Convenis i acords marc signats per la UIB

II conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca, TIRME, SA, i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions conjuntes en matèria de gestió de residus sòlids urbans

Palma, 23 de maig de 2007

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyora Catalina Julve Caldentey, en qualitat de consellera executiva del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, que actua en representació d'aquest, en virtut de Decret de Presidència de 13 d'abril de 2007.

De l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra el senyor Àngel Fernández Homar, amb DNI 42958251-R, en qualitat de director gerent de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8,2, Palma, que actua en representació d'aquesta.

Totes les parts es reconeixen la competència i la capacitat necessàries per signar el present conveni de col·laboració i, posades prèviament d'acord,

MANIFESTEN

 • Que el Consell de Mallorca és l'administració responsable de la gestió dels residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca d'acord amb el que preveu el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, aprovat per Decret 21/2000, de 18 de febrer, i revisat mitjançant Acord del Ple del Consell de Mallorca de 6 de febrer de 2006.
 • Que TIRME, SA, és l'empresa concessionària del Servei de Gestió de Residus Sòlids Urbans de Mallorca, mitjançant contracte signat amb el Consell de Mallorca amb data 21 de maig de 1992, i modificat posteriorment amb data 16 de febrer de 2001 i 4 de maig de 2007.
 • Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic al servei de la societat que realitza el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi i que té, entre d'altres funcions, la de difondre, posar en valor i transferir el coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic, per la qual cosa coopera amb altres institucions, essent d'especial importància les relacions, els acords i els convenis amb les corporacions locals i les institucions culturals, polítiques i socioeconòmiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Que amb data 20 de setembre de 2002 es va signar el I Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca de Mallorca, TIRME, SA, i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions conjuntes en matèria de gestió de residus sòlids urbans, amb una vigència de cinc anys.
 • Les entitats esmentades convenen que la col·laboració mútua suposarà un millor aprofitament dels recursos propis i es podran assolir objectius de qualitat ambiental i social, en aquest cas en el camp de la gestió dels residus urbans.

En conseqüència de tot l'anterior, han arribat als següents

ACORDS

Primer . És l'objecte del present conveni la col·laboració entre les entitats signatàries a fi i efecte de realitzar les actuacions següents:

 • El control i seguiment mediambiental de les infraestructures de tractament dels residus urbans de Mallorca que s'indiquin.
 • El desenvolupament de projectes de recerca + desenvolupament + innovació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.
 • El desenvolupament de programes de formació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.

Segon . Per tal d'assolir els objectius del present conveni, el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca durà a terme les accions següents:

 • La supervisió del desenvolupament dels programes de control i seguiment mediambiental.
 • La definició dels continguts i línies de treball dels programes de recerca + desenvolupament + innovació i de formació.
 • Qualsevol altra que cregui oportuna a l'empara del que preveu el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca.

En cap cas el desenvolupament de les accions esmentades no suposarà una despesa per al Consell de Mallorca. En cas contrari, s'haurà d'aprovar prèviament el corresponent expedient de despesa.

Tercer . Per la seva banda, la Universitat de les Illes Balears aportarà, en la mesura de les seves possibilitats, els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar les actuacions objecte del present conveni que li sol·licitin.

Quart . Finalment, l'empresa TIRME, SA, serà responsable de:

 • La supervisió i coordinació dels treballs que dugui a terme la Universitat de les Illes Balears en desenvolupament del present conveni.
 • El finançament necessari en cada cas.

Cinquè . TIRME, SA, en qualitat de concessionari del Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca signarà amb la Universitat de les Illes Balears els contractes necessaris que en cada cas s'estableixin per dur a terme les actuacions concretes i on es preveuran els aspectes tècnics i econòmics de la col·laboració.

Sisè . En cap cas els contractes derivats de la signatura del present conveni no podran suposar una despesa superior a la prevista a l'estudi econòmic financer del contracte signat entre el Consell de Mallorca i TIRME, SA, ni de les quantitats establertes a les corresponents tarifes per la prestació del Servei de Gestió dels RSU de Mallorca. En qualsevol cas les actuacions que suposin una despesa superior hauran de ser aprovades pel Consell de Mallorca.

Setè . Per dur a terme el seguiment del present conveni es crea una comissió mixta i paritària formada per un representant de cada una de les entitats signatàries. La comissió regularà el seu propi funcionament.

Vuitè . Tota la informació i documentació generada pels treballs, projectes i altres actuacions derivades del present conveni serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada sense autorització expressa del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca.

Novè . Totes les actuacions que es realitzin a l'empara del present conveni es duran a terme d'acord amb la imatge corporativa que acordi el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca.

Desè . La vigència del present conveni és de cinc anys, prorrogables per períodes anuals, per mutu acord entre les parts, excepte denúncia expressa d'alguna d'elles, la qual cosa s'haurà de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del present conveni.

Onzè . El present conveni substitueix i deixa sense efectes el conveni de data 20 de setembre de 2002, signat entre el Consell de Mallorca de Mallorca, TIRME, SA, i la Universitat de les Illes Balears.

I com a prova de l'anterior, se signa el present conveni en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data expressats a l'encapçalament del present document.

Pel Consell de Mallorca,

Catalina Julve
Consellera executiva

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Per TIRME, SA,

Àngel Fernández
Director gerent

Coloma Castañer Abellanet, en qualitat de secretaria tècnica del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, autoritza el present conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).