Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de colaboració entre la Conselleria de Presidència i Esports i la Universitat de les Illes Balears per a la recerca i la creació d'una assignatura sobre l'Anàlisi Econòmic del Turisme Esportiu.

Palma, 21 de maig de 2007

 

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sra. Rosa Maria Puig Oliver, Consellera de Presidència i Esport del Govern de les Illes Balears, en virtut del nomenament atorgat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de las Illes Balears, (BOIB núm. 93 de dia 1 de juliol de 2003), en nom de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'altra part, la Magnífica Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la UIB), segons estableix el Decret 55/2007, de 20 d'abril, pel qual es disposa el seu nomenament, com a representant de la UIB.

 

ACTUEN

La primera, d'acord amb el que disposa l'article 11. c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel qual correspon la firma dels convenis al conseller competent per raó de la matèria que constitueixi l'objecte.

La segona, d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 30.1 n) del Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

 

EXPOSEN

1. Que la comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria d'esport i lleure, d'acord amb el que disposa l'article 30.12 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i les competències en matèria d'esports en l'àmbit territorial de les Illes Balears són exercides per la Conselleria de Presidència i Esports mitjançant la Direcció General d'Esports, en virtut de l'article 6 del Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Presidència i Esports.

2. Que a l'article 15 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, s'estableix que les administracions esportives de les Illes Balears, en col·laboració amb altres entitats i organitzacions, han de facilitar alternatives per a la practica de l'activitat física i esportiva que lliurement i espontàniament, duguin a terme les persones físiques, individualment o col·lectivament, amb l'objectiu principal de promoure hàbits saludables i aconseguir una major qualitat de vida.

3. Que l'administració esportiva de la comunitat autònoma ha de col·laborar amb les universitats radicades a les Illes Balears en les activitats de foment i promoció de l'activitat física i de l'esport, segons preveu l'article 22 de l'esmentada Llei.

4. Que la Llei de l'esport d eles Illes Balears assenyala a l'article 88, que l'administració esportiva de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, ha d'impulsar la investigació científica i tècnica relacionada amb l'activitat física i l'esport, i també el seu desenvolupament tecnològic, d'acord amb l'evolució europea i mundial en aquest camp.

5. Que donada l'envergadura econòmica assolida per l'esport en general i en concret pel turisme esportiu a tot el món i en especial a les Illes Balears, ambdues entitats consideren molt rellevant iniciar un camí de recerca per una banda i per altra, de difusió de la funció econòmica i social del fenomen del turisme amb motivació esportiva.

Per tot això,

 

ACORDEN

Primer. Objecte.

L'objecte d'aquest conveni és establir una línia de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports i la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el grup de recerca Competitivitat, Mediambient i Turisme, COMET, de la UIB encapçalat pel Dr. Javier Rey-Maquieira, dirigida a la investigació en matèria de Turisme Esportiu i de difusió de la importància de la matèria amb la creació d'una assignatura que durà per títol "Anàlisi Econòmica del Turisme Esportiu".

Segon. Objectius i activitats

1. Aquesta assignatura constarà de sis crèdits, de lliure configuració i s'impartirà en la Diplomatura de Turisme de l'Escola de Turisme de la Universitat de les Illes Balears.

2. Las docència de la assignatura creada estarà assignada, al departament d'Economia Aplicada de la UIB i s'impartirà durant l'any acadèmic 2007-2008.

3. El professor contractat per desenvolupar aquestes tasques s'integrarà en el departament d'Economia Aplicada de la UIB, el qual durà a terme la seva contracció oït el grup de recerca COMET.

4. La Conselleria de Presidència i Esports és compromet a posar a l'abast de l'esmentat grup de recerca de la UIB les fons estadístiques i documentals de les quals el Govern de les Illes Balears és titular, així com altres fons d'informació que és pugin considerar adients, amb subjecció al que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

5. Les dues institucions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de coneixement del Turisme Esportiu, així com difondre els estudis que es duen a terme sobre les millors pràctiques empresarials i institucionals dins l'àmbit de les Illes Balears sobre la matèria .

Tercer. Aportació econòmica

La Conselleria, amb càrrec a la dotació pressupostaria 23301.457A01.44113.00, aportarà la quantitat màxima de vint mil euros (20.000 euros) com a participació al finançament de despeses per la impartició de l'assignatura i altres despeses derivades de les tasques d'investigació i recerca. Així mateix és considerarà la possibilitat de finançar amb aquest import la constitució d'una beca.

El pagament es farà quan la UIB presenti els comprovants i les factures de les despeses realitzades, conjuntament amb una memòria de les activitats realitzades.

Quart. Seguiment del conveni

Per vetllar pel bon funcionament de la relació entre les dues institucions, es constituirà una comissió mixta de seguiment que estarà integrada pel degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i un dels vicedegans en representació de la UIB, i per dos representants designats per la Conselleria de Presidència i Esports.

Cinquè. Durada

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una validesa fins que finalitzi l'any acadèmic 2007-2008.

Sisè. Resolució i procediment

Són causes de resolució del present conveni:

  1. Mutu acord de les parts manifestat per escrit
  2. Incompliment per qualsevol de les parts dels pactes establerts

  Setè. Jurisdicció i competència

  Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, donada la naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Aquest conveni queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

   

  Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest Conveni, ambdues parts la signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

  Per la Conselleria de Presidència i Esports

  Per la Universitat de les Illes Balears,

   

  Rosa Maria Puig
  Consellera

  Montserrat Casas
  Rectora

   

  Diligència

  El present Conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).