Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci Pla-D Llucmajor i la Universitat de les Illes Balears

Llucmajor, 20 de juny de 2007

REUNITS

D'una part, l'Excel·lentíssim Senyor Lluc Tomàs i Munar, Batle de l'Ajuntament de Llucmajor, amb domicili a Llucmajor, a la plaça d'Espanya, núm. 12, que actua com a President del Consorci Pla-D Llucmajor, amb domicili a la plaça d'Espanya, núm. 12, de Llucmajor (CP 07620), i NIF: S0700049J, constituït per l'Ajuntament de Llucmajor, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació per a la Restauració de l'Antic Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que amb data 24 de febrer de 2006, el Consorci Pla-D Llucmajor i la UIB signaren un conveni l'objecte del qual era que la UIB realitzés un treball d'investigació sobre la documentació, la restauració i el pla de conservació de les pintures murals del claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.

Que a la clàusula primera punt 3, s'especifiquen les tasques que seran desenvolupades a la Fase I d'aquest conveni, on s'inclouen les tasques a realitzar pels historiadors (treballs d'inventari i catalogació de les pintures murals, documentació historicoartística i el projecte de divulgació), tasques descrites al document adjunt 1 on s'especifiquen tots els treballs realitzats pels historiadors a la Fase I, sense indicar-se que el seu import no queda inclòs dintre de l'import acordat en aquest conveni degut a la dificultat en quantificar el cost dels treballs i el nombre d'hores invertides pels historiadors fins haver arribat a la fi de les tasques de restauració de les pintures. Aquests treballs d'investigació suposen un cost de cinquanta- tres mil quatre- cents euros (53.400,00¿).

Que hi ha una diferència pressupostària respecta de l'import inicial del conveni deguda a un error en el càlcul de les despeses d'administració i gestió que corresponen a la Universitat i una segona diferència corresponent a l'iva donada per la suposició de la deducció d'aquest mateix sobre l'iva repercutit quan en realitat aquesta deducció no és possible ja que la majoria d'activitats que desenvolupa la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, entitat que s'encarrega de la gestió del conveni per designació de la Universitat, estan exemptes d'iva i per tant no permeten la deducció, el que suposa una major despesa. Aquestes diferències suposen un import de cinquanta-nou mil set-cents noranta euros amb setanta-sis cèntims (59.790,76¿).

Que a la clàusula primera punt 4 s'especifica que no queden reflectides les tasques a fer a la Fase II i que per tant el seu cost no queda inclòs dintre de l'esmentat conveni.

Que els treballs de restauració corresponents a la Fase II d'aquest conveni han suposat la realització de diferents tasques, tasques que es troben especificades al document adjunt 2. Aquests treballs tenen un cost de cent seixanta-dos mil quaranta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims (162.049,68¿).

Que els treballs a dur a terme pels historiadors durant aquesta Fase II (valoració de l'estat de conservació, elaboració del pla de conservació, estudi historicoartístic, execució projecte de divulgació), es troben detallats al document adjunt 3 i suposen un cost de seixanta mil euros (60.000,00¿).

Que és necessària l'elaboració d'una pàgina web, com a eina instrumental dels historiadors, els quals bolquen els resultats de les seves investigacions a la mateixa per tal de poder-ne fer la corresponent divulgació. Això té un import de dotze mil cinc-cents euros (12.500,00¿).

Que les despeses d'administració i gestió realitzades per la Universitat i per la Fundació tenen un import de setanta-un mil nou-cents vuitanta-set euros amb quaranta-dos cèntims (71.987,42¿).

Quadre de despeses:

TREBALLS HISTORIADORS FASE I

53.400,00 ¿

DIFERÈNCIA PRESSUPOSTARIA FASE I

59.790,76 ¿

TREBALLS DE RESTAURACIÓ FASE II

162.049,68 ¿

TREBALLS HISTORIADORS FASE II

60.000,00 ¿

ELABORACIÓ PÀGINA WEB

12.500,00 ¿

DESPESES D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

71.987,42 ¿

SUBTOTAL

419.727,86 ¿

16% IVA

67.156,46 ¿

TOTAL

486.884,32 ¿

 

 

 

 

 

Així doncs,

ACORDEN

Que les modificacions corresponents a la Fase I del conveni, més les despeses d'execució de la Fase II suposen un import de quatre-cents denou mil set-cents vint-i-set euros amb vuitanta-sis cèntims (419.727,86), a les quals s'hauran d'afegir les taxes legalment establertes, és a dir, l'IVA corresponent (67.156,46¿), el que suposa un import total de quatre-cents vuitanta-sis mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (486.884,32¿).

I en prova de conformitat signen la present addenda,

Pel Consorci Pla-D Llucmajor, Per la Universitat de les Illes Balears
Lluc Tomàs
Batle de Llucmajor
President Consorci Pla-D Llucmajor

Montserrat Casas
Rectora de la UIB

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juliol de 2007 i la va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).