Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Caixa Catalunya i la Universitat de les Illes Balears

Barcelona/Palma, 29 de juny de 2007

REUNITS

D'una banda el senyor Àlex Susanna i Nadal, amb domicili a Barcelona, Provença 261-265, entresòl, proveït del DNI núm. 46 112 342-X.

I de l'altra, la senyora Montserrat Casas Ametller, amb domicili a Palma, Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, proveïda del DNI núm. 40 275 075-M.

ACTUEN

El senyor Àlex Susanna i Nadal, en qualitat de director gerent de la Fundació Caixa Catalunya (en endavant FCC), en representació d'aquesta, amb facultats certificades pel Patronat de FCC amb data 16 de desembre de 2004, i

La senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Es reconeixen mútuament capacitat legal per signar el present conveni de col·laboració i obligar-se i

MANIFESTEN

 1. Que la FCC va obrir la convocatòria d'ajuts 2007 per a la realització de projectes culturals i va establir les bases reguladores dels ajuts de 2007.
 2. Que l'entitat sense afany de lucre Universitat de les Illes Balears va sol·licitar dins el termini establert a la convocatòria un ajut per a la realització del projecte titulat «Catalogació i edició de repertori inèdit dels compositors mallorquins Bartomeu Oliver, Miquel Marquès i Antoni Torrandell».
 3. Que el Patronat de la FCC, a la reunió del 12 de febrer de 2007, va aprovar la concessió d'un ajut econòmic de 4.600 euros a la realització del projecte «Catalogació i edició de repertori inèdit dels compositors mallorquins Bartomeu Oliver, Miquel Marquès i Antoni Torrandell».

I que, de conformitat amb aquest conveni, ambdues parts acorden els següents

PACTES

Primer . Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és la regulació dels mecanismes de concessió, pagament, seguiment i rendició de comptes de la realització del projecte «Catalogació i edició de repertori inèdit dels compositors mallorquins Bartomeu Oliver, Miquel Marquès i Antoni Torrandell», en els termes d'acció definits per l'entitat al formulari d'identificació de projecte.

Segon . Ajut concedit

Com a patrocini del projecte, FCC farà una aportació total de 4.600 euros que s'haurà de destinar exclusivament a l'execució del projecte objecte d'aquest conveni, en els termes especificats en el pressupost del formulari d'identificació de projectes presentat a la convocatòria.

Tercer . Pagament de l'ajut concedit

El pagament de l'ajut concedit es farà via transferència a un compte corrent de Caixa Catalunya a nom de l'entitat.

 1. El primer pagament, que correspon al 75% de l'ajut aprovat, es farà efectiu a partir de la data en què la FCC rebi còpia del conveni i el full de pagament, degudament formalitzats i signats.
 2. El segon pagament, que correspon al 25% restant de l'ajut aprovat, es farà efectiu després de rebre l'informe final i, si escau, la publicació, l'enregistrament o l'estudi resultant en un termini no superior a dos mesos a partir de la finalització de l'acció, havent comprovat la FCC l'acompliment dels objectius del projecte.

En cas d'incompliment de la realització de l'activitat o de detecció d'anomalies greus, la FCC no pagarà la segona part de l'ajut i es reserva el dret d'exigir el retorn de les quantitats anticipades.

Quart . Justificació de despeses

L'entitat està obligada a presentar els justificants de despesa. D'acord amb les condicions de la convocatòria, el total dels costs indirectes (atribuïbles a les despeses generals de l'organització imputables a l'activitat) no pot superar el 10% del global de l'ajut, i serà suficient un certificat de l'entitat com a justificant d'aquesta despesa.

En cas de no presentar la justificació documental dins el termini establert, o bé en cas de detectar-se anomalies en la documentació lliurada, la FCC es reserva el dret d'exigir el retorn de les quantitats anticipades.

Cinquè . Comunicació de l'ajut

En tots els materials i suports que s'editin o es produeixin en ocasió de l'activitat d'aquest conveni hi figurarà el logotip de la FCC, i aquesta, com a entitat patrocinadora, donarà el vistiplau al disseny de tot l'esmentat material informatiu i promocional objecte del present pacte.

Als actes oficials o de presentació pública que es derivin de l'execució o de la difusió del projecte hi haurà la presència d'un representant de la FCC o de Caixa Catalunya si aquestes ho creuen convenient.

Sisè . Responsabilitat de l'acció

L'entitat signant del conveni és responsable del compliment del projecte i de les obligacions derivades d'aquest conveni. Per això, l'entitat receptora de l'ajut es compromet a:

 1. Dur a terme, de manera diligent, les activitats necessàries per a l'execució correcta del projecte objecte d'aquest conveni.
 2. En cas que l'objecte del projecte sigui una publicació o un enregistrament sonor o visual o que com a resultat del projecte es produeixi un llibre, CD o DVD o qualsevol altre tipus de suport editorial, se'n lliurarà un mínim de 30 exemplars a la FCC.
 3. En cas de ser un projecte cofinançat, l'entitat es compromet a mobilitzar els recursos financers, humans i materials complementaris, a fi de garantir la posada en marxa i la realització efectiva de l'acció.

En cas que el projecte hagi estat presentat a la FCC per diferents entitats en concertació, l'entitat signant serà la responsable davant la FCC, independentment dels acords interns signats entre les entitats.

Setè . Termini de l'acció

En cas que l'acció no s'hagi iniciat a partir de la signatura d'aquest conveni, l'entitat haurà de fer-ho en un termini màxim de dos mesos a partir d'aquesta i comunicarà a la FCC la data d'inici. En cas de concerts, actuacions estacionals o vinculades a calendaris lectius, no es tindran en compte els dos mesos preceptius.

A efectes de tancament de pressupost, l'acció objecte d'aquest conveni hauria de quedar finalitzada abans d'acabar l'any 2007. En cas que això no sigui possible, l'entitat haurà de demanar de forma expressa una pròrroga a la FCC per allargar aquest termini.

Vuitè . Modificacions

L'entitat informarà per escrit a la FCC sobre les demores o dificultats en la realització del projecte.

En cas de modificació substancial, entenent com a tal modificacions que afectin els objectius del projecte, variacions del seu pressupost en la part finançada per la FCC o la inclusió d'un nou patrocinador, s'ha de sol·licitar prèviament i per escrit l'aprovació de la FCC.

Novè . Seguiment i avaluació

L'entitat receptora de l'ajut haurà de presentar un informe final tipus a la FCC en un termini no superior a dos mesos a partir de la finalització de l'acció. Aquest informe haurà d'incloure una memòria d'assoliment d'objectius i una memòria econòmica i s'acompanyarà dels justificants de despesa esmentats al pacte quart. Aquest informe s'haurà de lliurar a FCC per escrit i alhora en format digital. A més, les imatges generades pel projecte també s'hauran de recollir en format digital i fer arribar a la FCC.

En cas que per al projecte s'hagin realitzat fullets, pòsters, comunicacions o altre material gràfic o de suport, també se n'haurien d'adjuntar diversos exemplars a l'informe final, així com un recull de premsa.

La FCC podrà sol·licitar en tot moment la informació que cregui convenient, per poder fer la verificació o el control del projecte.

De la mateixa manera, la realització i gestió de l'acció podrà ser examinada i auditada per la FCC.

Desè . Difusió dels projectes

 1. La FCC, i eventualment Caixa Catalunya, pot utilitzar la informació del projecte i les seves dades a fi de difondre-les.
 2. La FCC, i eventualment Caixa Catalunya, pot fer ús de material gràfic del projecte en qualsevol mitjà de difusió, amb notificació prèvia a l'entitat.
 3. Tot el material gràfic i totes les imatges que l'entitat proporcioni a la FCC (ja siguin del projecte o activitats dutes a terme per persones), i que procedeixin tant d'un recull d'imatges del projecte com de l'informe final, podran ser utilitzats per aquesta per fer difusió del projecte, tant en les seves publicacions com en les de Caixa Catalunya o en mitjans de comunicació diversos, i per tant l'entitat es fa responsable de la conformitat i cessió d'imatge de les persones que hi puguin aparèixer. Amb la signatura d'aquest conveni, l'entitat en queda assabentada i queda conforme amb aquesta qüestió.

Onzè . Coordinació

L'aplicació d'aquest conveni, en tot allò que requereixi el contacte i la coordinació entre les institucions signatàries, serà duta a terme conjuntament pel director de la Fundació o la persona que delegui i, per part de l'entitat, pel vicerector d'Investigació o la persona que delegui.

Dotzè . Col·laboracions o concessions futures

La concessió de l'ajut per al present exercici en cap cas no pressuposa l'establiment de precedents per a futures col·laboracions o concessions.

Tretzè . Jurisdicció del conveni

Per a totes les qüestions relacionades amb la interpretació o el compliment del present conveni, les parts se sotmeten a la competència dels tribunals de la ciutat de Barcelona.

Com a prova de conformitat, les parts signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, a la ciutat i en la data esmentades a l'encapçalament.

Per la Fundació Caixa Catalunya,
Per la Universitat de les Illes Balears
Àlex Susanna
Director gerent
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).