Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per a actuacions de recerca i foment de sistemes de generació distribuïda, trigeneració i xarxes de districte a les Illes Balears

Palma, 4 de febrer de 2008

REUNITS

D'una part, la senyora María del Carmen Sampol Massanet, amb DNI núm. 43067618-A, en qualitat de consellera delegada de la societat Sampol Ingeniería y Obras, SA, amb domicili al carrer del Gremi de Boneters, 48, Palma, inscrita al Registre Mercantil de Palma, tom 1302, de la secció i del Llibre de societats, foli núm. 18, full núm. PM-7080, inscripció x, amb CIF A-07088206, segons l'escriptura atorgada pel notari d'aquesta ciutat senyor Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol el dia 28 d'abril de 2004 (núm. 1954).

De l'altra, la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la consellera de Comerç, Indústria i Energia, Honorable Senyora Francesca Vives i Amer, com a representant d'aquesta d'acord amb el que estableixen els articles 11.c i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 33 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

Les tres parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte, de comú acord,

EXPOSEN

I. Que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té, entre els seus objectius, la planificació de les actuacions encaminades a abastar la demanda energètica futura a les Illes, ja sigui amb fonts d'energia convencionals o renovables, així com impulsar l'estalvi i la racionalització de l'ús de l'energia en tots els sectors econòmics, per tal de minimitzar l'augment de la demanda tant a curt com a llarg termini. Així doncs, resulta imprescindible promoure estratègies d'eficiència energètica que contribueixin a assolir la comptabilització del desenvolupament econòmic i social amb la preservació del medi ambient.

II. Que l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, vol apostar per la generació distribuïda d'alta eficiència energètica, cogeneració, trigeneració i energies renovables, que redueixen les emissions atmosfèriques i milloren l'eficiència en l'ús de l'energia primària. Té una ampla experiència amb la xarxa de districte que està explotant a Madrid i vol promoure una instal·lació de generació elèctrica d'alta eficiència que doni la possibilitat de compartir tèrmicament les instal·lacions entre edificis de diferents demandes i activitats, que permeti aprofitar més bé les simultaneïtats i esmorteixi els pics de consum en hores punta, provocats sobretot per la instal·lació d'equips elèctrics de climatització. El màxim aprofitament de l'energia primària és una de les millors eines per lluitar contra la dependència energètica exterior i el canvi climàtic.

III. Que la Universitat de les Illes Balears comparteix l'interès del Govern de les Illes Balears per la recerca en tècniques energètiques avançades, i un dels seus objectius és fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica a la recerca, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que des de la perspectiva de la ciència i la tècnica puguin contribuir a millorar la nostra comunitat i, per tant, a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

IV. Que les Illes Balears tenen una important dependència energètica de l'exterior, ja que no posseeixen cap font d'energia convencional al seu territori i, per tant, les úniques energies autòctones i disponibles són les renovables. Aquesta realitat situa la nostra comunitat en una posició desfavorable davant el necessari desenvolupament social i econòmic. El desenvolupament sostenible obliga a una política de creixement sense perjudicar l'entorn, la qual, en termes energètics, es tradueix en la millora de l'eficiència energètica en els sistemes de generació o utilització d'energies més netes, en la reducció dels consums i en la promoció de l'ús d'energies no contaminants.

La globalització de l'economia obliga les Illes Balears a ser més competitives, per la via de reducció de costs, mitjançant l'eficiència energètica i la diversificació de les fonts de subministrament. En definitiva, el foment i implantació de l'eficiència energètica i les energies renovables constitueix una necessitat per a qualsevol societat responsable, i més encara si es tracta d'una comunitat que, com la nostra, té una òbvia limitació geogràfica i no disposa de recursos energètics convencionals autòctons.

V. Que entre el Govern de les Illes Balears i la UIB s'han anat realitzant tradicionalment una varietat d'actuacions conjuntes amb l'objectiu de perfeccionar el desenvolupament de la nostra societat, amb un especial interès en el vessant ambiental, que, per les seves característiques, requereix l'aplicació de les innovacions tecnològiques més recents i, per tant, ha de comptar amb activitats eficaces d'investigació i experimentació. Per dur a terme aquest aspecte d'estudi i investigació, la UIB resulta l'interlocutor idoni, ja que, a més de la imbricació en la societat, disposa d'un grup d'investigadors especialitzats i de prestigi solvent en aquest camp de la tècnica.

En aquest sentit, a més de tasques de divulgació i conscienciació de l'ús més racional de l'energia elèctrica i el foment de les energies renovables, el conveni determina actuacions específiques d'investigació i aplicació pràctica en sectors concrets d'important repercussió econòmica o social, com són les instal·lacions energètiques en edificacions turístiques, la demanda energètica en edificis del sector residencial, mesures de millora de l'eficiència en instal·lacions municipals, l'anàlisi de l'aprofitament energètic de la biomassa, etc.

Per tot el que s'ha expressat amb anterioritat, tant la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia com l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, i la Universitat de les Illes Balears estan interessades a continuar i aprofundir la col·laboració respecte a actuacions encaminades a millorar la utilització energètica dels recursos convencionals i el foment i implantació de l'eficiència energètica i d'energies alternatives a la nostra comunitat.

I és per això que, atesos els antecedents esmentats i ja que les dues parts tenen interessos comuns i que consideren positiu plantejar un programa de col·laboració mútua, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA . Objecte i àmbit territorial

L'objecte del conveni és definir la col·laboració entre l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per a dur a terme un estudi de la implantació de plantes de cogeneració i xarxes de districte a les Illes Balears.

SEGONA . Descripció de les actuacions que s'han de desenvolupar

1. Les actuacions en el desenvolupament de les tasques objecte del present conveni comprenen els aspectes següents:

a) Estudi d'emplaçaments possibles per a la instal·lació de generació:

Recerca de possibles consumidors tèrmics amb disponibilitat de ser connectats a un sistema de cogeneració o xarxa de districte on les distàncies i els consums facin viable la distribució d'energia tèrmica (la mida viable per a una instal·lació d'aquest tipus estaria entre 30 i 50 MW elèctrics).

Estudi de les infraestructures necessàries per a la connexió de la central a la xarxa de transport d'energia elèctrica i de gas natural.

b) Compatibilitat mediambiental del projecte, incloent la xarxa de districte i la connexió a les xarxes de transport d'electricitat i gas natural. Que inclouran:

Estudi de dispersió de gasos contaminats
Impacte paisatgístic
Impacte subministrament combustible auxiliar
Impacte per renous i vibracions
Impacte sobre el medi local

2. La relació d'aquests treballs té un caràcter de mínims i, per tant, si es duen a terme més actuacions de les previstes, en cap cas això no suposarà un increment de l'aportació econòmica que ha de fer l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, que s'estableix a la clàusula quarta.

A mesura que es vagin fent els estudis i els informes descrits, es lliuraran a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i a Sampol Ingeniería y Obras, SA.

TERCERA . Obligacions i responsabilitats

1. La Universitat de les Illes Balears (UIB)

a) La UIB es compromet a realitzar el projecte en els termes que el conveni estableix, i ha d'aportar els mitjans i la infraestructura necessaris per desenvolupar-lo adientment, així com el saber fer per a l'execució de les actuacions descrites a la clàusula anterior. També ha de col·laborar en les tasques de divulgació i conscienciació de la correcta gestió energètica i mediambiental dels recursos.
b) Abans del 31 de març de 2008 la Universitat ha de presentar una memòria amb la descripció de les actuacions dutes a terme i la situació de les restants.
c) En totes les actuacions relacionades amb aquest projecte i, en especial, en la promoció i la publicitat, les edicions o els actes públics, la UIB ha de fer una menció expressa de la col·laboració de l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, i ha de posar l'escut institucional de la Conselleria en tot el material divulgatiu que s'elabori en relació amb els projectes vinculats a aquest conveni.
d) Per part de la UIB, un equip seleccionat i dirigit pel doctor Víctor Martínez Moll, professor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears, durà a terme la realització de les tasques descrites.

2. La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

a) La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha de posar a disposició de la UIB tota la informació de què disposi sobre les actuacions previstes, per tal que es puguin realitzar conjuntament de la manera més òptima i eficaç.
b) Ha de facilitar informació i assessorament a la UIB sobre normativa i aspectes pràctics d'incidència en el desenvolupament del projecte. c) Per part de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la Direcció General d'Energia i, en concret, les persones que designarà la directora general d'Energia són responsables de la realització de les tasques descrites en el conveni.

3. L'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA

a) Ha de facilitar informació i assessorament a la UIB sobre normativa i aspectes pràctics d'incidència en el desenvolupament del projecte.
b) Amb la finalitat de contribuir a l'execució del conveni, Sampol Ingeniería y Obras, SA, es compromet a aportar a la UIB la quantitat màxima de 27.000 euros, que s'abonaran d'acord amb les previsions descrites a la clàusula següent.

4. Propietat dels informes i estudis, i confidencialitat

a) Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les informacions científiques o tècniques sobre el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, mentre aquestes informacions no siguin de domini públic o no obtinguin l'autorització per fer-ho.
b) Els informes i estudis derivats de les actuacions descrites en aquest conveni són propietat de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears i de l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA.
c) No obstant l'anterior, i atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears han de facilitar, en la mesura del possible, que els professors autors dels treballs puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part o totalment, per a la publicació com a articles, conferències, ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de tipus científic.

Amb aquest objectiu, la Universitat demanarà per escrit l'autorització de la publicació, i si transcorreguts 30 dies des de la recepció de la carta, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, no hi han expressat la conformitat, el silenci s'entendrà com a estimatori.

QUARTA . Finançament i pagament

a) L'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, per a l'execució adequada del conveni, aportarà la quantitat màxima de 27.000 euros. La despesa total es distribuirà mitjançant un expedient de la forma següent:

¿ 10.000 euros a la signatura del contracte
¿ 17.000 euros a la finalització del contracte

b) L'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, transferirà successivament la seva aportació financera a la UIB amb la finalitat que l'afecti al compliment de les obligacions derivades de l'execució del projecte, a mesura que aquest es dugui a terme, amb la presentació documental prèvia de les corresponents acreditacions de les despeses fetes, i sempre amb el certificat emès per l'òrgan interventor de la Universitat.
c) Atesa la circumstància descrita a l'exposició de motius, respecte al fet que la Universitat de les Illes Balears, per raons imprescindibles d'operativitat, ja ha començat diverses actuacions necessàries per a l'execució del projecte, aquestes actuacions es poden incloure dins l'àmbit d'aplicació del conveni.
d) El fet de presentar certificats totals per un import més gran que la quantitat prevista, per haver augmentat la inversió calculada, no suposarà cap increment respecte a la previsió màxima de finançament que estableix l'apartat a) d'aquesta clàusula.

CINQUENA . Memòria final

La UIB es compromet a presentar la finalització del projecte i la memòria de les actuacions dutes a terme, així com la justificació total de les despeses fetes, segons l'aportació rebuda.

La data límit de presentació de la memòria final serà abans del 31 de març de 2008.

SISENA . Coordinació, seguiment i resolució de conflictes

1. Per part de l'empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, la persona responsable del conveni és:

El senyor Joan Antoni Vicens.

2. Per part de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la persona responsable del conveni és:

El senyor Pere Joan Nadal Fiol.

3. Per part de la UIB, les persones responsables del conveni són:

El doctor Víctor Martínez Moll, professor del Departament de Física.

El senyor Andreu Antoni Moià Pol, professor del Departament de Física.

4. Les persones designades per ambdues institucions esdevindran els interlocutors vàlids davant l'altra part en tot el que faci referència al desenvolupament del conveni, es reuniran tantes vegades com considerin oportú, en duran a terme el seguiment i la interpretació i, en tot cas, proposaran i facilitaran la solució per mutu acord de qualsevol qüestió que se susciti; s'encarregaran d'assegurar, per tant, l'acompliment dels objectius d'aquest acord; de proposar-ne, si és el cas, les modificacions que resultin necessàries en el decurs del temps i de resoldre les diferències eventuals que es puguin originar durant el desenvolupament del conveni.

5. Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o per l'incompliment del conveni es resoldran, si no es pot arribar a una solució acordada, mitjançant la jurisdicció contenciosa administrativa, en la forma regulada per la llei.

SETENA . Causes d'extinció

Són causes d'extinció d'aquest conveni:

La impossibilitat de realitzar les actuacions objecte del conveni.
L'incompliment de les clàusules d'aquest conveni per alguna de les parts.
El mutu acord.
Les persones descrites a la clàusula anterior han d'apreciar les causes de resolució.

VUITENA . Vigència

Aquest conveni té vigència des de la data de la signatura i fins al 31 de desembre de 2008.

En funció dels resultats de les actuacions i, prèviament a l'acord de les parts, aquest conveni es pot prorrogar per períodes d'un any.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el firmen en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La consellera delegada de Sampol Ingeniería y Obras, SA,
La rectora de la Universitat de les Illes Balears,
La consellera de Comerç, Indústria i Energia,

María del Carmen Sampol

Montserrat Casas

Francesca Vives

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de febrer de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).