Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de març de 2007

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta del Consell de Mallorca, acompanyada del secretari general del Consell de Mallorca, senyor Jeroni M. Mas Rigo.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Actuen la senyora M. Antònia Munar i Riutort, en nom i representació del Consell de Mallorca i el doctor Avel·lí Blasco Esteve en nom i representació de la UIB.

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

DIUEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i de la UIB, el desenvolupament cultural i el foment dels coneixements literaris, teatrals, musicals, historicosocials i científics, dins l'àmbit de l'illa de Mallorca, així com la difusió i l'ús correcte de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Que el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i la UIB, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, volen renovar la seva col·laboració per aquest any 2007,

CONVENEN

 1. El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, col·laborarà amb la UIB, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, per fer possible que puguin dur-se a terme les activitats culturals programades pel Servei d'Activitats Culturals i seleccionades, conjuntament, per ambdós ens, que inclouen la Universitat Oberta i tallers; commemoració dels dies mundials de la poesia i el teatre; conferències vinculades a la celebració de dates significatives de la cultura i la ciència i a fenòmens sociopolítics; Universitat d'Estiu 2007; congressos; beques de mobilitat, i beques per a la participació en els premis Octubre. El Consell de Mallorca aportarà, amb càrrec als pressuposts de 2007, la quantitat de 60.000 (seixanta mil) euros a càrrec de la partida 20.45190.48904, que el Vicerectorat de Projecció Cultural distribuirà de la manera següent:

  Activitat cultural i formativa organitzada pel Vicerectorat de Projecció cultural a través del Servei d'activitats culturals, 30.000 euros
  Universitat d'Estiu 2007, 11.000 euros
  Congressos, 11.000 euros
  Beques de mobilitat, 5.000 euros
  Beques per a la participació en els premis Octubre, 3.000 euros

 2. La UIB assumeix el compromís, segons el qual, el Consell de Mallorca podrà sol·licitar un concert de la Coral Universitat de les Illes Balears, que es durà a terme on aquest acordi.

 3. El beneficiari es compromet a fer-ne els programes, cartells i elements publicitaris de les activitats culturals indicades en llengua catalana i a incloure-hi el patrocini amb el logotip del Consell de Mallorca.

 4. La UIB ha de notificar al consell de Mallorca la concessió de qualsevol altre ajut o subvenció pública o privada que rebi per a la realització del projecte cultural subvencionat, abans del pagament de la subvenció, per tal de poder comprovar que no se supera el cost del projecte subvencionat.
 5. El beneficiari pot sol·licitar, excepcionalment, la modificació de l'objecte del present conveni quan, per causes imprevistes i alienes a la seva voluntat, no pugui dur-lo a terme, sia parcialment sia íntegrament. La petició s'ha de fonamentar degudament, s'ha de presentar abans de la data de justificació de la realització del projecte cultural subvencionat i ha de pretendre l'assoliment dels mateixos objectius i finalitats que varen determinar l'establiment del present conveni.

 6. El beneficiari d'una banda, ha d' acreditar davant del Consell de Mallorca la realització de l'objecte de la present subvenció així com, si n'és el cas, el compliment de les condicions que determini aquest conveni, mitjançant la presentació de la documentació esmentada en la clàusula següent i, d'altra banda, ha de notificar qualsevol modificació que se'n produeixi.
 7. La subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat, sempre abans de dia 15 de novembre de 2007, la realització del projecte cultural objecte de la subvenció. En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte cultural s'ha de fer mitjançant un compte justificatiu abreujat que ha d'estar integrat per la documentació bàsica següent:

a) Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució del projecte cultural subvencionat on es faci constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits i qualsevol aspecte que sigui rellevant.
b) Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del pressupost del projecte cultural que ha d'estar integrada per la següent documentació:

  • Declaració responsable sobre la relació dels ingressos i les despeses que se n'han derivat (segons el model de l'annex que s'adjunta)
  • Factures expedides a la UIB, fins l'import de la despesa subvencionada, que expressin clarament:

       1. Nom complet de la persona o entitat expedidora
       2. Concepte
       3. Número i data de factura
       4. IVA i/o retenció fiscal (si escau)
  • Altres jutificants

c) Una mostra, si n´ és el cas, del material de difusió de l'activitat subvencionada: cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari

 1. Es poden dur a terme pagaments fraccionats de la subvenció fins al 80% del seu import d' acord amb les justificacions parcials que es vagin presentant com a conseqüència del ritme d'execució del projecte cultural subvencionat
 2. La UIB ha de complir amb les obligacions de l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, (BOIB nº196 de 31 de desembre de 2005), les del capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca ( publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en especial, les recollides en les clàusules del present conveni
 3. La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no serà invocable com a precedent. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà a modificar, anul·lar o revocar i, si n'és el cas, al reintegrament total o parcial, de la present subvenció d'acord amb allò que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el capítol I del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 43 a 45 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, així com d'acord amb el que disposa l'apartat 2n de l'article 13 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.
 4. La UIB s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant del CIM com del Tribunal de Comptes.
 5. El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció
 6. El present conveni restarà vigent fins el 31 de desembre del 2007.

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

 

La presidenta del Consell de Mallorca, El rector de la Universitat de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar
Avel·lí Blasco
Jeroni M. Mas Rigo, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició de secretari i assessor de la corporació, autoritz el present conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX
CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL SUBVENCIONAT

____________________________________________, com a representant legal de l'entitat _______________________________________________________, amb el CIF____________________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Cultura del Consell de Mallorca per dur a terme el projecte ______________________________________________________________________ .

CERTIFIC:

1.- Que l'esmentat projecte s'ha realitzat.
2.- Que el pressupost executat de despeses i ingressos derivats de la realització del projecte assenyalat ha estat el següent:

Pressupost de despeses:
(detallau-lo per conceptes)

Pressupost d'ingressos:
(detallau-lo per conceptes)

3.- Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s'ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el cost del projecte subvencionat.
4.- Que s'adjunten els justificants de la despesa subvencionada i que la resta de justificants acreditatius del cost total del projecte subvencionat resten a disposició del Consell de Mallorca i del Tribunal de Comptes, a la seu d'aquesta entitat, ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

I, perquè consti, sign aquest certificat a ____________________________, el ________, d ___________________ de 2007.