Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez dedicada a l'estudi de la cultura popular i tradicional, la llengua, la història de la cultura i la literaturacatalanes.

Palma, 7 de maig de 2007

REUNITS

Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern balear, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, d'1 de juliol).

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

1. El 16 d'abril de 2003, els organismes que representen, juntament amb els representants del Consell de Mallorca i del Consell d'Eivissa i Formentera, varen subscriure un conveni de col·laboració per a la Creació de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez.

2. Les activitats realitzades per la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez suposen l'enriquiment de l'estudi de la cultura, la llengua, la història i la literatura catalanes.

3. La Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears estan interessats en mantenir l'activitat de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez per tal de fomentar els programes de recerca en els àmbits de la cultura popular i tradicional, la llengua, la història de la cultura i la literatura catalanes.

Les parts ens reconeixem, per la representació amb què actuam, la capacitat legal necessària per subscriure aquest protocol, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Col·laborar per al manteniment de la càtedra Alcover-Moll-Villangómez. La càtedra es creà en honor d'Antoni Maria Alcover i Sureda, Francesc de Borja Moll i Casasnovas i Marià Villangómez i Llobet, nascuts, respectivament, a Mallorca, Menorca i Eivissa, per tal de recollir l'exemple de la seva dedicació a la creació literària i a l'estudi de la llengua i cultura catalanes en les seves múltiples manifestacions.

2. Aquesta càtedra té com a objectiu desenvolupar actuacions formatives, investigadores i de divulgació orientades a:

a) Desenvolupar programes de recerca en els àmbits d'actuació d'aquesta càtedra.
b) Organitzar activitats formatives i de divulgació en forma de congressos, seminaris, cursos o presentacions públiques.
c) Promoure la publicació d'estudis sobre la llengua i la literatura catalanes i la cultura popular i tradicional.
d) Reforçar l'actuació dels grups de recerca especialitzats en el camp d'actuació d'aquesta càtedra i la infrastructura que doni suport a la seva actuació (seu, personal contractat, beques, etc.).

3. Mantenir els òrgans de direcció i científic en la seva composició actual.

Consell de direcció: el conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, és el president. El rector de la Universitat de les Illes Balears, és el vicepresident. Tres representants de la Conselleria d'Educació i Cultura, proposats pel conseller d'Educació i Cultura. Un representant del Consell de Mallorca, proposat per la Consellera de Cultura del Consell de Mallorca. Un representant del Consell d'Eivissa i Formentera, proposat per la Consellera de Cultura del Consell d'Eivissa i Formentera. Tres representants de la Universitat de les Illes Balears, proposats pel rector de la Universitat de les Illes Balears. Dos representants del Comitè Científic de la càtedra, proposats pel seu director.

Comitè científic: el director és el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. Un secretari nomenat pel director. Dos vocals representants del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. Un vocal representant de l'Institut d'Estudis Catalans, nomenat entre els seus membres d'origen balear. Un vocal representant de l'Institut Menorquí d'Estudis. Un vocal representant de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Un vocal representant de l'Institut d'Estudis Baleàrics. I sis vocals nomenats pel Consell de Direcció.

4. Per finançar la càtedra, la Conselleria d'Educació i Cultura farà una aportació econòmica anual de 108.000 euros. L'aportació total de la Conselleria d'Educació i Cultura durant la vigència del protocol serà de 432.000 euros (quatre-cents trenta-dos mil euros) que es desglossaran en anualitats de 108.000 euros (cent vuit mil euros) des de 2007 fins a 2010. Les anualitats abans esmentades es pagaran amb càrrec a la partida 13301.455B01.44113.00 dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears ha de pagar cada quadrimestre a la Universitat de les Illes Balears la part proporcional a la quantitat anual després que aquest presenti el certificat corresponent a les despeses efectuades en el quadrimestre, juntament amb la documentació que les justifiqui.

5. Es podran establir acords de col·laboració amb institucions que no formen part del Consell de Direcció i altres organitzacions amb l'objectiu de dur a terme projectes concrets que, per la seva finalitat i característiques, puguin tenir cabuda en el marc de la càtedra.

6. Aquest protocol entrarà en vigor a partir de la data de signatura, finalitzarà el 31 de desembre de 2010, i serà prorrogable de mutu acord entre les parts.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, signam aquest protocol.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Francesc J. Fiol
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre) .