Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports i la Universitat de les Illes Balears per el projecte Universitat Oberta per a Majors 2006-2007

 

Palma, 29 de maig de 2007

 

 

REUNITS

 

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, titular de la Conselleria de Presidència i Esports, en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears (BOIB núm. 93, d'1 de juliol), pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, que actua en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb CIF S0711001 H, per raó de les atribucions que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

De l'altra, la rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat.

 

Cada un d'ells és reconegut en la respectiva i corresponent representació que exerceix i en el sentit d'aquest conveni

 

 

MANIFESTEN

 

Que el Decret 1/2004, de 2 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Presidència i Esports, atribueix a la Direcció General de Serveis Socials les funcions que tenia atribuïdes l'Institut Balear d'Afers Socials.

 

La Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa des competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per a realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

 

La Universitat de les Illes Balears, vol obrir amb una oferta específica per a la gent gran a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i, en aquest cas específic, inserir-los en l'activitat universitària com alumnes de la UIB. Fomentar la participació de la gent gran en la societat actual. Difondre els diferents camps del coneixement i de la cultura i possibilitar l'intercanvi d'experiències i coneixements entre la gent gran. Fomentar el coneixements i les relacions intergeneracionals i potenciar la imatge de la gent gran.

D'acord amb aquestes consideracions, ambdues parts

 

 

ACORDEN

 

Subscriure aquest conveni de col·laboració sobre la base de les clàusules següents:

 

 

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els pactes i condicions de la col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) i la Universitat de les Illes Balears per a la celebració de la novena edició a Mallorca, la octava edició a les Illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la setena edició als pobles de Mallorca.

 

Els objectius que es plantegen aconseguir amb la posada en marxa d'aquest model de Universitat Oberta per a Majors (UOM) són, entre els altres, els següents;

 

 

   

 • Obrir la Universitat amb una oferta especifica per a persones majors a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Fomentar la participació dels majors en la societat actual.
 • Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors.
 • Divulgar els diferents camps del coneixements i experiències entre les persones majors.
 • Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors.

Segona. Aportacions de les parts

La Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) col·labora amb el finançament de la novena edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca, vuitena a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la setena als pobles de Mallorca, amb la quantitat de 15.974,00 euros (quinze mil nou-cents setanta-quatre euros), amb càrrec a la partida pressupostària 23501 314A01 44113 00 FF 75202 dels seus pressuposts corresponents a l'any 2007.

 

La quantitat esmentada es farà efectiva per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears en el moment de la signatura d'aquest conveni, amb justificació posterior de la realització de l'activitat per a la qual es concedeix la quantitat esmentada mitjançant les factures corresponents.

 

Aquestes factures s'hauran de presentar a la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) en el termini de dos mesos des de la finalització del curs acadèmic.

 

A més la Universitat de les Illes Balears haurà d'informar a la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) dels resultats obtinguts o incidències sobrevingudes, sens perjudici de la permanent inspecció de la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials), presentant una memòria justificativa final econòmica i una memòria tècnica. La memòria econòmica ha d'indicar les despeses concretes de les activitats subvencionades per l'Administració Autonòmica de les Illes Balears, i la memòria tècnica ha d'explicar com s'han desenvolupat les actuacions dutes a terme dins el termini de dos mesos des de la finalització dels curs acadèmic.

Tercera . Vigència

La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2007, sense perjudici que pugui ser prorrogat, de mutu acord. L'aportació econòmica de la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) s'ha de concretar anualment en el document de pròrroga o mitjançant una clàusula addicional.

 

La seva denúncia podrà ser realitzada per qualsevol de les parts amb tres mesos d'antelació, almenys, a la data d'efectes.

Quarta. Causes de Resolució

Seran causes de resolució d'aquest conveni:

 

 

   

 1. El compliment del termini pactat.
 2. L'acord mutu de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
 3. L'incompliment greu i/o manifest de les seves obligacions per part d¿un dels signants del conveni.
 4. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Cinquena. Jurisdicció

Per a la resolució de les divergències que pugui sorgir en el compliment i/o en la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per duplicat.

 

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Maria Rosa Puig

Montserrat Casas

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 13 de juny de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).