Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 d'agost de 2007

REUNITS

D'una part, l'Il·lustríssim Senyor Rafael Duran Vadell, tinent de batlle de Joventut i Esports de l'Ajuntament de Palma, segons estableix el Decret de Batllia número 15057, de 18 de novembre de 2005, pel qual s'organitzen els serveis administratius de l'Ajuntament de Palma, assistit pel secretari general del Ple, el Senyor Agustí F. Estela Ripoll.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar la col·laboració entre ambdues entitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord estableix apropar el servei d'atenció afectivosexual Sexconsulta de l'Ajuntament de Palma als estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis de la UIB perquè puguin resoldre les seves consultes i documentar-se sobre la sexualitat.

Facilitant l'accés dels estudiants al servei Sexconsulta, es contribueix a fomentar actituds sexuals saludables i positives dels joves del campus.

Segona. Tipus de col·laboració

La col·laboració entre ambdues entitats inclou els punts següents:

 1. Col·laboració presencial

 1. La sexòloga del servei Sexconsulta del Centre d'Informació Jove (CIJ) es desplaçarà cada dimecres a la UIB, al Servei Mèdic de Cas Jai, per atendre les demandes que realitzin els joves i/o professionals del campus.
 2. L'horari d'atenció al públic del Sexconsulta al Servei Mèdic de la UIB és d'11.30 a 14.30 hores.
 3. La UIB cedeix un espai del Servei Mèdic perquè pugui ser emprat per atendre les assessories amb la confidencialitat i l'atenció que requereixen aquest tipus de temes.
 4. La UIB cedeix la línia telefònica de la sala, amb el número de telèfon 971 17 13 48, per si els estudiants volen fer la seva consulta telefònicament.
 5. Les consultes seran totalment confidencials i gratuïtes, i seran ateses amb professionalitat per la sexòloga del servei Sexconsulta del CIJ de l'Ajuntament de Palma.
 6. La resta de dies els estudiants del campus i/o personal treballador de la UIB (PAS i PDI) que així ho vulguin podran fer igualment les seves consultes afectivosexuals de forma presencial al Centre d'Informació Jove de l'Ajuntament de Palma, al carrer de la Ferreria núm. 11, al telèfon 971 72 55 01 o al correu electrònic sexconsulta@a-palma.es , o des de la web pròpia del CIJ: http://cij.palmademallorca.es/ .
 7. El proveïment de material que complementi les assessories a la UIB (tríptics informatius, targetes, mostres de mètodes anticonceptius, plafons informatius, etc.) anirà a càrrec de la sexòloga del CIJ.

 1. Col·laboració en línia

 1. S'acorda habilitar un apartat destacat del portal de la UIB per facilitar al màxim l'accés al programa, on figurarà un formulari en línia per enviar les consultes a la sexòloga sense sortir del web de la UIB, de forma anònima i confidencial.
 2. Un cop els usuaris i/o professionals hagin emplenat el formulari del portal de la UIB, la consulta s'enviarà de forma automàtica al Centre d'Informació Jove, concretament a l'adreça específica del servei: sexconsulta@a-palma.es , des d'on la sexòloga respondrà cadascun dels missatges enviats de forma confidencial.
 3. El temps de resposta de les consultes en línia és d'entre 24 i 48 hores, segons que la consulta es faci el cap de setmana o la sexòloga faci feina fora del centre (per exemple, impartint tallers als instituts o altres tasques externes).
 4. Puntualment es farà una col·laboració amb el Servei d'Informació de la UIB per ajudar en la difusió del servei Sexconsulta, enviant des de l'Oficina d'Informació un missatge als estudiants i personal docent que informi sobre novetats del servei i/o faci recordatori de l'existència del servei. Aquesta gestió permetrà augmentar significativament el nombre d'assessories.

Tercera. Condicions financeres

El servei Sexconsulta a la UIB és totalment gratuït i no suposa cap cost per a la UIB. El CIJ ofereix per a aquesta col·laboració els serveis de la sexòloga del servei Sexconsulta.

Quarta. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de dos anys. Transcorregut aquest temps i si ambdues parts valoren positivament la continuïtat de la col·laboració, aquesta es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

Cinquena. Coordinació

El treball de coordinació anirà a càrrec de la sexòloga del CIJ de l'Ajuntament de Palma, l'equip mèdic del centre de salut Cas Jai de la UIB i la responsable de l'Oficina d'Informació de la UIB.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu per duplicat al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Palma,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Rafael Duran
Tinent de batlle de Joventut i Esports
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2007 de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).