Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Granada per a la realització conjunta del Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments

Palma/Granada, 3 de maig de 2007

 

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'altra banda, el Rector de la Universitat de Granada, Magnífic Senyor David Aguilar Peña, com a representant d'aquesta i d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 357/2003, de 16 de desembre, publicat al BOJA el dia 19 de desembre de 2003.

Les dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

 

MANIFESTEN

Primer . Que la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Granada tenen, entre els seus objectius, l'organització i el desenvolupament d'estudis oficials de postgrau.

Segon . Que el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, estableix que les universitats espanyoles poden organitzar programes oficials de postgrau conjunts, mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

Tercer . Que, atesa la coincidència d'objectius formatius, a més de l'acreditada experiència en l'àmbit de la nutrició humana i de la tecnologia i la qualitat dels aliments, les universitats esmentades s'han proposat realitzar conjuntament el Màster en Nutrició Humana (a la Universitat de Granada) i el Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (a la Universitat de les Illes Balears), articulats en el programa oficial de postgrau (POP) de Ciències de la Salut i el Comportament de les Illes Balears. Que d'acord amb la normativa vigent, el Màster en Nutrició Humana va ser aprovat el dia 15 de febrer de 2006 pel òrgans competents de la Universitat de Granada i per la Junta d'Andalusia, i el Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments s'ha presentat perquè l'aprovin els òrgans competents de la Universitat de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.

Quart . Que és voluntat de les parts establir una fórmula de col·laboració per a l'organització i el desenvolupament dels màsters indicats.

I amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acorden subscriure el present conveni específic, el qual es regirà per les següents

 

CLÀUSULES

Primera. Objecte

1. El present conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre les universitats signants per a la realització i l'organització del Màster Interuniversitari en Nutrició Humana (a la Universitat de Granada) i el Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (a la Universitat de les Illes Balears), que s'han proposat per ser impartits a partir del curs acadèmic 2006-2007.

2. El màster es convocarà de forma conjunta, i tota la documentació recollirà expressament el caràcter interuniversitari fent-hi constar les universitats participants.

Segona. Aprovació del màster

1. La proposta dels màsters, així com els continguts organitzatius i acadèmics, es realitzarà d'acord amb els criteris establerts i amb l'imprès o suport informàtic normalitzat a aquest efecte per cada una de les universitats.

2. La proposta dels màsters l'han d'aprovar els òrgans competents de les universitats signants i les respectives comunitats autònomes, d'acord amb la normativa legal vigent.

3. L'eficàcia del conveni queda supeditada a aquestes aprovacions.

Tercera. Òrgans de govern dels màsters i mecanismes per assegurar la coordinació interuniversitària

1. La Universitat coordinadora del Màster en Nutrició Humana de la Universitat de Granada és la Universitat de Granada i la del Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments de la Universitat de les Illes Balears és la Universitat de les Illes Balears.

2. Per tal de garantir la coordinació de l'oferta formativa i assegurar la qualitat dels màsters, es crearan els òrgans de govern i mecanismes de coordinació dels màsters interuniversitaris següents: a) Una comissió acadèmica interuniversitària constituïda per un representant de cada universitat firmant del conveni esmentat, que hauran de ser professors d'ambdós màsters. Inicialment aquests representants seran els professors María del Carmen López Martínez, de la Universitat de Granada, i el senyor Josep Antoni Tur Marí, de la Universitat de les Illes Balears; b) Una comissió d'estudis pròpia de cada universitat, a triar entre els professors de cada universitat que imparteixen matèries en ambdós màsters i que serà coordinada pel representant de cada universitat a la comissió acadèmica universitària.

3. Les funcions dels diferents òrgans de govern dels màsters són: La comissió acadèmica interuniversitària vetllarà per la qualitat de l'oferta formativa i s'encarregarà de la coordinació acadèmica interuniversitària entre els programes i activitats docents de les matèries a impartir en cada màster, a més de ser l'òrgan de contacte amb les comissions de postgrau de les respectives universitats. La comissió d'estudis de cada universitat s'encarregarà de la coordinació acadèmica entre els programes i activitats docents de les matèries a impartir pels professors d'aquestes universitats en cada màster.

Quarta. Admissió i matrícula dels estudiants

1. Els estudiants que estiguin interessats a cursar els màsters indicats es poden preinscriure en qualsevol de les universitats organitzadores dins els períodes establerts. Finalitzat el termini fixat, les preinscripcions seran trameses al coordinador del màster de la universitat respectiva.

2. Els estudiants interessats han d'acreditar estar en possessió dels requisits legals d'accés, així com dels requisits específics d'admissió i els aprenentatges previs establerts en els estudis aprovats.

3. Les universitats participants en el conveni aplicaran els criteris d'admissió i selecció d'estudiants que consten a la proposta del màster.

4. La comissió coordinadora del màster farà la selecció dels candidats d'acord amb els criteris d'admissió i selecció o de valoració de mèrits establerts en el màster.

5. Els estudiants admesos als màsters es podran matricular en qualsevol de les universitats participants.

Cinquena. Gestió d'expedients i títols

1. La matriculació i gestió acadèmica ordinària es realitzarà a la universitat participant que decideixi l'estudiant. Cada universitat serà la responsable de la tramitació dels expedients dels estudiants i de la gestió acadèmica de l'alumnat que hagi matriculat.

Cada universitat ha de proporcionar la informació sobre els alumnes que s'hi hagin matriculat als coordinadors interns del màster de la universitat en què es matriculin, els quals l'han de fer arribar al coordinador general del màster.

2. Cada universitat és responsable de la tramitació, l'expedició i el registre del títol de màster per la universitat respectiva, que serà expedit pel rector de la universitat corresponent, de conformitat amb el model i els requisits que estableixin el Ministeri d'Educació i Ciència i altres disposicions legals vigents. En cap cas no es podrà expedir més d'un títol del mateix màster a la persona interessada.

3. Els estudiants estaran vinculats a tots els efectes (normatives acadèmiques, règim disciplinari, assegurança escolar, participació, eleccions, etc.) a la universitat en què es matriculin.

Sisena. Mobilitat d'estudiants i professorat

Com a norma general:

a) Els estudiants podran realitzar estades a les dues universitats participants en el conveni.

b) En el programa formatiu que han de cursar els estudiants hi ha d'haver una participació significativa del professorat de les dues universitats que participin en el títol (en impartició d'assignatures o activitats formatives en general).

El període d'estudis, els mòduls realitzats i avaluats i els exàmens aprovats en una de les universitats participants seran reconeguts completament i automàticament per l'altra universitat, d'acord amb els principis del sistema ECTS.

Cada universitat del conveni facilitarà als estudiants matriculats en el màster la utilització dels serveis de la universitat corresponent, durant el període en què l'estudiant hi cursi els estudis.

Setena. Compromisos acadèmics

1. Per obtenir el títol interuniversitari en el Màster en Nutrició Humana (a la Universitat de Granada) i el Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (a la Universitat de les Illes Balears) els estudiants han de superar un mínim de 60 crèdits (graduats pels actuals plans d'estudis) i 120 crèdits (graduats pels propers plans d'estudis).

2. El període d'estudis, els mòduls realitzats i avaluats i els exàmens aprovats en una de les universitats participants seran reconeguts completament i automàticament per l'altra universitat, d'acord amb els principis del sistema ECTS.

3. La Universitat de les Illes Balears es compromet a facilitar els mitjans humans, tècnics, d'infraestructura i de gestió necessaris per al bon desenvolupament dels màsters indicats, d'acord amb la seva planificació i disponibilitat pressupostària.

4. La Universitat de Granada es compromet a facilitar els mitjans humans, tècnics, d'infraestructura i de gestió necessaris per al bon desenvolupament dels màsters indicats, d'acord amb la seva planificació i disponibilitat pressupostària.

5. Cada universitat s'encarregarà de la proporció docent del programa del màster que li correspon d'acord amb la dedicació (crèdits ECTS) dels professors que imparteixen docència a l'esmentat màster. La proporció de crèdits a impartir per cada universitat en els màsters proposats serà: a) Màster en Nutrició Humana de la Universitat de Granada, 74% dels professors de la Universitat de Granada i 26% de la Universitat de les Illes Balears; b) Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments de la Universitat de les Illes Balears, 31% professors de la Universitat de Granada i 69% de la Universitat de les Illes Balears.

Vuitena. Condicions econòmiques

1. Els preus públics que han d'abonar els estudiants seran els que estableixi la comunitat autònoma a què pertanyin les universitats signatàries del conveni. En qualsevol cas, el preu serà únic per a tots els estudiants matriculats en els màsters.

2. La distribució dels ingressos de matrícula obtinguts per cada universitat, les possibles subvencions atorgades als màsters i les despeses associades a la condició de màster seran acordades entre les universitats signatàries del conveni d'acord amb les directrius dels òrgans competents de cada universitat (vicerectorats, gerències, etc.).

3. Les subvencions o aportacions externes que cada universitat pugui rebre per al desenvolupament de les activitats formatives dels màsters, mobilitat d'alumnes i de professors s'incorporaran a les respectives partides de la universitat que rebi el fons, d'acord amb les seves directrius, i s'utilitzaran per a aquesta finalitat.

Novena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i continuarà vigent sempre que es continuïn oferint els màsters en les condicions aprovades, i sempre que no siguin denunciats per cap de les parts, denúncia que haurà de ser formulada per escrit amb sis mesos d'antelació respecte a l'inici del curs acadèmic següent.

La desvinculació d'una universitat comportarà, en tot cas, un nou plantejament dels màsters, i en qualsevol cas, sempre s'haurà de garantir als estudiants la possibilitat de finalitzar els seus estudis, de conformitat amb les regles generals d'extinció dels plans d'estudis.

Desena. Incorporació d'altres universitats

Els estudis oficials dels màsters objecte d¿aquest conveni estaran oberts a la incorporació d'altres universitats en cursos futurs sempre que acceptin tots els termes del present acord. Totes les universitats que s'adhereixin al conveni tindran els mateixos drets i obligacions que les que ja hi participen.

La incorporació d'altres universitats comportarà, en tot cas, un nou plantejament dels màsters i haurà de documentar-se a través d'un annex en què figuri l'acceptació de les clàusules i els compromisos per part de la nova universitat, amb les signatures de conformitat dels representants legals de totes les universitats que, en el moment de l'adhesió, participin en els màsters.

Onzena. Modificació del conveni

Qualsevol canvi que modifiqui el que s'ha establert en aquest conveni ha de ser ratificat per mutu acord de totes les parts abans de l'inici del curs acadèmic en què es pretenguin introduir les possibles modificacions.

 

I perquè així consti, les parts signen aquest document en dos exemplars als llocs i en les dates que figuren més amunt.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Per la Universitat de Granada,

David Aguilar
Rector

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).