Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Castella - la Manxa i la Universitat de les Illes Balears

Ciudad Real/Palma, 27 de març de 2007

REUNITS

D'una part, el senyor Ernesto Martínez Ataz, Rector de la Universitat de Castella - la Manxa.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. Que la Universitat de Castella - la Manxa està interessada en el desenvolupament de programes específics de cooperació interuniversitària, tant en l'aspecte docent com investigador.

2. Que la Universitat de les Illes Balears està interessada a col·laborar amb la Universitat de Castella - la Manxa en el desenvolupament conjunt dels programes esmentats.

 

ESTIPULACIONS

Primera . El present acord va destinat a facilitar la cooperació interuniversitària en els camps de l'ensenyament i la investigació als tres cicles de l'ensenyament superior.

Segona . En favor d'aquesta cooperació, les parts sotasignades es comprometen a:

  • Intercanviar resultats de les seves experiències pedagògiques (cursos, seminaris, etc.).
  • Informar l'altra part dels congressos, xerrades, reunions científiques i seminaris que cadascuna organitzi i intercanviar les publicacions i els documents resultants d'aquestes activitats.
  • Afavorir, dins els Estatuts de cada universitat, la participació del personal docent de l'altra institució en cursets, xerrades, seminaris o congressos organitzats, d'acord amb el que prevegin els programes anuals de col·laboració.
  • Donar suport, dins les seves possibilitats, als intercanvis de professorat, amb una finalitat docent o de investigació, amb l'acord previ dels respectius departaments.
  • Rebre estudiants de l'altra institució, sempre que aquests compleixin amb els requeriments vigents a la institució receptora.
  • Donar suport amb prioritat a la participació conjunta en programes europeus de cooperació interuniversitària.

  Tercera . Els programes concrets de cooperació s'elaboraran anualment i s'incorporaran com a annex al present conveni.

  Quarta . Ambdues universitats procuraran reservar al seu pressupost els recursos necessaris per a l'aplicació del present acord i obtenir les subvencions complementàries necessàries.

  Cinquena . El present acord entrarà en vigor a partir del moment que l'aprovin els òrgans de govern de cada institució i una vegada signat pels respectius rectors.

  Sisena . Aquest acord el pot denunciar en qualsevol moment una de las parts, amb un preavís de tres mesos.

  Setena . La modificació d'aquest conveni, de comú acord de les dues institucions, requerirà el mateix procediment que per a la seva elaboració inicial.

  Vuitena . Els directors de les unitats de formació i investigació, facultats, instituts, escoles, departaments, centres, laboratoris i serveis que afecta, queden encarregats, cadascú en allò que li pertoca, de posar en marxa el present acord.

  Novena . Queda exclòs qualsevol procés de reclamació judicial.

   

  I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos de redactats en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

  Per la Universitat de Castella - la Manxa,

  Ernesto Martínez
  Rector

  Per la Universitat de les Illes Balears,

  Avel·lí Blasco
  Rector

  Diligència

  El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).