Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al tercer conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Telefónica de España, SAU

Palma, 31 de juliol de 2007

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el director territorial d'empreses de Telefónica de España a la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears (d'ara endavant, Telefónica), Senyor José Manuel del Arco, en representació de l'entitat esmentada.

CLÀUSULA ÚNICA

El cost dels serveis de comunicacions per a la UIB es concreta en una facturació concertada anual que serà calculada prenent com a base la facturació de l'any anterior, tal com preveu l'acord segon del conveni. Es tindran, també, en compte les noves infraestructures i la incorporació de millores tecnològiques.

Per a l'any 2007 aquesta facturació concertada es fixa en TRES-CENTS NORANTA-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM (397.954,01 ¿), IVA i resta d'imposts inclosos, que seran satisfets en dotze mensualitats.

Hi ha prevista per al segon semestre de 2007 la provisió d'un servei de banda ampla suportat en fibra òptica per a la Seu universitària de Menorca, per poder incorporar-la a la xarxa corporativa en les millors condicions de capacitat i seguretat. Suposa un import total, per a la resta del conveni, de SIS-CENTS SETANTA-VUIT MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (678.044,75 ¿), que es pagaran de la manera següent, segons detall a l'annex I:

1. Les regularitzacions pendents i les millores tecnològiques encara sense consumir, corresponents al període 2003-2006, per import de VUITANTA-NOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS (89.663,67 ¿), es destinaran íntegrament al finançament de la nova connexió. L'annex II detalla les millores disposades, mentre que l'annex III fa balanç d'aquest període.

2. La compensació econòmica acordada per a la ubicació d'una antena de telefonia mòbil al campus, de VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS EUROS (27.800,00 ¿) anuals, es destinarà també a aquest fi.

3. Les millores previstes a l'acord tercer del conveni, un 30% de la facturació, per al període 2007-2008 s'estimen en DOS-CENTS TRENTA-VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (238.772,41 ¿) i es destinaran a les quotes corresponents als dos serveis de banda ampla, el nou per a la Seu universitària d'Alaior i el ja existent a la Seu universitària d'Eivissa.

4. La resta d'imports, fins al total, seran assumits per Telefònica com a contribució a la modernització de les infraestructures de la UIB. Els serveis de banda ampla, que ja són objecte d'un descompte especial, no es tindran en compte a l'hora de determinar el volum total de les millores.

Amb això es donen per efectuades totes les regularitzacions procedents respecte dels exercicis 2003, 2004, 2005 i 2006, que queden així tancats. Només resultaran procedents les regularitzacions que es puguin generar a partir de la prestació de serveis els exercicis 2007 i 2008.

Ambdues parts expliciten la seva acceptació de les condicions econòmiques exposades i acorden continuar en la prestació de serveis objecte del tercer conveni de col·laboració durant el període 2007-2008. Així es firma aquesta addenda, en tres exemplars, al lloc i en la data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per Telefónica de España,
Per la Universitat de les Illes Balears,
José Manuel del Arco
Director territorial

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juliol de 2007 i la va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex