Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord entre el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per a la cessió d'un fons documental

Palma, 17 d'abril de 2007

REUNITS

D'una banda, el senyor Bernadí Coll i Martorell, que representa, com a president, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, amb CIF G-57290140 i domicili al carrer General Riera, 113, 07010 Palma.

D'una altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En el marc del conveni de col·laboració que ambdues entitats varen subscriure i que fou signat en data 18 d'octubre de 2004,

MANIFESTEN I CONVENEN

Primer . Que el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és propietari d'un fons documental que conforma el seu arxiu corporatiu, datat en el període comprès entre els anys 1993 i 2002. L'entitat es reserva com a arxiu actiu la documentació relativa als cinc darrers anys, per això cada any anirà incorporant al fons documental cedit a la Universitat la documentació que deixi de formar part de l'arxiu actiu.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears, amb el suport del Govern de les Illes Balears, ha posat en marxa un Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament que té entre els seus objectius allotjar arxius d'institucions i entitats que treballen en el camp de la cooperació, per tal de garantir-ne la conservació i facilitar-ne la consulta pública.

Tercer . El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació cedeix en dipòsit a la Universitat de les Illes Balears l'esmentat fons documental, amb la condició que sigui posat permanentment a disposició pública d'acord amb la normativa de funcionament dels seus serveis, i a disposició permanent del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació al seu requeriment.

Quart . La Universitat de les Illes Balears accepta la cessió efectuada pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i es compromet a inventariar-la i catalogar-la, custodiar-la, mantenir-la organitzada i a facilitar la consulta de la col·lecció bibliogràfica a aquells que hi puguin estar interessats per raons d'estudi o investigació.

Cinquè . El present acord no té una durada determinada, i pot ser revocat per qualsevol de les parts si no es compleixen les condicions establertes en els punts tercer i quart.

Sisè . La Universitat de les Illes Balears informarà el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació de les recerques que es puguin dur a terme amb el fons documental dipositat.

Setè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar a càrrec seu les tasques necessàries per a l'embalatge i el trasllat del fons documental objecte d'aquesta cessió.

Llegit per ambdues parts aquest acord i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el firmen i rubriquen en dos exemplars, al lloc i en la data indicats anteriorment.

Pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,

Bernadí Coll
President

Per la Universitat de les Illes Balears,


Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).