Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del programa Universitat Oberta per a Majors 2007-2008

Palma, 7 de desembre de 2007

REUNITS

Josefina Santiago Rodríguez, titular de la conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 101, de 9 de juliol), en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

ANTECEDENTS

 1. En data 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar a través d'un conveni específic.
 2. El Decret 11/2007, d'11 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, atribueix a la Direcció General d'Atenció a la Dependència les competències relatives a atenció i suport a persones amb dependència, amb discapacitat, a persones de la tercera edat, a altres col·lectius en situació de risc; prestacions econòmiques, autorització, registre i inspecció de serveis i centres de serveis socials. (Decret 11/2007, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears).
 3. La Universitat de les Illes Balears, a través del Vicerectorat de Projecció Cultural, dirigeix i coordina les funcions referents a la Universitat Oberta per a Majors.
 4. La Universitat de les Illes Balears treballa en l'educació i formació de la gent gran. És voluntat de la UIB contribuir a la tasca que les Illes fan en relació amb el benestar i la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Ambdues parts ens reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els pactes i condicions de la col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració (Direcció General d'Atenció a la Dependència) i la Universitat de les Illes Balears per fer la desena edició a Mallorca, la novena edició de les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera i la vuitena edició als pobles de Mallorca de la Universitat Oberta per a Majors (UOM).

Els objectius que s'han d'aconseguir amb la posada en marxa d'aquest model d'Universitat Oberta per a Majors són, entre altres, els següents:

 • Integrar la gent gran dins el context sociocultural de la UIB.
 • Potenciar una altra percepció i imatge de la gent gran.
 • Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre la gent gran.
 • Fer possibles les relacions intergeneracionals.
 • Divulgar els diferents àmbits de coneixement i de cultura.
 • Integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears.
 1. Aportacions de les parts

La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració (Direcció General d'Atenció a la Dependència) col·labora en el finançament de les accions descrites al primer apartat amb la quantitat de 25.000 (vint-i-cinc mil) euros, amb càrrec a la partida pressupostària 23501.313D01.44113.00. S'ordenarà el pagament del 100% de la quantitat amb la signatura del conveni.

La UIB, a través de la Universitat Oberta per a Majors, desenvolupa totes les activitats educatives i culturals adreçades al col·lectiu de gent més gran de 55 anys mitjançant diversos projectes de tipus educatiu i cultural a Mallorca (dos títols propis oficials, amb un total de 800 hores, que s'estructuren en dos cicles: el Diploma Sènior, de 480 hores, d'una durada de tres anys, i el Diploma Sènior Superior, de 320 hores, d'una durada de dos anys, al campus de la UIB a Palma; la UOM als Pobles de Mallorca, un cicle de conferències en diferents pobles de Mallorca) i tallers monogràfics. A Menorca i Eivissa desenvolupa un Diploma de la UOM com a títol propi de la UIB d'una durada d'un any.

3. Obligacions de les parts

 1. La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració s'obliga a:

 1. Fer un seguiment periòdic dels projectes que, en virtut d'aquest conveni, ha de dur a terme la Universitat, per la qual cosa pot demanar informació en qualsevol moment.

B) La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:

 1. Organitzar i dur a terme les activitats descrites al primer punt dels pactes d'aquest conveni.
 2. Justificar les despeses realitzades segons el que disposa la clàusula cinquena d'aquest conveni.
 3. Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
 4. Fer constar el suport de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en tot el material de difusió de les activitats i a les publicacions i el material tècnic que puguin derivar-se'n, incorporant-hi el seu logotip.

4. Termini d'execució

Totes les accions han d'estar finalitzades el mes de setembre de 2008.

5. Justificació

Per a la justificació de les actuacions previstes en aquest conveni, la UIB ha de presentar abans del 30 d'octubre de 2008:

 1. Una memòria de l'activitat que inclogui els resultats aconseguits.
 2. Una memòria econòmica que inclogui una relació numerada de despeses, acompanyada de certificació de la Gerència de la UIB de la despesa efectuada per valor del total concedit per a cada una de les actuacions previstes.

6. Termini de vigència

Aquest conveni té vigència des de la data de la signatura fins al dia 30 de setembre de 2008.

7. Denúncia del conveni

Aquest conveni es resoldrà, oïdes prèviament les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen o impossibilitat sobrevinguda. En cas d'incompliment per part de la Universitat, ha de reintegrar els diners que li hagin estat pagats i que no hagi efectuat, d'acord amb el que disposa aquest conveni.

8. Normativa aplicable

Al present conveni li són aplicables la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix a l'article 3.1.c.

9. Resolució de conflictes

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Josefina Santiago

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de novembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).