Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Inter Idiomas Servicios de Formación, SL, per a la realització de pràctiques

Palma, 23 de maig de 2007

REUNITS

La Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, amb núm. de CIF Q0718001A.
La senyora Jerònia Mayans Bosch, directora d'Inter Idiomas Servicios de Formación, SL, amb núm. de CIF B07795396.

MANIFESTAM

Que el Decret 11/2000, de 4 de febrer, regula els programes de formació professional ocupacional en l'àmbit de les Illes Balears. L'article 2.4 de l'Ordre del dia 4 de maig de 2001 per la qual es dicten normes de desplegament del decret esmentat, estableix que si una actuació formativa inclou pràctiques professionals, s'ha de signar un conveni específic de col·laboració per regular aquestes pràctiques.

Que Inter Idiomas, Servicios de Formación, SL, duu a terme l'actuació Gestor de Patrimoni Històric amb núm. d'expedient AF-0027/06-OB-01, aprovada en el marc de la Resolució del conseller de Treball i Formació de 7 de juny de 2006, de convocatòria d'accions formatives (BOIB de 12 de maig de 2005).

Que entre les accions aprovades es preveu la realització de pràctiques. És important que el conjunt de pràctiques es realitzin en el Centre d'Estudis i Documentació Contemporània de la Universitat de les Illes Balears ¿CEDOC¿, creat mitjançant un conveni de col·laboració entre la UIB i «Sa Nostra», Caixa de Balears, signat a Palma el 7 de juliol de 2000.

Que el CEDOC, a causa de la seva activitat, disposa de personal i de recursos necessaris i adequats per poder impartir formació pràctica a les seves instal·lacions.

Que el CEDOC realitza en aquest document una declaració expressa de comptar amb tots els permisos i requisits legals per a l'exercici de la seva activitat i que compleix amb les seves obligacions fiscals i socials.

Per tot això,

PACTAM

Primer . L'objecte del present conveni és la col·laboració entre Inter Idiomas, Servicios de Formación, SL, i el CEDOC per al desenvolupament d'un Programa formatiu de pràctiques adreçat als alumnes de l'acció formativa Gestor de Patrimoni Històric amb núm. d'expedient AF-0027/06-OB-01.

Segon . El CEDOC es compromet a complir el projecte de formació que per a cada grup s'estableixi per acord entre els tècnics d'Inter Idiomas Servicios de Formación, SL, i el CEDOC.

Tercer . Els alumnes que s'indiquen a l'annex I desenvoluparan les activitats programades, especificades a l'annex II d'aquest conveni, als locals del CEDOC o, si escau, en aquells llocs en els quals el CEDOC desenvolupi la seva activitat, sense que això impliqui cap relació laboral amb el CEDOC.

Quart . La realització de les pràctiques per part de l'alumne no genera per part seva més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produeix obligacions d'un contracte laboral.

Cinquè . El CEDOC nomenarà un tutor responsable dels alumnes de l'acció a realitzar al centre de treball, i el centre educatiu aportarà un responsable per cada alumne o grup d'alumnes.

Sisè . La incorporació de l'alumne/s en pràctiques no suposarà, en cap cas, la substitució dels treballs propis del personal de plantilla.

Setè . Els alumnes no percebran cap quantitat per a la realització de les activitats formatives al CEDOC. En cas que el curs estigui becat, només es concedirà la beca en concepte d'assistència.

Vuitè . El present conveni es pot extingir per expiració del temps convingut, i el pot rescindir qualsevol de les parts mitjançant denúncia, que s'ha de comunicar a l'altra part amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les causes següents:

  1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Igualment qualsevol de les parts signants, per decisió unilateral del centre, del CEDOC, o conjunta d'ambdós, el pot rescindir per a un determinat alumne o grup d'alumnes, que serà exclòs de la seva participació en el conveni en els casos següents:

  • faltes repetides d'assistència i/o puntualitat no justificades
  • actitud incorrecta o manca d'aprofitament, oïda prèviament la persona interessada.

Novè . L'assegurança de l'alumne anirà a càrrec d'Inter Idiomas Servicios de Formación, SL, i s'equipararà a l'assegurança escolar.

Desè . Inter Idiomas Servicios de Formación, SL facilitarà als alumnes la corresponent targeta acreditativa d'alumne en pràctiques.

Onzè . La vigència d'aquest conveni és fins al dia 31 de maig de 2007.

I com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,


Montserrat Casas
Rectora

Per Inter Idiomas Servicios Formativos, SL,

Jerònia Mayans
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2007 de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).