Convenis i acords marc signats per la UIB

Clàusula addicional a l'acord específic subscrit entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Universitat de les Illes Balears sobre un programa de vigilància radiològica ambiental (xarxa d'estacions de mostreig)

Madrid, 12 de desembre de 2007

REUNIDES

D'una part, la senyora Carmen Martínez Ten, presidenta del Consell de Seguretat Nuclear (d'ara endavant CSN), càrrec per al qual va ser nomenada per Reial decret 1450/2006, d'1 de desembre (BOE núm. 288, de 2 de desembre), en representació d'aquest organisme.

I de l'altra, la rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada.

Les parts es reconeixen capacitat jurídica per a la realització d'aquest acte, i en el marc de l'acord signat el 12 de març del 2004 i en virtut de les possibilitats arbitrades en l'estipulació quarta d'aquest, acorden modificar l'acord i l'annex de condicions tècniques, i a aquest efecte

EXPOSEN

PRIMER

Que entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Universitat de les Illes Balears hi ha subscrit un acord específic, tancat a Madrid el dia 12 de març del 2004, sobre un programa de vigilància radiològica ambiental (xarxa d'estacions de mostreig).

SEGON

Que totes dues parts tenen interès a prorrogar l'acord esmentat fins a l'any 2011.

ACORDEN

PRIMER .

Prorrogar la vigència de l'acord signat el 12 de març del 2004 fins al 31 de desembre del 2011.

SEGON .

El cost del programa corresponent al 2008 arriba a la quantitat de 38.195 euros (trenta-vuit mil cent noranta-cinc euros), en la qual hi ha inclosos tot tipus de despeses i impostos.

Per als programes de les anualitats successives s'augmenta el pressupost en un percentatge igual a l'IPC, previst a la Llei de pressupostos de l'Estat, sens perjudici que pugui ser revisat de comú acord entre el CSN i la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears ha de presentar el pressupost corresponent a l'anualitat abans del 31 d'octubre de l'any anterior al qual afecti el programa i el CSN l'ha d'acceptar de manera expressa.

Les despeses associades a la posada en pràctica de plans especials de vigilància radiològica es valoraran tenint-ne en compte l'abast en cada cas, per a la qual cosa el CSN i el laboratori acordaran els imports corresponents.

TERCER .

Mantenir les clàusules de l'acord signat el 12 de març del 2004, excepte en el que modifica aquesta clàusula addicional i l'annex de condicions tècniques.

Les parts, conformes amb el que aquí s'expressa, signen aquesta clàusula addicional a l'acord de 12 de març del 2004, en dos exemplars, i es comprometen a executar-ho.

La presidenta del Consell de Seguretat Nuclear

Per la Universitat de les Illes Balears

Carmen Martínez

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de gener de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de febrer de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).