Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona per a la col·laboració en l'organització del Seminari sobre Dilemes de la Justícia al segle vint-i-u: gènere i globalització , i del IV Congrés Iberoamericà d'Estudis de Gènere

Palma, 23 de novembre de 2007

PARTS

La senyora Lila Thomàs Andreu, directora de l'Institut Balear de la Dona, d'acord amb el Decret 80/2007, de 12 de juliol.

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

 1. Que la Llei 5/2000, de 20 d'abril, de creació de l'Institut Balear de la Dona, li atribueix com a finalitats bàsiques elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d'igualtat de l'home i de la dona, i impulsar i promoure la participació de la dona a les Illes Balears.
 2. Que els apartats h) i j) de l'article 3 de la dita llei determinen com a funcions de l'Institut, entre d'altres, les següents:

 • Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a favor de la dona, preferentment dirigits a aquelles que tinguin una especial necessitat d'ajuts.
 • Establir relacions i formes de participació amb ens i organismes que, pels seus fins i funcions, contribueixen a la consecució dels fins de l'Institut, així com amb institucions i organismes anàlegs d'altres comunitats autònomes de l'Estat i de la comunitat internacional.

 1. La recentment aprovada Llei 12/2006, de 20 de setembre, de la dona, a l'article 12 (Promoció a la universitat de la igualtat d'oportunitats) estableix:

  A aquest efecte, les administracions públiques, dins l'àmbit de les respectives competències, han de subscriure convenis de col·laboració amb les universitats per fomentar la creació de càtedres i projectes docents o d'investigació i innovació, amb un enfocament de gènere.

 2. Que el dia 26 de juliol de 2005 es va firmar un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i l'Institut Balear de la Dona, en el marc de la iniciativa comunitària Equal. La Direcció General de Formació és l'entitat que actua com a interlocutor davant la Unitat Administrativa del Fons Social Europeu (UAFSE).
 3. Que l'Institut Balear de la Dona participa en les iniciatives comunitàries cofinançades per aquest fons en l'àmbit de les Illes Balears.
 4. Que el 17 de novembre de 2004 la UAFSE va aprovar la resolució (BOE núm. 301, de 15 de desembre) per la qual va resoldre la convocatòria aprovada el 18 de març de 2004, i es varen aprovar set projectes presentats per la Conselleria de Treball i Formació. Entre aquests projectes aprovats hi ha el projecte Equilibrio.
 5. Que la UIB té una àmplia tradició en la realització d'activitats de formació, recerca i divulgació en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones.
 6. Que a la UIB hi ha càtedres d'estudis en diversos camps del coneixement per a promoure la recerca, lo docència i divulgació. Aquestes càtedres, que funcionen mitjançant conveni amb entitats públiques i privades en relació amb temàtiques d'interès comú, són un instrument de demostrada eficàcia que la UIB promou.
 7. Que la UIB organitza per al desembre de 2007 el seminari sobre Dilemes de la Justícia al Segle Vint-i-u: Gènere i Globalització, que imparteix la professora Nancy Fraser, reconeguda pensadora feminista de la New School of Social Research de Nova York, i coorganitza juntament amb la Universitat de Rosario (Argentina) i la municipalitat de Rosario les IX Jornades d'Història de les Dones i el IV Congrés Iberoamericà de Gènere. Es tracta d'un esdeveniment que en el seu format habitual, iberoamericà, des de l'any 2000 es realitza a l'Argentina.
 8. Que per a aquesta nova convocatòria per primera vegada s'ha incorporat a la proposta inicial una universitat espanyola (UIB), juntament amb la Universitat de Rosario, amb un plantejament innovador al nivell tecnològic que facilita la incorporació de la comunitat científica iberoamericana de les dues bandes de l'Atlàntic.
 9. Que s'ha previst un congrés mixt que combina una primera fase virtual que es durà a terme entre l'1 i el 20 de juliol del 2008 i una fase presencial el 30 i el 31 de juliol i l'1 d'agost de 2008 a Rosario.
 10. Que la UIB es farà càrrec en particular de desenvolupar la fase virtual del Congrés.
 11. Que l'Institut Balear de la Dona, dins el projecte Equilibrio, ha decidit, amb el vistiplau de la Conselleria de Treball, col·laborar amb la UIB en l'organització del seminari sobre Dilemes de la Justícia al Segle Vint-i-u: Gènere i Globalització i del IV Congrés Iberoamericà d'Estudis de Gènere.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest document i obligar-se d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

L'objecte d'aquest acord específic de col·laboració és la preparació i realització del seminari esmentat sobre Dilemes de la Justícia al Segle Vint-i-u: Gènere i Globalització, i la preparació i divulgació de la fase virtual de les IX Jornades d'Història de les Dones i el IV Congrés Iberoamericà de Gènere.

Els objectius d'aquestes activitats són enfortir els espais de reflexió i diàleg sobre les aportacions, limitacions i dificultats de les teories sobre la identitat i el gènere; i valorar la contribució de l'activitat acadèmica i de les institucions públiques i ONG en els processos de transformació de les relacions de gènere.

Aquestes activitats van dirigides a investigadors, integrants de moviments de dones i organitzacions socials interessades en les problemàtiques de dones i gènere, així com membres d'institucions vinculades a la gestió pública de la problemàtica de gènere.

2. Obligacions de les parts

Per desenvolupar l'actuació objecte d'aquest acord específic de col·laboració, l'Institut Balear de la Dona es compromet a assumir unes despeses, amb un màxim de 3.900 euros, per fer front a la preparació i realització del seminari i per a la preparació i divulgació de la fase virtual de les Jornades. Les factures es tramitaran segons la normativa vigent.

La UIB es compromet a incloure els logotips oportuns (Institut Balear de la Dona; Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració; Conselleria de Treball i Formació; Fons Social Europeu; Equal i Equilibrio), a la difusió, així com a la mateixa realització del seminari esmentat sobre Dilemes de la Justícia al Segle Vint-i-u: Gènere i Globalització .

3. Comissió de seguiment

Cada una de les parts nomenarà dues persones per formar part de la comissió de seguiment del conveni. Aquesta comissió haurà de traslladar qualsevol modificació a cada una de les parts d'aquest acord de col·laboració per aprovar-la.

4. Vigència

Aquest conveni tindrà vigència des que se signi fins al dia 3 d'agost de l'any 2008.

5. Supòsits d'extinció

Aquest conveni es resol, amb l'audiència prèvia de les parts, per les causes següents:

a) L'acord mutu entre les parts.
b) L'incompliment de les obligacions essencials de les parts.

I com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut Balear de la Dona,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Lila Thomàs
Directora

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de novembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).