Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració que subscriuen, per una part, la Universitat Autònoma Metropolitana, Unitat Iztapalapa, la qual d'ara endavant s'anomena "la UAM", representada en aquest acte pel seu rector general, el dr. José Lema Labadie, i per l'altra, la Universitat de les Illes Balears, la qual en endavant s'anomena "la UIB", representada en aquest acte pel seu rector, l'excm. i magfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, al tenor de les declaracions i clàusules següents:

DECLARACIONS

I. La UAM, per mitjà del seu representant, declara:

 1. Que és un organisme descentralitzat de l'Estat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, creat per llei emesa pel Congrés de la Unió dels Estats Units Mexicans, publicada al Diario Oficial de la Federación el 17 de desembre de 1973.
 1. Que l'objecte que persegueix, d'acord amb el que assenyala l'article 2 de la seva Llei orgànica, és:

  a ) Impartir educació superior de llicenciatura, mestria i doctorat, i cursos d'actualització i especialització, en les seves modalitats escolar i extraescolar, procurant que la formació de professionals correspongui a les necessitats de la societat.

  b ) Organitzar i desenvolupar activitats d'investigació humanística i científica, en atenció, primordialment, als problemes nacionals i en relació amb les condicions del desenvolupament històric.

  c ) Preservar i difondre la cultura.

 2. Que a fi de portar a terme el seu objecte, s'ha organitzat dins d'un règim de desconcentració funcional i administrativa, a través de les seves unitats acadèmiques: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa i Xochimilco.
 3. Que de conformitat amb el que assenyala l'article 15 de la seva Llei orgànica, el seu representant legal és el rector general, que d'acord amb l'article 16 de la Llei esmentada i 36 del seu Reglament orgànic té la facultat d'atorgar, substituir i revocar poders.
  1. Que la UAM no està subjecta al pagament d'impostos, ni tampoc estan gravats els actes i contractes en què intervingui, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la seva Llei orgànica.

  2. Que el seu domicili legal és el que està ubicat a:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
RECTORÍA GENERAL
PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES NO. 3855
COL. EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS
DELEGACIÓN TLALPAN
CP 14387
MÉXICO, DF

II. La UIB, a través del seu representant, declara:

1 Que és una universitat els estatuts de la qual han estat establerts jurídicament per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, com també pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

2 Que té com a objectius l'ensenyament superior i la investigació.

3 Que el seu representant legal és el Sr. Avel·lí Blasco Esteve, en virtut de les competències atribuïdes pels textos legals ja esmentats: Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta Universitat.

4. Que per a efectes d'aquest conveni té com a domicili legal el següent:

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Carretera de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma (Illes Balears, Espanya)

III. Ambdues parts declaren:

ÚNICA: Que és la seva voluntat relacionar-se a través d'aquest conveni, d'acord amb els termes i les condicions de les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA: L'objecte d'aquest conveni consisteix a establir les bases per a l'organització i el desenvolupament de les activitats conjuntes d'investigació, accions científiques i culturals d'interès comú.

SEGONA: Per a la realització de l'objecte assenyalat en la clàusula anterior, les parts es comprometen a formular i negociar el contingut de programes que, en ser integrats i aprovats, s'eleven a la categoria de convenis específics de col·laboració, excepte els relatius a la prestació de serveis, edició i coedició que s'anomenen "contractes". Els convenis específics i contractes a què es refereix aquesta clàusula s'anomenen en aquest conveni, en endavant, "els instruments derivats".

TERCERA: Els instruments derivats, que s'esmenten a la clàusula immediata anterior, han de descriure, amb tota precisió, les tasques a desenvolupar, les aportacions econòmiques, les dades i els documents necessaris per determinar les finalitats i els abasts de cada instrument i han d'equilibrar, sempre, les obligacions i els drets per a les parts.

QUARTA: Dins dels trenta dies naturals, comptats a partir de la firma d'aquest conveni, les parts han de designar almenys dos representants per cada institució, que han d'integrar un grup permanent de treball.

CINQUENA: Les facultats i atribucions del grup permanent de treball esmentat en la clàusula quarta són les següents:

5.1. Coordinar l'elaboració dels programes de treball a què es refereix la clàusula segona, recolzant-se en tots aquells grups o especialistes que consideri necessaris. Els instruments derivats han de contenir l'autorització dels titulars que hagin de tenir intervenció.

5.2. Presentar un informe escrit al final o, quan aquest sigui el cas, per etapes sobre cada instrument derivat on s'assenyalin els resultats aconseguits, com també la conveniència de continuar-lo, ampliar-lo o liquidar-lo.

SISENA: Les comunicacions de tipus general, referents a qualsevol aspecte d'aquest conveni, s'han de dirigir als domicilis assenyalats per les parts en els punts I.8 i II.4 de l'apartat de declaracions d'aquest instrument.

SETENA: Les parts acorden, sobre una base d'equitat, fer les gestions tendents a recaptar fons externs que s'utilitzen per donar suport a les activitats originades en aquest conveni, com també les que resultin dels instruments derivats subsegüents.

VUITENA: Les parts convenen que en cas que es generin seminaris, taules rodones, conferències o qualsevol altra activitat derivada d'aquest conveni, les despeses de transport i hostalatge per al personal involucrat s'han de cobrir d'acord amb convenis particulars.

NOVENA: Pel que fa a la propietat intel·lectual, les dues parts convenen reconèixer-se mútuament els drets que sobre això cada una té sobre patents, models d'utilitat, dissenys industrials i drets d'autor, i s'obliguen a mantenir-los vigents per a l'execució de l'objecte d'aquest conveni. Així mateix, les parts convenen que els drets de propietat intel·lectual resultants dels instruments derivats d'aquest, corresponen a la part que els hagi produït o a totes dues en proporció amb les seves aportacions.

En conseqüència, les dues parts s'obliguen a rescabalar-se i exonerar-se de qualsevol responsabilitat davant de tercers que, per concepte de propietat intel·lectual, es derivi de la realització de l'objecte d'aquest conveni.

DESENA: En cas que les parts decideixin publicar els resultats d'algun instrument derivat, estipulen de comú acord les condicions sota les quals s'ha de fer la publicació.

ONZENA: Les parts s'obliguen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es manegi en els instruments derivats d'aquest conveni.

DOTZENA: Les parts no tenen responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin ocasionar per motiu d'aturada de tasques acadèmiques o administratives, com també per causes de força major o casos fortuïts que puguin impedir la continuació d'aquest conveni o els seus instruments derivats.

TRETZENA: Les parts convenen que el personal que designin per a l'execució de les activitats derivades d'aquest conveni s'entén relacionat exclusivament amb la part que l'ocupi i, en cap cas, no es pot considerar l'altra com a patró solidari o substitut.

En conseqüència, les parts s'obliguen mútuament a rescabalar-se i exonerar-se de qualsevol reclamació per aquest concepte.

CATORZENA: Cap de les parts no pot cedir o transferir els drets i les obligacions derivats d'aquest conveni o dels instruments derivats.

QUINZENA: Llevat que es pacti el contrari, les dues parts acorden complir totes i cada una de les obligacions pactades en aquest instrument que es trobin pendents d'acabar-se o realitzar-se a la data del seu acabament.

SETZENA: Les declaracions i clàusules d'aquest conveni s'entenen aplicables als instruments derivats, llevat que s'estipuli expressament el contrari.

DISSETENA: Aquest instrument té una vigència de 4 anys, comptats a partir de la data de la seva signatura, i es pot renovar per períodes iguals, si les parts ho acorden per escrit.

DIVUITENA: Aquest conveni es pot modificar, amb l' acord previ entre les parts, a través del conveni modificador corresponent, el qual obliga les parts a partir de la data de subscripció.

DINOVENA: Aquest conveni es pot considerar acabat quan així ho determinin les parts per mutu acord o quan una d'aquestes parts comuniqui per escrit a l'altra, amb trenta dies naturals d'anticipació, el seu desig de donar-lo per acabat. Tanmateix, les activitats que es trobin en curs, corresponents als instruments derivats, han de continuar fins a la seva total finalització.

El conveni deixa de tenir efectes, sense responsabilitat per a les parts, si en el termini d'un any, comptat a partir de la seva signatura, no s'arriba a subscriure algun instrument derivat.

VINTENA: L'incompliment de qualsevol de les obligacions pactades en aquest conveni dóna lloc a la seva rescissió administrativa, després que la part afectada ho notifiqui per escrit amb 30 dies naturals d'anticipació, sense que existeixi resolució judicial.

VINT-I-UNENA: Les parts manifesten que aquest conveni és producte de la seva bona fe, però en cas de dubte o discrepància sobre el seu contingut o interpretació, voluntàriament i de comú acord, han de designar un àrbitre internacional perquè decideixi en dret sobre la controvèrsia sorgida.

Un cop llegit i assabentades les parts del contingut i abast jurídic d'aquest document, el signen de comú acord a Mèxic, DF, i a la ciutat de Palma, Mallorca, el dia 7 de novembre de 2006.

Per la UAM,

José Lema,
Rector general

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco,
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).