Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Cadis i la Universitat de les Illes Balears

Cadis, 18 de juny de 2007
Palma, 17 de juliol de 2007

REUNITS

D'una banda el Senyor Diego Sales Márquez, Rector Magnífic de la Universitat de Cadis, amb domicili a Calle Ancha, 16, 11001 de Cadis (Espanya), en representació d'aquesta universitat, segons nomenament de la Presidència de la Junta d'Andalusia aprovat pel Decret 152/2007, de 22 de maig (BOJA núm. 103, de 25 de maig), i de conformitat amb les competències que li atribueixen els Estatuts de la UCA, aprovats pel Decret 281/2003, de 7 d'octubre (BOJA núm. 207, de 28 d'octubre).

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el present conveni de col·laboració, en la representació en què intervenen i d'acord amb les atribucions que tenen conferides, i a aquest efecte

EXPOSEN

Primer . L'objecte del present conveni és la cessió gratuïta de la Universitat de les Illes Balears a la Universitat de Cadis del minisubmarí monoplaça UWS Tanit, perquè es destini al desenvolupament d'activitats d'investigació marina.

Segon . Totes les despeses derivades de la cessió, inclosos els ports des de Mallorca fins a la Universitat de Cadis del minisubmarí, les assumeix la Unitat de Busseig Tecnològic i Científic de la UCA (UBTC).

Tercer . Es contractarà una assegurança que reculli les diferents eventualitats que es puguin produir en l'ús i maneig del minisubmarí, que igualment pagarà la Unitat de Busseig Tecnològic i Científic de la UCA (UBTC).

Quart . En cas que, en el futur, els investigadors de la UIB requereixin l'ús del submarí, hi tindran accés en les mateixes condicions que els equips de la Universitat de Cadis. Les despeses de transport i campanya aniran a càrrec de la UIB.

Cinquè . Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l'aplicació del present conveni marc, les ha de resoldre la comissió de seguiment. Els acords que es dictin seran impugnables davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Els representants d'ambdues institucions signants estan d'acord amb aquest conveni i el subscriuen en quatre exemplars originals, dos en català i dos en castellà, igualment vàlids, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Cadis,


Diego Sales
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de setembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).