Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre el Consorcio Pangea Arco Mediterráneo i la Universitat de les Illes Balears

València/Palma, 15 de febrer de 2007

 

REUNITS

D'una banda el Sr. Daniel García Madrid, president del Consorcio Pangea Arco Mediterráneo, com a representant d'aquesta, segons acord de l'Assemblea General de 31 de maig de 2005.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

 

MANIFESTEN

Primer . Que segons consta al document de constitució de l'Agrupación de Desarrollo Argos, el Consorcio Pangea Arco Mediterráneo és una agrupació fonamentalment d'entitats locals (diputacions i ajuntaments) d'Andalusia, Illes Balears, Catalunya, Múrcia i Comunitat Valenciana que basa la seva naturalesa jurídica en el que estableix la Llei de bases de règim local i que, per tant, segons recullen els seus Estatuts, té un caràcter d'entitat pública i és de naturalesa institucional i local (entitat pública local).

Segon . Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU) (art. 1.1 dels Estatuts, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre).

Tercer . Que ambdues parts consideren de mutu interès, per complir millor llurs funcions, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Quart . Que ambdós organismes tenen entre els seus objectius el desenvolupament de totes les activitats dirigides a afavorir la formació.

Cinquè . Que en compliment del fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

 

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i el Consorcio Pangea Arco Mediterráneo es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant el convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

  1. Formació de tècnics municipals en tot l'àmbit de les Illes Balears.
  2. Investigació en l'àmbit social en el territori de les Illes Balears.

Segon . Les institucions signants programaran anualment les activitats que es realitzaran i en els acords que signin en cada cas hi estipularan l'objecte i les obligacions de les parts, i s'hi detallaran, si escau, el règim de finançament, els mecanismes de seguiment de l'execució del conveni i el règim de rescissió i pròrroga.

Tercer . Es nomenarà una comissió mixta de seguiment per al foment i l'avaluació del present acord marc formada per dos representants designats pel Consorcio Pangea Arco Mediterráneo i dos per la Universitat de les Illes Balears, que es reuniran semestralment.

Sens prejudici de les funcions d'aquesta comissió mixta, el acords específics podran preveure el nomenament d'una comissió especial per fer-ne el seguiment, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts.

Quart . El present acord té la vigència d'un any comptat a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà automàticament llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s'ha de comunicar per escrit i de manera que pugui acreditar-se la tramesa i la recepció d'aquest. Si cap de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions que hi hagi en funcionament.

 

Un cop llegit per les parts aquest acord de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 

Pel Consorcio Pangea Arco Mediterráneo,

Daniel García
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).