Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni instrumental de subvenció entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la preparació de les propostes de nous plans d'estudis en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

Palma, 10 de desembre de 2007

PARTS

Bàrbara Galmés Chicón, consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenada pel Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril, en l'exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

ANTECEDENTS

 1. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Reial decret 1329/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, proporcionen a les universitats espanyoles el marc jurídic per al desplegament i implantació del nou model d'ensenyament superior en adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 2. La progressiva construcció i consolidació d'un sistema universitari en l'àmbit europeu requereix la participació i col·laboració decidides de l'Estat, les comunitats autònomes i les universitats en actuacions conjuntes destinades a l'execució de projectes de planificació, disseny i definició de les activitats que es considerin necessàries per avançar en aquest procés.
 3. Per Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 2006 (BOE núm.188, de 3 d'agost de 2006) es varen formalitzar els criteris de distribució per comunitats autònomes de les ajudes per al finançament de l'adaptació de les institucions universitàries a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 4. Amb fonament en l'esmentat Acord del Consell de Ministres i l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència ECI/2790/2006, de 8 de setembre, per la qual s'establiren les bases reguladores de les subvencions per al finançament de l'adaptació de les institucions universitàries a l'Espai Europeu d'Educació Superior, es va signar en data 5 de desembre de 2006 un conveni instrumental de subvenció entre ambdues parts per un import de 224.682 euros.
 5. En data 16 d'octubre de 2007 s'ha publicat al BOE número 248 l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència ECI/3008/2007, de 12 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a la preparació de les propostes de nous plans d'estudis en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 6. Aquesta Ordre ECI/3008/2007 preveu a l'annex una quantitat de 126.271 euros que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en aplicació dels criteris fixats a l'Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de 2006. I a l'apartat segon estableix que les comunitats autònomes adjudicaran mitjançant conveni amb les seves universitats la totalitat dels fons assignats.
 7. La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, manifesta l'interès per col·laborar i participar en la planificació estratègica, el disseny i la definició d'actuacions conjuntament amb la Universitat de las Illes Balears amb l'objectiu de promoure la integració en l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 8. La Universitat de las Illes Balears també manifesta el seu interès perquè el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Educació i Cultura, s'impliqui en el procés d'adaptació progressiva del sistema d'educació universitària a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte del present conveni instrumental de subvenció és crear les condicions i facilitar els mitjans per impulsar l'adaptació de la Universitat de les Illes Balears a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Amb aquesta finalitat la Universitat de les Illes Balears realitzarà les activitats establertes com a annex I d'aquest conveni, amb l'objectiu de contribuir a l'elaboració de propostes de nous plans d'estudis en el marc de la nova organització dels ensenyaments universitaris oficials. Aquestes activitats s'estableixen en el marc de les línees d'actuació fixades a l'apartat cinquè de l'Ordre ECI/3008/2007, de 12 de setembre.

Aquestes activitats hauran de ser efectuades per un òrgan competent de la Universitat de les Illes Balears i en tot cas s'hauran de desenvolupar durant l'any acadèmic 2007-2008.

Segona. Finançament

La Conselleria d'Educació i Cultura aportarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat que subvencioni el Ministeri d'Educació i Ciència, i que està prevista en 126.271 euros a l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència ECI/3008/2007, de 12 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a la preparació de les propostes de nous plans d'estudis en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 248, de 16 d'octubre de 2007).

Aquesta aportació es realitzarà una vegada signat el present conveni, amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.44113.00.13229 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2007. La Universitat de les Illes Balears restarà així obligada a realitzar les actuacions que s'estableixen com a annex I per un import mínim de 126.271 euros.

Tercera. Justificació

Quan la Universitat de les Illes Balears hagi desenvolupat durant l'any acadèmic 2007-2008 les activitats subvencionades que s'estableixen a l'annex I d'aquest conveni, ha de presentar, abans de dia 30 d'octubre de 2008, una memòria d'execució davant la Direcció General d'Universitat de la Conselleria d'Educació i Cultura. Juntament amb aquesta memòria s'ha de presentar un certificat de la gerent de la Universitat de les Illes Balears, amb el vistiplau de la rectora, que acrediti la realització de les activitats i el compliment de la finalitat de la subvenció. Aquest certificat haurà de contenir desglossada la relació de les despeses que les activitats han ocasionat, amb indicació del concepte, l'import I la data de pagament.

Abans del 31 de desembre de 2008, la Conselleria d'Educació i Cultura ha de trametre al Ministeri d'Educació i Ciència la memòria d'execució elaborada per la Universitat de les Illes Balears, juntament amb l'avaluació de les activitats realitzades que haurà dut a terme la Direcció General d'Universitat.

Quarta. Control financer

La Universitat de les Illes Balears, com a beneficiària d'aquestes ajudes, queda sotmesa a les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques. A més, ha de facilitar tota la informació que li requereixi la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

Cinquena. Obligacions de l'entitat beneficiària

La Universitat de les Illes Balears queda obligada a realitzar les activitats establertes a l'annex I, que fonamenten la concessió de l'ajuda, sense que sigui possible cap canvi o modificació en l'objecte o finalitat per a la qual s'ha concedit.

Així mateix, són obligacions de la Universitat de les Illes Balears les que s'estableixen en l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Sisena. Revocació de les ajudes concedides

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la Resolució de concessió, l'entitat beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Setena. Reintegrament de les ajudes concedides

Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la Resolució per la qual s'acordi el reintegrament, en els casos establerts a l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per via de constrenyiment.

Vuitena. Jurisdicció contenciosa administrativa

Les parts que subscriuen el present document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i interpretació d'aquest conveni. Però, si això no fos possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest conveni seran conegudes i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Novena. Vigència

El present conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a la finalització dels projectes subvencionats, el 30 de setembre de 2008.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Bàrbara Galmés
Consellera

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I: llistat d'actuacions en relació amb l'elaboració dels plans d'estudis en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

 1. Localització i anàlisi de referents externs a la universitat que avalen l'adequació de la proposta a criteris nacionals o internacionals per a títols de característiques acadèmiques semblants.
 • Programa de selecció de referents externs que fonamenten el disseny de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears:

  • Projecte de suport a les comissions de titulacions o grups de treball per a l'anàlisi de la documentació obtinguda, aportació de material i de fonts de dades.
  • Creació d'una base de dades que avali les propostes de titulacions.
 1. Consultes externes per a l'elaboració del pla d'estudis amb professionals, associacions o col·legis professionals, l'alumnat o altres col·lectius.

 • Programa d'adaptació dels plans d'estudis a la demanda social:
  • Estudi del perfil d'ingrés de l'alumnat de la Universitat de les Illes Balears
  • Estudi de la satisfacció de l'alumnat.
  • Estudi del nivell de competència adquirit per l'alumnat en els darrers anys de carrera.
  • Estudi d'inserció laboral de les persones titulades
  • Estudi del perfil professional de l'alumnat universitari des del punt de vista del professorat, entitats empleadores, sindicats, associacions i col·legis professionals.
  • Elaboració de catàlegs de competències i perfils de les titulacions.

 1. Disseny de sistemes d'avaluació de les competències de l'alumnat
 • Programa per generar un model propi per a l'avaluació de les competències.
 • Disseny d'una aplicació informàtica per registrar el grau d'adquisició de les competències establertes en cada matèria o mòdul de la titulació.
 1. Disseny de sistemes d'informació prèvia a la matriculació i procediments d'acolliment i orientació de l'alumnat de nou ingrés per facilitar la seva incorporació a la universitat i a la titulació.
 • Programa de millora dels procediments d'informació prèvia, acolliment i orientació a l'alumnat de nou ingrés:
  • Projecte d'informació al futur alumnat de la Universitat de les Illes Balears.
  • Projecte d'acolliment i orientació a l'alumnat de nou ingrés.
  • Projecte d'anàlisi i reorganització dels recursos d'informació i orientació de l'alumnat de la Universitat de les Illes Balears.

 1. Disseny de sistemes de suport i orientació de l'alumnat, una vegada que ja s'hagi matriculat.

 • Programa d'atenció tutorial a l'alumnat:

  • Disseny d'un model de Tutoria Universitària.
  • Projecte de suport a la tasca del professorat-tutor.
  • Disseny d'una aplicació informàtica per al registre de l'historial de tutories de l'alumnat.

 1. Disseny del sistema propi de la Universitat per a la transferència i reconeixement de crèdits de l'alumnat.
 • Programa per establir el procediment per a la transferència i reconeixement de crèdits de l'alumnat.
 • Disseny d'una aplicació informàtica per reflectir, en els documents acadèmics oficials, les respectives transferències i reconeixements de crèdits de l'alumnat.
 1. Elaboració i anàlisi d'indicadors de graduació, abandonament i eficiència de les actuals titulacions, amb l'objectiu d'establir valors estimats per als nous plans d'estudis.
 • Anàlisi quantitativa, identificació de factors explicatius i implementació de programes d'intervenció en relació als indicadors de graduació, abandonament i eficiència.
 1. Disseny de pràctiques externes i la seva avaluació
 • Programa de pràctiques externes: itineraris d'inserció professional.
 • Programa d'avaluació als participants de les pràctiques: estudiants, tutor/tutora de la empresa, tutor/ tutora de la UIB i gestors de les pràctiques.
 1. Disseny de treballs de final de grau o màster i la seva avaluació.
 • Programa d'elaboració del procediment per a la realització i avaluació dels treballs de final de grau/màster oficial.
 1. Disseny del sistema de garantia de qualitat aplicable a la titulació
 • Disseny de les directrius pròpies i procediment per a l'elaboració de les noves titulacions.
 • Programa d'assegurament de la qualitat de les titulacions.
 • Disseny d'una aplicació informàtica per a la gestió i gestió de la qualitat de les noves titulacions.