Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Fundació Drac i la Universitat de les Illes Balears per finançar un Diploma Universitari en Cultura Medieval

Palma, 11 d'octubre de 2007

REUNITS

Vicenç J. Grande Garau, president de la Fundació Drac, amb domicili legal al camí de Jesús, 77, Palma.

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

  1. El dia 14 de juny de 2006 la Fundació Drac (en aquell acte anomenada Fundació Cabana) i la Universitat de les Illes Balears, representades pels reunits, signaren un acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural.
  2. La clàusula 4 de l'esmentat acord preveia la possibilitat d'establir programes projecte específics de cooperació.
  3. Les dues institucions manifesten interès per difondre el coneixement d'aspectes de la cultura medieval.

CLÀUSULES

  1. La Fundació Drac es compromet a finançar un diploma universitari (títol propi de la UIB) sobre aspectes de la cultura medieval per una suma total de 6.500 (sis mil cinc-cents) euros.
  2. La Universitat de les Illes Balears es compromet a organitzar, una vegada aprovat pels òrgans competents de la Universitat, a través del Vicerectorat de Projecció Cultural, un Diploma Universitari en Cultura Medieval de 12 crèdits segons el que disposa l'Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la normativa sobre títols propis de la UIB, que s'impartirà durant l'any acadèmic 2008-2009.
  3. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar en totes les comunicacions públiques relacionades amb el diploma universitari objecte d'aquest programa projecte el nom i el logotip de la Fundació Drac.
  4. La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar amb caràcter immediat a la Fundació Drac totes les informacions relacionades amb aquest diploma universitari.
  5. La Universitat de les Illes Balears lliurarà una memòria de l'activitat en un termini no superior als trenta dies a comptar des del moment que cessi l'activitat acadèmica en qüestió.
  6. La Fundació Drac farà efectiu el pagament a la Universitat de les Illes Balears d'un 40% de la quantitat estipulada a la clàusula 1 el dia 1 de setembre de 2008, i la resta en un termini de trenta dies a comptar del lliurament de la memòria esmentada a la clàusula 5.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts indicats, signam aquest protocol en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Drac,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Vicenç J. Grande
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de setembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).