Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració per establir un programa d'intercanvi d'alumnat entre la Universitat de les Illes Balears i la Uiniversitat....................................

Palma,
__________,

REUNITS

D'una part, la vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Senyora Catalina Nativitat Juaneda Sampol (Resolució 7919/2007, de 9 de maig, ¿FOU núm. 281, de 10 de maig), per delegació de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, en virtut de l'acord pres pel Consell de Direcció de la UIB el dia 23 de maig de 2007.

I de l'altra, __________________, Rector de la Universitat ____________________ .

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d'aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia __ d __ d ____ , manifesten el seu interès per fer intercanvi d'alumnat pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l'abast de les seves metes i els seus objectius en els camps d'estudi respectius d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. Objectiu . El propòsit d'aquest acord és establir un programa d'intercanvi d'alumnat entre les universitats participants. Les condicions específiques de l'intercanvi (nombre d'estudiants, nombre de mesos, estudis, etc.) s'establiran, si escau, en un document annex.

2. Selecció i admissió . Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus estudiants interessats a participar en el programa d'intercanvi.

Les sol·licituds seleccionades per la universitat d'origen s'han d'enviar a l'òrgan pertinent de la universitat de destinació, almenys quatre mesos abans de l'inici del quadrimestre, el qual les tramitarà i comunicarà la decisió final d'acceptació o rebuig, almenys tres mesos abans de l'inici del quadrimestre. En el cas de la UIB, se n'encarregarà el Servei de Relacions Internacionals. En el cas de la ___, se n'encarregarà ___.

3. Programa acadèmic . Cada universitat ha d'assignar un tutor perquè assessori l'estudiant sobre els aspectes acadèmics de l'intercanvi i en l'elaboració del programa d'estudis.

El programa d'estudis s'ha de reflectir en el contracte d'estudis, l'ha d'aprovar la universitat d'origen i s'ha de comunicar a la universitat de destinació amb anterioritat a l'inici de l'estada.

Els alumnes d'intercanvi es poden matricular a la universitat de destinació en aquelles assignatures que s'hagin acordat amb la seva universitat d'origen, tret que no hi quedin places a causa de limitacions de quota.

4. Reconeixement acadèmic . El reconeixement a l'expedient de la universitat d'origen de les assignatures que es cursin a la universitat de destinació, es realitzarà d'acord amb el contracte d'estudis acordat entre l'estudiant i la universitat d'origen.

La universitat de destinació haurà d'emetre un certificat acadèmic de l'estudiant que indiqui les assignatures cursades i la qualificació obtinguda.

El reconeixement de les assignatures cursades l'ha d'atorgar la universitat d'origen basant-se en les qualificacions obtingudes a la universitat de destinació.

5. Drets i deures . Els alumnes d'intercanvi matriculats a la universitat de destinació tenen els mateixos privilegis i poden fer ús dels mateixos serveis mèdics, esportius i de qualsevol altre tipus als quals tenen dret els alumnes locals.

D'altra banda, estan subjecte als mateixos estatuts i reglaments que la universitat de destinació aplica als alumnes locals i també a les lleis nacionals.

6. Període d'intercanvi . El període d'intercanvi s'ha d'ajustar al calendari acadèmic de la universitat de destinació.

En el cas de la UIB és d'un quadrimestre (de l'octubre al febrer o del febrer al juny) o de dos quadrimestres (de l'octubre al juny).

En el cas d ___ és d___.

7. Finançament . La base d'aquest programa és l'intercanvi d'alumnes un a un. El nombre d'alumnes intercanviats per període ha de ser similar per part de les dues universitats, encara que es poden acceptar petits desequilibris que s'han d'ajustar, dins límits raonables, el període següent.

L'import de la matrícula s'ha d'abonar a la universitat d'origen. En cas que existeixi una demanda notablement superior per una de les parts, la universitat que presenti l'excedent d'alumnes ha de pagar directament a l'altra universitat les quotes de matrícula que aquesta estipuli. Les quotes de matrícula es poden transferir d'una universitat a una altra, per evitar la transferència o abonament de quotes directament per part dels alumnes.

El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, com també les despeses d'allotjament i alimentació, l'ha de cobrir l'estudiant. Això no exclou la possibilitat de demanar beques i ajuts de diversos tipus.

8. Reintegració de l'import de la matrícula . No es reintegrarà cap percentatge de les quotes de la matrícula per abandonament del programa d'intercanvi.

9. Tràmits migratoris . Cada estudiant és responsable de tramitar una assegurança mèdica i per a accidents i de tenir en regla el passaport i el visat corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d'ambdós països per al període de l'estada.

10. Altra regulació . Pel que fa als aspectes no regulats en aquest conveni, hom s'atindrà a la normativa sobre mobilitat d'alumnat pròpia de cada universitat.

11. Vigència i durada . El present acord entra en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els intercanvis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en _________ exemplars, ___ en català, ___ en _________ i ___ en ___________, i cada una de les parts se'n queda un exemplar de cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

C. Nativitat Juaneda
Vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària

Per la Universitat ______________,

_______________

Rector

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de 23 de maig de 2007 i modifica el model aprovat pel Consell de Direcció de data 15 de juny de 2004 i ratificat pel Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).