Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració per establir un programa d'intercanvi de personal d'administració i serveis entre la universitat .................................................................. i la Universitat de les Illes Balears

Palma, d de 200¿
¿..¿., d de 200¿

REUNITS

D'una part, el Rector / la Rectora de la Universitat de ............................, Magnífic/a Senyor/a ......................., amb domicili legal ..............................................................

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia __ d __ d __ , manifesten el seu interès per fer intercanvi de personal d'administració i serveis pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l'abast de les seves metes i els seus objectius en els camps respectius d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objectiu . El propòsit d'aquest conveni és establir un programa d'intercanvi de personal d'administració i serveis (en endavant PAS) entre les universitats participants.

2. Selecció . Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus membres del PAS interessats a participar en el programa d'intercanvi.

3. Proposta d'estada i admissió . El PAS seleccionat per realitzar un intercanvi ha d'enviar a l'òrgan pertinent de la universitat de destinació la proposta d'estada de PAS (annex 1) almenys tres mesos abans de l'inici de l'estada, el qual la tramitarà i comunicarà la decisió final d'acceptació o rebuig, almenys dos mesos abans de l'inici de l'estada. En el cas de la UIB, se n'encarregaran el Vicerectorat de Planificació Economicoadministrativa i Gerència.

La proposta d'estada de PAS ha de ser acceptada i firmada pel responsable del personal d'administració i serveis, i pel responsable del servei o departament corresponent d'ambdues universitats.

4. Període de les estades . Les estades poden ser des d'una fins a ___ setmanes.

Les estades permetran al PAS dels centres d'ensenyament superior adquirir experiències i bones pràctiques de les institucions sòcies, així com millorar les habilitats necessàries per al desenvolupament de la seva tasca mitjançant la transferència de coneixements i adquisició de competències pràctiques. El servei o departament corresponent de la institució d'origen ha de posar els mitjans necessaris i donar suport adient perquè s'assoleixin aquests objectius.

5. Memòria . Finalitzada l'estada, el PAS haurà de redactar una memòria de les activitats realitzades i de les conclusions obtingudes durant la seva estada. Aquesta memòria ha de tenir una extensió aproximada de tres fulls.

6. Finançament . La universitat d'origen es farà càrrec de les despeses derivades del desplaçament del PAS que envia. La universitat de destinació es farà càrrec de les despeses d'allotjament i manutenció del PAS que rep.

7. Tràmits migratoris . Cada PAS és responsable de tramitar una assegurança mèdica i per a accidents i de tenir en regla el passaport i el visat corresponents, si escau, i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d'ambdós països per al període de l'estada.

8. Vigència i durada . El present acord entra en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els intercanvis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en _________ exemplars, ___ en català, ___ en _________ i ___ en ___________, i cada una de les parts se'n queda un exemplar de cada idioma.

Per la Universitat ........................

 

...........................................
Rector/a

Per la Universitat de les Illes Balears,


Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1. PROPOSTA D'ESTADA DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Dades del / de la sol·licitant

Cognoms:

Nom:

DNI:

Edat:

q Dona q Home

Data i lloc de naixement:

Nacionalitat:

Adreça personal

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

Dades laborals

Universitat d'origen:

Lloc de treball (Departament/Servei/Facultat/Escola):

Antiguitat en aquest lloc de treball:

Categoria:

Adreça del lloc de treball

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

Dades de l'estada a la universitat de destinació sol·licitada

Universitat de destinació:

Lloc de treball (Departament/Servei/Facultat/Escola):

Persona responsable:

Càrrec:

Dades de contacte d'aquesta persona

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

Durada de l'estada:

Del dia___ / ___ / _____ al dia ___ / ___ /_____

Cost previst del desplaçament:

Cost previst d'allotjament i manutenció:

Resum de les activitats a realitzar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar que les dades anteriors són certes.

Firma del / de la sol·licitant,

 

Data:

Vistiplau dels responsables

Universitat d'origen

Responsable del PAS de la universitat

 

 

 

Nom, firma, segell i data

Responsable del PAS del Departament/Servei/Facultat/Escola

 

 

Nom, firma, segell i data

Universitat de destinació

Responsable del PAS de la universitat

 

 

 

Nom, firma, segell i data

Responsable del PAS del Departament/Servei/Facultat/Escola

 

 

Nom, firma, segell i data

Documentació que s'ha d'adjuntar

Projecte de les activitats que s'han de dur a terme durant l'estada

Fotocòpia del DNI o passaport vigents

Currículum

Acreditació o declaració del nivell de coneixement de castellà o català