Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració interuniversitària entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement mutu dels estudis cursats en el Màster Oficial Microbiologia Avançada

Palma, 8 de juny de 2007
Barcelona, 7 de juny de 2007

REUNITS

D'una part, el Magnífic Senyor Màrius Rubiralta Alcañiz, rector de la Universitat de Barcelona, nomenat pel Decret 103/2005, de 31 de maig (DOGC núm. 4397, de 2 de juny), com a representant d'aquesta institució en virtut de les competències que preveu l'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre).

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada per Decret 55 /2007, de 20 d'abril de 2007 (BOIB núm. 60 , de 21 d'abril), com a representant d'aquesta institució en virtut de les competències que preveuen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

I. Que la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears inclouen entre els seus objectius l'organització i el desenvolupament de programes de postgrau.

II. Que el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, estableix que les universitats espanyoles podran organitzar programes oficials de postgrau conjunts, mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

III. Que, atesa la coincidència d'objectius formatius, a més de l'acreditada experiència en l'àmbit de la Microbiologia, les universitats esmentades s'han proposat realitzar conjuntament, el Màster en Microbiologia avançada articulats respectivament, en els programes oficials de postgrau (POP) en Biologia de Sistemes de la Universitat de Barcelona i en Ciències Experimentals i Tecnologies i en Ciències de la Salut i el Comportament de la Universitat de les Illes Balears, que s'han presentat perquè siguin aprovats pels òrgans competents de les universitats signants i per les comunitats autònomes respectives d'acord amb la normativa legal vigent.

IV. Que és voluntat de les parts l'establiment d'una fórmula de col·laboració relativa al reconeixement mutu dels postgraus esmentats.

I, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acorden subscriure el present conveni específic, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

1. El present conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració interuniversitària entre les universitats signatàries per al reconeixement mutu dels estudis cursats en el màster oficial en Microbiologia avançada a partir de l'any acadèmic 2007-08.

2. El nombre de crèdits del Pla d'estudis que impartirà cada universitat amb l'estructura interuniversitària esquematitzada, s'especifica en el document que s'adjunta com a annex 1 d'aquest conveni. En el cas que en successives edicions del màster hi hagi una variació en la participació d'alguna de les universitats incloses en aquest conveni sense que afecti la resta del contingut del conveni, la modificació es formalitzarà mitjançant la subscripció dels annexos corresponents.

3. Tota la documentació del màster recollirà expressament el seu caràcter interuniversitari de reconeixement mutu, fent constar les universitats participants.

Segona. Aprovació del màster

1. Cadascuna de les universitats realitzarà la proposta del seu màster, així com els seus continguts organitzatius i acadèmics, d'acord amb els criteris establerts i en l'imprès o el suport informàtic normalitzat a aquest efecte.

2. Les propostes del màster hauran de ser aprovades pels òrgans competents de les universitats signatàries, i les comunitats autònomes corresponents hauran d'autoritzar-ne la implantació, d'acord amb la normativa legal vigent.

3. L'eficàcia del conveni queda supeditada a aquestes aprovacions.

Tercera. Admissió i matriculació dels estudiants

1. Cadascuna de les universitats signatàries es responsabilitzarà de l'admissió i matriculació dels seus estudiants.

2. Les universitats signatàries aplicaran els criteris d'admissió i de selecció d'estudiants que consten en les propostes aprovades dels seus respectius màsters.

3. Els estudiants interessats en cursar el màster han d'acreditar que compleixen els requisits legals d'accés, així com els requisits específics d'admissió i els aprenentatges previs establerts en els programes aprovats.

Quarta. Gestió d'expedients i títol

Cada universitat signatària del conveni es responsabilitzarà de la gestió acadèmica ordinària dels estudiants en ella matriculats i s'encarregarà materialment de l'administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les actes i de la tramitació, l'expedició i el registre dels títols del màster dels seus estudiants.

Cinquena. Mobilitat d'estudiants i professorat

1. El nombre d'estudiants que una de les universitats participants podrà desplaçar a l'altra universitat signatària del conveni estarà en funció de la capacitat d'espais docents, laboratoris, serveis, etc., així com del nombre d'estudiants del màster. En tot cas el nombre d'estudiants desplaçats a cadascuna universitat serà com a màxim de 15 estudiants.

2. Cada universitat conveniant facilitarà als estudiants matriculats en el màster la utilització dels serveis de la universitat corresponent, durant el període en que l'estudiant estigui realitzant els estudis en aquesta.

3. La mobilitat de professorat entre universitats és considerada un aspecte positiu de valor afegit. Les universitats signatàries podran aportar part del seu professorat i reconeixeran dins dels seus respectius plans docents la docència duta a terme pel seu professorat en l'altra universitat participant en aquest conveni. Les universitats signatàries del conveni es faran càrrec de les despeses de desplaçament del professorat acollit i de les despeses que aquest desplaçament generi.

Sisena. Compromisos acadèmics

1. La col·laboració entre les universitats es concretarà en la impartició per cadascuna de les universitats d'un pla d'estudis igual en objectius, competències i resultats.

2. La Comissió de coordinació del màster de cada una de les universitats conveniants establirà prèviament al desplaçament dels estudiants les assignatures objecte de reconeixement acadèmic als seus estudiants.

3. El període d'estudi, les assignatures, els mòduls realitzats i avaluats i els exàmens aprovats pels estudiants en una de les universitats conveniants, seran reconeguts completament i automàticament per l'altre universitat seguint els principis del sistema ECTS i amb el procediment establert per cada una de les universitats.

Setena. Condicions econòmiques

La signatura del present acord no implica cap compromís econòmic entre les universitats participants. Cadascuna de les universitats participants gestionarà econòmicament el seu màster.

Vuitena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i serà vigent a partir de l'any acadèmic 2007-2008. Serà prorrogable tàcitament per anys acadèmics successius, sempre que es continuï oferint el màster en les condicions aprovades i sempre que no sigui denunciat per cap de les parts, denúncia que haurà de formular-se per escrit amb sis mesos d'antelació respecte de l'inici de l'any acadèmic següent.

No obstant això, en cas de desvinculació d'una universitat, s'haurà de garantir el reconeixement mutu en l'edició iniciada del màster fins la seva finalització.

Novena. Incorporació d'altres universitats

Aquest conveni estarà obert a la incorporació d'altres universitats en anys acadèmics futurs sempre que acceptin tots els termes del present acord. Totes les universitats que s'adhereixin al conveni tindran els mateixos drets i obligacions que les que ja hi participen. La incorporació d'altres universitats comportarà, en tot cas, un annex en què figuri l'any d'inici de la col·laboració i l'acceptació de les clàusules i dels compromisos per part de la nova universitat, amb les signatures de conformitat dels representants legals de totes les universitats que, en el moment de l'adhesió, participin en el conveni.

Desena. Arbitratge

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a l'arbitratge d'un comitè format per un membre designat per cada universitat i per dos àrbitres més designats de comú acord pels rectors de les universitats signatàries.

Onzena. Modificació del conveni

Qualsevol canvi que modifiqui el que s'ha establert en aquest conveni haurà de ser ratificat de mutu acord per totes les parts abans de dos mesos de l'inici de l'any acadèmic en què es vulguin introduir les possibles modificacions.

I, perquè consti, signen aquest document per duplicat en el lloc i en la data assenyalats més avall.

Per la Universitat de Barcelona,

Màrius Rubiralta
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre) .

Annex 1

Estructura simplificada del pla d'estudis del Màster

Màster Interuniversitari de reconeixement mutu : Microbiologia avançada

Especialitatas o Itineraris :

Microbiologia sanitària
Biotecnologia microbiana
Microbiologia ambiental

Orientació del Màster

(1) Recerca, Professional o Acadèmic Crèdits Màster ...60...

Universitats Participants : Universitat de Barcelona i Universitat de les Illes Balears

( 1) Recerca, Professional o Acadèmic. Indicar les que corresponguin.

(2) Tipologia del Mòdul :

CM Comú del Màster Mòdul Annivellador AN

CE Comú d'especialitat Mòdul Obligatori OB

CI Comú d'itinerari Mòdul Optatiu OP

 

 

 

CRÈDITS OFERTATS :

Estructura Comú

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

1 UB /Mòdul Obligatori Transversal (UIB)

1

Anàlisi Microbiologica

CM

10

10

10 <

TOTAL

10

10

 

 

 

 

Especialitat o itinerari : MICROBIOLOGIA SANITÀRIA - Orientació: Recerca

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

2 UB (1 o 2 (UIB)

1

Microbiologia Sanitària

CE

35

20

30

5 UB 8 i Assignatures Optatives (UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

6 UB (Mòdul Pràcticum (UIB)

1

Pràcticum I

OB

20

20

20

   

TOTAL

72,5

65

Especialitat o itinerari : MICROBIOLOGIA SANITÀRIA - Orientació: Professional

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

2 UB (1 o 2 (UIB)

1

Microbiologia Sanitària

CE

35

20

30

5 UB (8 i Assignatures Optatives (UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

7 UB (Mòdul Pràcticum (UIB)

1

Pràcticum II

OB

20

20

20

TOTAL

72,5

65

Especialitat o itinerari : MICROBIOLOGIA SANITÀRIA - Orientació: Acadèmica

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

2 UB (1 o 2 UIB)

1

Microbiologia Sanitària

CE

35

20

30

5 UB (8 i Assignatures Optatives (UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

8 UB

1

Acadèmic d'Especialitat Sanitària

OB

20

20

0

Mòdul (Pràcticum UIB)

1

Pràcticum III

OB

0

20

TOTAL

72,5

65

Especialitat o itinerari: BIOTECNOLOGIA MICROBIANA - Orientació: Recerca

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

3 UB (6 (UIB)

1

Biotecnologia Microbiana

CE

25

20

15

5 UB (8 i Assignatures Optatives UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

6 UB (Mòdul Pràcticum UIB)

1

Pràcticum I

OB

20

20

20

TOTAL

72,5

50

Especialitat o itinerari: BIOTECNOLOGIA MICROBIANA - Orientació: Professional

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

3 UB (6UIB)

1

Biotecnologia Microbiana

CE

25

20

15

5 UB (8 i Assignatures Optatives UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

7 UB (Mòdul Pràcticum UIB)

1

Pràcticum II

OB

20

20

20

   

TOTAL

72,5

50

Especialitat o itinerari: BIOTECNOLOGIA MICROBIANA - Orientació: Acadèmica

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

3 UB (6 UIB)

1

Biotecnologia Microbiana

CE

25

20

15

5 UB (8 i Assignatures Optatives UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

9 UB

1

Acadèmic d'Especialitat Biotecnologia Microbiana

OB

20

20

0

(Mòdul Pràcticum UIB)

1

Pràcticum III

OB

 

0

20

TOTAL

72,5

50

Especialitat o itinerari: MICROBIOLOGIA AMBIENTAL - Orientació: Recerca

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

4 UB (7 UIB)

1

Microbiologia Ambiental

CE

25

20

15

5 UB (8 i Assignatures Optatives UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

6 UB (Mòdul Pràcticum UIB)

1

Pràcticum I

OB

20

20

20

TOTAL

72,5

50

Especialitat o itinerari: MICROBIOLOGIA AMBIENTAL - Orientació: Professional

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

4 UB (7 UIB)

1

Microbiologia Ambiental

CE

25

20

15

5 UB (8 i Assignatures Optatives UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

7 UB (Mòdul Pràcticum UIB)

1

Pràcticum II

OB

20

20

20

TOTAL

72,5

50

Especialitat o itinerari: MICROBIOLOGIA AMBIENTAL - Orientació: Acadèmica

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul (2)

ECTS

ECTS/ Universitats

UB

UIB

4 UB (7 UIB)

1

Microbiologia Ambiental

CE

25

20

15

5 UB (8 i Assignatures Optatives UIB)

1

Optativitat Comuna

OP

47,5

32,5

15

10 UB

1

Acadèmic d'Especialitat Microbiologia Ambiental

OB

20

20

0

(Mòdul Pràcticum UIB)

1

Pràcticum III

OB

 

0

20

TOTAL

72,5

50

RESUM CRÈDITS OFERTATS

Estructura Comú

Estructura o Itinerari 1

Estructura o Itinerari 2

Estructura o Itinerari 3

ECTS Obligatoris

ECTS Optatius

ECTS Obligatoris

ECTS Optatius

ECTS Obligatoris

ECTS Optatius

ECTS Obligatoris

ECTS Optatius

UB

10

 

70

42,5

70

42,5

70

42,5

UIB

10

 

70

30

70

20

70

20

 

% Professorat

UB

38 (75%)

UIB

13 (25%)

TOTAL

51 (100%)

CRÈDITS A SUPERAR PER L'ESTUDIANT

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELS CRÈDITS

Estructura comú

Especialitat o Itinerari

MICROBIOLOGIA SANITÀRIA

Especialitat o Itinerari

BIOTECNOLOGIA MICROBIANA

Especialitat o Itinerari

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

crèdits a superar per l'estu-

diant

UB

UIB

crèdits a superar per l'estu-

diant

UB

UIB

crèdits a superar per l'estu-

diant

UB

UIB

crèdits a superar per l'estu-

diant

UB

UIB

Anivelladors

De 0 a 60

De 0 a 60

De 0 a 60

                 

Obligatoris

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Optatius

     

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Pràcticum

     

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Projecte

                       

Treball fi carrera

                       

TOTAL CRÈDITS

A SUPERAR (sense anivelladors)

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50