Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del Projecte "Càtedra de les tres Religions".

Palma, 20 de juny de 2007

PARTS

M. Rosa Estaràs Ferragut, vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, nomenada pel Decret 7/2003, de 30 de juny, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

 

ANTECEDENTS

  1. El Decret 27/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears (BOIB núm. 170, 9-12-2003), estableix que la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, exerceix les funcions derivades de les relacions amb les administracions territorials de les Illes Balears i la resta d'administracions públiques de l'estat espanyol. Així mateix, assumeix les funcions derivades de les relacions amb el poder judicial i les funcions en matèria de relacions ciutadanes i de relacions amb les organitzacions representatives d'interessos socials i d'interessos sociosanitaris.
  2. És d'interès general de la ciutadania de la nostra Comunitat Autònoma la bona convivència entre les diferents cultures i religions, i amb aquesta finalitat s'està concebint l'estudi de la religió com a fet cultural i social a la Universitat.
  3. És d'interès i actualitat el paper que representen les tres religions monoteistes en el procés cultural, social i polític dels diferents pobles. La realitat social balear compromet i obliga als poders públics a la promoció d'activitats que afavoreixen la integració i convivència social.
  4. La Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que exerceix activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socials per assegurar una de les finalitats de la docència i investigació, que és l'anàlisi de temes d'interès i actualitat per la societat.
  5. La UIB és l'entitat adequada per a POSAR EN MARXA la plataforma on desenvolupar el projecte anomenat: "Càtedra de les Tres Religions".

  Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

   

  CLÀUSULES

   1. Aquest Conveni té per objecte la creació de la Càtedra Tres Religions dins els anys acadèmics 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010, en tres àmbits d'actuació :
   2. ¿ Docent
    ¿ Investigador
    ¿ Projecció social

   3. La Universitat de les Illes Balears es compromet a les següents actuacions:
   4. ¿ Desenvolupar el projecte a les dependències de la Universitat.
    ¿ Establir els mecanismes necessaris de reconeixement acadèmic dels cursos donats per la càtedra, d'acord amb la legislació vigent.
    ¿ Confeccionar i lliurar a la Conselleria de Relacions Institucionals a l'acabament de cada curs acadèmic una memòria científica d'experiències que la Conselleria podrà usar publicant-la i distribuint-la com a manual de consulta.
    ¿ Informar a la Secretaria General de la Conselleria de Relacions Institucionals de les propostes de programes i professorat dels cursos i seminaris amb temps suficient per poder fer propostes.
    ¿ Fer constar el suport de la Conselleria de Relacions Institucionals en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i materials tècnics que puguin derivar-se'n, incorporant-hi el seu logotip.
    ¿ Facilitar tota la informació que pugui demanar la Conselleria de Relacions Institucionals.
    ¿ Elegir al director de la càtedra i comunicar-lo a la Secretaria General de la Conselleria de Relacions Institucionals.

   5. La Conselleria de Relacions Institucionals es compromet a les següents actuacions:
   6. ¿ Contribuir a les despeses de creació i funcionament del projecte mitjançant l'aportació de 180.000,00 euros, distribuïda en quatre anualitats (2007, 2008, 2009 i 2010).
    ¿ Comunicar a la Universitat de les Illes Balears les seves propostes sobre els programes i el professorat.

   7. L'aportació de 180.000,00 euros, amb caràcter pluriennal, es farà amb càrrec a la partida pressupostària 11101 121A01 44113 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007 o la que es designi a l'exercici corresponent. Aquesta quantitat es desglossa anualment segons es detalla a continuació:
   8. ¿ 2007 1.000,00
    ¿ 2008 59.000,00
    ¿ 2009 60.000,00
    ¿ 2010 60.000,00

   9. La forma de pagament serà la següent:
   10. ¿ L'anualitat de 2007, per un import de 1.000,00 ¿ es farà després de la signatura del Conveni prèvia petició del gerent de la UIB en la qual es farà constar quines primeres despeses seran cobertes amb aquest import.
    ¿ La resta d'anualitats 2008, 2009 i 2010 (59.000,00 ¿, 60.000,00 ¿ i 60.000,00 ¿ respectivament) es pagaran prèvia presentació ¿abans de l'1 d'octubre de cada un d'aquests anys (2008, 2009 i 2010)¿ de la factura corresponent a cada curs acadèmic. La factura anirà acompanyada d'un certificat del Gerent de la UIB al qual es farà constar una relació de l'aplicació dels fons al curs corresponent.

   11. Al començament de cada any acadèmic el director de la càtedra elaborarà un pressupost anual detallant les activitats que s'hagin de desenvolupar anualment. Aquest pressupost haurà de ser objecte de conformitat per part de la comissió mixta de seguiment.
   12. Si l'import del projecte resulta ser inferior al previst en aquest Conveni s'haurà de regularitzar la quantitat prevista per a l'any corresponent mitjançant el corresponent procediment d'addenda al conveni.
   13. Per garantir el seguiment de la càtedra ambdues parts es comprometen a constituir una comissió mixta de seguiment, de la qual formen part dos representants de la Universitat de les Illes Balears i dos representants de la Conselleria de Relacions Institucionals, als efectes de garantir una adequada coordinació i desenvolupament d'aquest Conveni de col·laboració.
   14. Les seves funcions seran les següents:

    ¿ Donar conformitat al pressupost presentat pel director de la càtedra.
    ¿ Interpretar i resoldre totes les dubtes que puguin sorgir en l'execució del present Conveni.
    ¿ Seguiment i avaluació del desenvolupament del Conveni.
    ¿ Proposar la revisió i/o modificació del Conveni quan es produeixi qualsevol modificació de la normativa relativa aquesta matèria.

   15. Aquest Conveni és vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2010.
   16. No obstant això, podrà produir-se'n la resolució abans que es compleixi aquest termini de comú acord entre les parts, per incompliment o per denúncia d'alguna d'aquestes. En aquest darrer supòsit, la part interessada haurà de posar-ho en coneixement de l'altra, almenys amb un mes d'antelació a la data en què es desitgi deixar-lo sense efecte. En el supòsit d'extinció del Conveni per les causes indicades anteriorment o qualsevol altra diferent de l'expiració del termini de vigència, es procedirà a la liquidació econòmica i administrativa de les obligacions contretes fins al moment, sense interrupció d'aquelles actuacions que estiguessin en execució fins a la seva completa finalització.

   17. Les parts que subscriuen aquest document es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present conveni. Si això, no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest Conveni han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

   Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

   Per la Conselleria de Relacions Institucionals
   M. Rosa Estaràs

   Per la Universitat de les Illes Balears
   Montserrat Casas

   Diligència

   El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).