Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic de col·laboració entre la Universitat d'Oviedo i la Universitat de les Illes Balears

Oviedo, 19 d'octubre de 2007

Palma, 3 d'octubre de 2007

REUNITS

D'una part, el senyor Pedro Sánchez Lazo, amb DNI 75308736-C, vicerector d'Investigació i Relacions amb l'Empresa, per delegació del senyor Rector Magnífic atorgada per Resolució del 13 d'octubre de 2005 (BOPA 30/11), en representació de la Universitat d'Oviedo (d'ara endavant UO), amb seu al carrer San Francisco, 5, 33003 Oviedo i CIF Q-3318001-I.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, amb CIF Q0718001A i domicili a carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

  1. Que amb data de 25 de maig es va signar un Programa específic de desenvolupament del Conveni marc entre la Universitat d'Oviedo i el Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) per a la realització d'un projecte de disseny i posada en funcionament d'una Unitat d'Investigació en Cultura Científica, dins el Departament de Projectes Estratègics del CIEMAT. El responsable d'aquest projecte és el catedràtic José Antonio López Cerezo, de la Universitat d'Oviedo.
  2. Que en aquest projecte hi col·labora el senyor José Luis Luján López, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Lògica i Filosofia de la Ciència del Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears.
  3. Que per facilitar el desenvolupament de les activitats d'investigació, en el Programa específic signat per la Universitat d'Oviedo i el CIEMAT s'estableix que la Universitat d'Oviedo realitzarà el traspàs d'una part de l'ajut a la Universitat de les Illes Balears perquè sigui gestionada directament per aquesta.

 

Per tot això, ambdues entitats signen el present acord específic de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objectiu d'aquest acord de col·laboració és facilitar els treballs que ha de realitzar el senyor José Luis Luján López, investigador de la UIB, mitjançant el traspàs a aquesta institució del finançament necessari per atendre les despeses generades pel seu treball d'investigació.

Segona . La Universitat d'Oviedo transferirà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 24.750 euros, que ingressarà al compte corrent número 2051.0151.65.1014198336.

Tercera . A efectes de justificació de la subvenció concedida, la Universitat de les Illes Balears remetrà a la Universitat d'Oviedo la justificació de les despeses realitzades mitjançant un certificat acreditatiu i originals o còpies compulsades de les factures o justificants de les despeses, i dels justificats de pagament, que tindran data anterior a la finalització del projecte. La Universitat d'Oviedo incorporarà aquestes despeses als informes financers que remetrà al CIEMAT.

Quarta . Una vegada que la Universitat d'Oviedo hagi rebut l'ingrés de la subvenció, transferirà a la UIB la quantitat corresponent a la seva part del projecte d'investigació, segons el que estableix la clàusula segona del present acord de col·laboració.

Cinquena . La UIB es compromet a reintegrar a la Universitat d'Oviedo la quantitat corresponent a les despeses que no siguin acceptades pel CIEMAT o per les auditories que aquest ordeni sobre el projecte d'investigació.

Sisena . Aquest acord de col·laboració s'inicia el dia en què se signi i finalitzarà el dia 25 de maig de 2008, data en la qual finalitzarà el projecte d'investigació.

 

I com a mostra de conformitat i acceptació, ambdues parts subscriuen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat d'Oviedo, Pedro Sánchez, Vicerector d'Investigació i Relacions amb l'Empresa
Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas, Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de novembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).