Convenis i acords marc signats per la UIB

Renovació del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca (Departament de Cultura i Educació), l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, per al manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis de recerca, formació i documentació teatral

Palma, 19 de desembre de 2007

Segons el que preveu la clàusula setena, la vigència del conveni (ref. 1411) signat entre el Consell Insular de Menorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics, la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, i la Universitat de les Illes Balears el dia 16 de gener de 2007 acaba el dia 31 de desembre de 2007. Amb la firma d'aquest document, les parts acorden renovar el conveni per un nou període que acabarà el dia 31 de desembre de 2008.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Pel Consell Insular de Menorca,

Montserrat Casas
Rectora

Joan Lluís Torres
Conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut

Per l'Institut d'Estudis Baleàrics,
Per la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears,

Sebastià Serra
President

Andreu Ramis
Director gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 d'octubre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).