Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per la Realització d'un viatge cultural a Lausana (Suïssa)

Palma, 30 de maig de 2007

 

Reunits d'una part l'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta del Consell de Mallorca, amb NIF S-0711002-F i amb domicili al carrer de Palau Reial, núm. 1 de Palma,

L' acompanya el Sr. Jeroni M. Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca.

De l'altra, la Mgfca. Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q07718001A i amb domicili social a la carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma.

ACTUEN

Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, la primera, en nom i representació d'aquesta corporació.

Mgfca. Sra. Montserrat Casas Ametller, la segona, en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte.

MANIFESTEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i de la Universitat de les Illes Balears, promoure el coneixement de la cultura en l'estudiant de la UIB i han valorat com a molt positiu l'interès d'aquest en viatjar, completant els coneixements que puguin tenir d'aquesta cultura i realitat social i mantenint lligams amb ciutats i poblacions europees.

I amb les finalitats de promoure i fomentar la cultura, l'esport i l'oci

CONVENEN

1r. El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, atorgarà enguany a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 30.000,00 ¿, en concepte de subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 20.45290.48904 (número d'ordenat 200700005501), per donar suport a la realització d'un projecte consistent en un viatge a Lausana (Suïssa) per a l'alumnat de la UIB. Aquest viatge té per objecte, amb la visita a la seu del Comitè Olímpic Internacional, conèixer l'esperit de l'olimpisme i fer un recorregut per la història dels jocs olímpics i el que representa per a la humanitat el fet social de l'esport. I amb la visita a la seu de l'Organització de les Nacions Unides, permetrà als alumnes conèixer el funcionament d'aquest organisme.

El pressupost total de les despeses per dur a terme el projecte esmentat és de 30.518,36 ¿

2n. El beneficiari es compromet a fer-ne els programes, cartells i elements publicitaris de les seves activitats en llengua catalana i a incloure-hi el patrocini amb el logotip del Consell de Mallorca.

3r. L'entitat esmentada ha de notificar al Consell de Mallorca la concessió de qualsevol altre ajut o subvenció pública o privada que rebi per a la realització del projecte cultural subvencionat, abans del pagament de la subvenció, per tal de poder comprovar que no se supera el cost del projecte subvencionat.

4t. El beneficiari pot sol·licitar, excepcionalment, la modificació de l'objecte del present conveni quan, per la concurrència de per causes imprevistes i alienes a la seva voluntat, no pugui dur-lo a terme, sia parcialment sia íntegrament. La petició s'ha de fonamentar degudament, s'ha de presentar abans de la data de justificació de la realització del projecte cultural subvencionat i ha de pretendre l'assoliment dels mateixos objectius i finalitats que varen determinar l'establiment del present conveni.

5è. El beneficiari d'una banda, ha d'acreditar davant del Consell de Mallorca la realització de l'objecte de la present subvenció així com, si n'és el cas, el compliment de les condicions que determini aquest conveni, mitjançant la presentació de la documentació esmentada en la clàusula següent i, d'altra banda, ha de notificar qualsevol modificació que se'n produeixi.

6è. La subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat, sempre abans del dia 15 de novembre de 2007, la realització del projecte cultural objecte de la subvenció. En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte cultural s'ha de fer mitjançant un compte justificatiu que ha d'estar integrat per la documentació bàsica següent:

a) Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural subvencionat on es faci constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits, els mitjans de difusió utilitzats i qualsevol altre aspecte que sigui rellevant.

b) Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del pressupost del projecte cultural que ha d'estar integrada per la següent documentació:

  1. Declaració responsable sobre la relació dels ingressos i les despeses que s'han derivat. (Veure annex)
  2. Les factures o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, que expressin clarament:
    • nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora
    • número i data
    • concepte
    • IVA i retenció fiscal (si correspon)
    • Dades fiscals del client de la factura
   (En el cas què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició del beneficiari, s'hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).

   c) Una mostra, si n'és el cas, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari.

   7è. No obstant allò establert a la prescripció anterior, es pot bestreure el pagament de la subvenció fins al 50 % del seu import, quan el beneficiari no disposi de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució del projecte subvencionat, sense la necessitat de constituir aval i amb la prèvia sol·licitud del beneficiari i informe del centre gestor acreditatiu de les circumstàncies que la justifiquen, tot allò d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 5 de la base d'execució núm. 29 del pressupost d'enguany.

   Així mateix, es poden dur a terme pagaments fraccionats de la subvenció fins al 80 % del seu import d'acord amb les justificacions parcials que es vagin presentat com a conseqüència del ritme d'execució del projecte cultural subvencionat.

   8è. El beneficiari ha de complir amb les obligacions de l'article 11 de Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005), les del capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/2001) i les establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les recollides en les clàusules del present conveni.

   9è.- La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà a modificar, anul·lar o revocar i, si n'és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present subvenció d'acord amb allò que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el capítol I del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 43 a 45 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, així com d'acord amb el que disposa l'apartat 2n de l'article 13 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.

   10è. - El present conveni serà vigent fins al dia 31 de desembre del 2007.

    I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

     La presidenta del Consell de Mallorca

     La rectora de la Universitat de les Illes Balears

     Maria Antònia Munar

     Montserrat Casas

     Jeroni M. Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició d' assessor i fedatari públic d'aquesta corporació, autoritz el present conveni.

    Diligència
    El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).