l'acord i el vistiplau de la direcció de la càtedra (o de la persona que expressament designi) sigui quin sigui el paper o intervenció (actiu o merament finançador) de la càtedra en qualsevol dels projectes o activitats que, d'ara endavant, i al llarg de la vigència de la càtedra, es puguin emprendre amb la UIB.

Quart. FINANÇAMENT (forma de pagament) I DEURE DE COL·LABORACIÓ

Correspon a la directora gerent de la càtedra administrar i autoritzar els pagaments, que, conforme a la dotació pressupostària que ha estat assignada a la càtedra, consideri oportú fer per a una bona finalitat i un desenvolupament de tots els projectes que s'emprenguin, tenint plena autonomia, en relació amb el projecte que se li presenti, per finançar-lo i/o coparticipar-hi sota l'ajut que pugui proporcionar el mateix Col·legi o, al contrari, desestimar-lo o suspendre'l si es considera que no compleix unes expectatives mínimes.

Els projectes formatius o d'una altra índole finançats a través de la càtedra hauran de respondre les necessitats dels/de les infermers/eres de la nostra comunitat en aquells àmbits que puguin millorar la seva pràctica professional i, amb això, les cures que rep la població de la nostra comunitat. Per organitzar les activitats esmentades, la UIB i el COIBA adquireixen el compromís de consensuar tots els aspectes referents als projectes esmentats.

Cinquè. EFICÀCIA I VIGÈNCIA

Aquest conveni té eficàcia a partir de la seva signatura i és vigent fins al 30 d'abril de 2011.

Sisè. RESOLUCIÓ ANTICIPADA I JURISDICCIÓ

Es pot produir la resolució del conveni abans que es compleixi el termini de vigència establert mitjançant l'acord en comú per ambdues parts, o bé per incompliment o denúncia d'alguna d'aquestes, i responsabilitzar dels danys i perjudicis que amb aquesta decisió poguessin causar a l'altra part o a tercers, sotmetent la jurisdicció que sigui pertinent.

És per això que ambdues parts, a través dels seus representants, adquireixen el compromís d'intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni, procurar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui suscitar-se, i sotmetre, si no hi ha enteniment, al coneixement, competència i enjudiciament de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu si fos necessari.

I com a prova de conformitat, els compareixents signen aquest document per duplicat en el lloc i la data amunt indicats.

Pel COIBA ,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Antònia Martín Perdiz

Montserrat Casas

Diligència

Aquest conveni es va aprovar en el Consell de Direcció de data 30 d'octubre de 2007 i es va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data de 6 de novembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).