Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes sobre els expedients de béns d'interés cultural

Palma, 28 de maig de 2007

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Joan Cerdà Rull, conseller executiu en funcions del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F i domicili al carrer General Riera, 113 de Palma, amb habilitació expressa de l'Hble. Sra. Presidenta en funcions del Consell Insular de Mallorca en virtut de Decret d'habilitació de data 30 de març de 2007, assistit per l'Il·lm. Sr. Secretari Tècnic en funcions, Miquel Ferrà i Jaume.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar per aquest acte, i

DIUEN

El Consell Insular de Mallorca té les competències en matèria de Patrimoni Històric, en virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als Consell Insulars en matèria de Patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports. Entre les competències de patrimoni històric que exerceix el Departament de Patrimoni i Identitat Cultural, a través de la Direcció Insular de Patrimoni Històric, és la tramitació dels procediments administratius de Declaració d'Interès Cultural a l'àmbit de Mallorca, de conformitat amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 9 de l'esmentada llei, per a la declaració de Bé d'Interès Cultural és necessari informe favorable d'almenys una de les institucions consultives previstes a l'article 96, essent la Universitat de les Illes Balears (UIB) una d'aquestes institucions consultives.

A aquest efecte, d'acord amb les competències que són pròpies d'ambdues institucions, i amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent,

CONVENEN

PRIMER . La Universitat de les Illes Balears es compromet a emetre els informes a què fa referència la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, sol·licitats pel Departament de Patrimoni i Identitat Cultural del Consell Insular de Mallorca, per fer possible l'adequada tramitació dels expedients de declaració de béns d'interès cultural.

SEGON . Per tal de donar compliment al termini que la llei marca per adoptar l'acord de declaració dels béns d'interès cultural, la Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar els informes esmentats en un termini de tres mesos des de la seva sol·licitud.

TERCER . La coordinació dels informes a què fa referència el punt primer d'aquest conveni serà a càrrec del/la directora/a del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, sense perjudici de què segons l'especialització que requereix la redacció de l'informe, es dugui a terme pel Departament que es consideri més adient de la mateixa.

QUART . En el marc del present conveni, el Departament de Patrimoni i Identitat Cultural del Consell Insular de Mallorca podrà sol·licitar, de manera excepcional, la realització d'informes de seguiment d'obres de restauració de béns d'interès cultural autoritzats per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

CINQUÈ . Per fer front a les despeses derivades de la realització dels esmentats informes, el Consell Insular de Mallorca aportarà de manera extraordinària per l'any 2007 la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL EUROS (24.000,00¿), amb càrrec a la partida pressupostària 30.45310.22706, i reserva de crèdit autoritzada 200700009067.

SISÈ . La Universitat de les Illes Balears per justificar el cobrament haurà de presentar la factura justificativa de la despesa, termini que acabarà el 15 de novembre de 2007. Aquesta quantitat es farà efectiva una vegada comprovada la realització de tots els informes sol·licitats durant el període anual de vigència del conveni.

Per fer efectiu el pagament, haurà de dur el vistiplau del conseller executiu del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural. Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l'activitat esmentada, haurà de ser notificada al CIM.

SETÈ . Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2007.

Així ho acorden ambdues parts, firmen per duplicat i a un sol efecte el present conveni de col·laboració.

El conseller executiu en funcions del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural La rectora de la UIB
Joan Cerdà Montserrat Casas
El secretari tècnic en funcions
Miquel Ferrà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).