Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre la Família Magrinyà i Bosch i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 4 d'abril de 2007

REUNITS

D'una part, el senyor Josep M. Magrinyà i Brull, amb DNI 37005287-N, i la senyora Francesca Bosch i Capó, amb DNI 41101620-E, amb domicili a la carretera d'Andratx, 17, CP 07181 Cas Català, Calvià.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que el senyor Josep M. Magrinyà i Brull i la senyora Francesca Bosch i Capó posseeixen una col·lecció bibliogràfica composta per aproximadament 3.500 llibres de temàtica de literatura infantil i juvenil i obres generals, així com 300 discos LP, 5 mapes emmarcats i documentació diversa.

El senyor Josep M. Magrinyà i Brull i la senyora Francesca Bosch i Capó volen contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El senyor Josep M. Magrinyà i Brull i la senyora Francesca Bosch i Capó fan donació a la Universitat de les Illes del seu fons bibliogràfic, l'inventari del qual, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart . El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció del senyor Josep M. Magrinyà i Brull i la senyora Francesca Bosch i Capó i a fer que la col·lecció bibliogràfica no figuri com una col·lecció singular, sinó que s'integri al conjunt de la biblioteca de la UIB.

Sisè . La Universitat es compromet a retornar qualsevol llibre que contingui una dedicatòria personal.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Josep M. Magrinyà
37005287-N

Francesca Bosch
41101620-E

Avel·lí Blasco,
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).