Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar activitats d'investigació dins de l'àrea del canvi climàtic a les Illes Balears.

Palma, 7 de maig de 2007

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Jaume Font i Barceló, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), segons el nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), que entrà en vigor el dia 22 d'abril de 2007.

INTERVENEN

El primer, com a representant del Govern de les Illes Balears i com a conseller competent per raó de la matèria, es troba facultat per a la signatura del present conveni en virtut de les atribucions que li atorguen els articles 11 c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon, en nom i representació de la UIB, d'acord amb el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, segons el nomenament efectuat per Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), nomenament que entrà en vigor el dia 22. d'abril de 2007. Està facultat per a la signatura d'aquest conveni en virtut de l'article 30.1.n) dels Estatuts anteriors.

Ambdues parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni, i a tal fi

EXPOSEN

I.- Que el Decret 9/2006, de 4 d'agost, del president de les Illes Balears, de modificació del Decret 29/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Medi Ambient preveu que la Direcció General de l'Oficina del Canvi Climàtic exerceix les funcions relatives a la coordinació d'actuacions, que a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'executin en matèria de canvi climàtic.

II.- Que la Conselleria de Medi Ambient (d'ara endavant, Conselleria), té interès a poder disposar d'informació sobre l'evolució del clima a les Illes Balears, la qual serà d'importància vital per a les activitats a desenvolupar per la Direcció General per al Canvi Climàtic a l'efecte de facilitar la consecució de la quota de responsabilitat de les Illes Balears dins els compromisos espanyols en relació amb el compliment del Protocol de Kyoto.

III.- Que la Conselleria pel present conveni demana la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), institució capdavantera en l'àmbit de la recerca i investigació en l'àrea del clima i canvi climàtic a les Illes Balears.

IV.- Que la UIB disposa d'un equip de recerca en l'àrea del clima i canvi climàtic denominat Observatori del Clima de les Illes Balears (d'ara endavant, OCLIB) que serà l'encarregat de dur a terme les tasques objecte d'aquest conveni.

V.- Que amb conseqüència dels expositius anteriors la Conselleria i la UIB estan interessades a col·laborar per incentivar la investigació en canvi climàtic, en el sentit que els treballs desenvolupats serveixin d'orientació i recolzament per sabre com evoluciona el canvi climàtic a les Illes Balears.

Per tot lo exposat, les parts acorden les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

Es objecte d'aquest conveni la col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears a fi d'impulsar l'estudi i la investigació del clima i el fenomen conegut com canvi climàtic a les Illes Balears.

Segona .- Obligacions de la Conselleria

La Conselleria, pel que fa aquest conveni, assumirà les obligacions següents:

1.- Nomenar un interlocutor, per tal de coordinar amb el director de l'OCLIB les activitats previstes a la clàusula primera d'aquest conveni.

2.- Subministrar la informació rellevant per al desenvolupament de les tasques de l'OCLIB, de que disposi la Conselleria.

3.-Abonar la quantia de 220.400,00 ¿, amb l'IVA inclòs, a la UIB, d'acord amb la següent distribució:

Any 2007: 55.100,00 ¿, amb l'IVA inclòs
Any 2008: 110.200,00 ¿, amb l'IVA inclòs
Any 2009: 55.100, 00 ¿, amb l'IVA inclòs

4.- D'acord amb el termini de vigència del conveni a què fa referència la clàusula vuitena, el pagament es farà de la següent forma:

Any 2007: 55.100¿, amb l'IVA inclòs (cinquanta cinc mil cent euros). El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària prèvia presentació per part de la UIB d'un informe anual corresponent a les actuacions efectivament realitzades i la presentació de la factura o document d'igual valor probatori, amb l'IVA desglossat, amb la conformitat del responsable del conveni de la Conselleria i el corresponent certificat emès pel director del projecte d'inversió.
Any 2008: 110.200¿, amb l'IVA inclòs (cent deu mil dos cents euros). El pagament es farà amb les mateixes característiques que l'anualitat 2007.
Any 2009: 55.100¿, amb l'IVA inclòs (cinquanta cinc mil cent euros). El pagament es farà amb les mateixes característiques que les anualitat 2007 i 2008.

Tercera.- Obligacions de la UIB, a través de l'OCLIB.

La UIB realitzarà les tasques derivades d'aquest conveni mitjançant l'OCLIB que pertany a la mateixa Universitat i assumirà pel que fa aquest conveni les obligacions següents:

1.- Nomenar un interlocutor vàlid per tal de fer conjuntament amb la Conselleria un seguiment de les activitats de l'OCLIB.

2.- Elaborar un informe anual de l'activitat desenvolupada per l'OCLIB.

3.- Difondre les activitats de l'OCLIB a través de la pàgina web de la UIB, la memòria anual d'investigació, o qualsevol altre tipus de mitjà de comunicació.

Quarta.- Obligacions de l'OCLIB

1.- Tasques a desenvolupar per l'OCLIB:

a) L'OCLIB, a petició de la Conselleria de Medi Ambient, serà l'interlocutor científic en les reunions i grups de treball que es derivin del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic.
b) Aprofitament científic de la xarxa d'estacions meteorològiques del Govern de les Illes Balears per a la realització d'estudis meteorològics locals i la vigilància climàtica.
c) Disseny de l'entorn web per a la disseminació en temps reial de les observacions meteorològiques o productes derivats (estadístiques, llindars d'avís, etc.) entre sectors interessats i el públic en general.
d) Generació d'escenaris futurs de precipitació i temperatura a partir de les més recents simulacions globals del clima, considerant diferents models i diferents escenaris socioeconòmics (en base a l¿IPCC): (i) Mètodes directes de baixa resolució; (ii) Mètodes de regionalització estadística d'alta resolució.
e) Generació d'un mapa eòlic i un mapa de radiació solar per a les Illes Balears.
f) Acoblament d'un model hidrològic al model atmosfèric MM5 per a la predicció de crescudes en els principals torrents de les illes (p.e. conca de l'Albufera de Mallorca).
g) Funcions d'assessorament i formació.

2.- L'OCLIB, com a grup de recerca de la UIB, tindrà un director que assumirà les següents obligacions:

a) Fixar les necessitats de material, equipament i programari, així com els fons bibliogràfics i documentals.
b) Establir les línies generals i concretes d'actuació de l'OCLIB, sota la coordinació i seguiment de la Conselleria i la UIB.
c) Comparèixer, a petició de la Conselleria o de la UIB, davant els medis de comunicació en qualitat de responsable de l'OCLIB per divulgar els resultats dels treballs fets en el marc del present conveni.
d) Mantenir informats periòdicament als interlocutors nomenats per la Conselleria i la UIB sobre les accions, resultats, acords i línies d'actuació que es desenvolupin en el marc de l'OCLIB i executar, sota el seu control, el pressupost assignat a l'OCLIB.
e) Desenvolupar les activitats previstes al present conveni, per tal de que s'assoleixin els seus objectius i finalitats.

Sisena . Obligació de secret

El director de l'OCLIB es compromet a mantenir en secret aquella informació subministrada per la Conselleria per realitzar les tasques de l'OCLIB i a fer que aquest compromís sigui respectat per totes les persones que participin en l'execució del present acte o col·laborin en qualitat d'investigadors propis o associats a l'OCLIB.

Setena. Ús i difusió dels resultats d'investigació i altres treballs realitzats en el si de l'OCLIB

L'ús i difusió dels treballs realitzats en el si de l'OCLIB, es regirà pels criteris següents:

1.-La Conselleria es reserva el dret exclusiu i mundial de reproduir i distribuir mitjançant impressió, publicació, difusió i venda els treballs realitzats en el si de l'OCLIB. No obstant això:

  1. Els membres de l'OCLIB podran publicar, mitjançant els medis científics habituals, aquells resultats d'investigació obtinguts en el si de l'OCLIB que representin qualque avanç en el coneixement científic. A la publicació es farà esment al suport de la Conselleria a l'OCLIB.
  2. A totes les publicacions que no siguin considerades de recerca hi figuraran els logotips de la Conselleria i de la UIB. La publicació dels resultats es faran sempre amb prèvia consulta a la Consellería.

2.-La Conselleria es reserva el dret de fer ús intern del contingut dels treballs realitzats en el si de l'OCLIB.

3.-La Conselleria no podrà fer cap alteració, modificació, addició o supressió sense l'autorització expressa del responsable de l'OCLIB en cas de decidir-ne la impressió, publicació o difusió.

4.-Totes les publicacions reconeixeran explícitament la relació d'autors i, si escau, la direcció i la supervisió tècnica.

5.- La Conselleria s'obliga a sotmetre les proves de tirada al responsable de l'OCLIB perquè corregeixi el text, mitjançant lliurament d'un joc de proves d'impressió.

Vuitena. Obligació de col·laboració

La UIB i la Conselleria col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè aquest conveni es pugui desenvolupar amb èxit.

Novena. Comissió mixta

  1. A partir de la firma d'aquest conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment amb els representants designats per ambdues parts, en règim de paritat. Aquesta comissió proposarà les línies generals i concretes d'actuació de l'OCLIB que siguin d'interès per a la Conselleria o la UIB i es responsabilitzarà del seguiment de les actuacions que es derivin del conveni. La comissió mixta de seguiment es reunirà quan ho sol·liciti una de les parts i, com a mínim, dues vegades l'any.
  2. La Comissió Mixta haurà de donar el vist i plau previ al nomenament del director de l'OCLIB.
  3. Integraran aquesta comissió dos membres de la Conselleria i dos membres en representació de la UIB.

Desena. Vigència del conveni

La durada del present conveni serà de dos anys a partir de la data de signatura d'aquest conveni, prorrogables de mutu acord entre les parts. No obstant això, es podrà anticipar la fi del present conveni de mutu acord entre les parts, prèvia comunicació per escrit amb dos mesos d'antelació i amb l'obligació d'acabar els treballs en curs.

Desena primera. Naturalesa del conveni i resolució de conflictes

1.- El present conveni té caràcter administratiu.

2.-Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o execució del conveni es resoldran mitjançant la comissió mixta de seguiment. Si no es pogués arribar a una solució consensuada, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas

Per la Conselleria de Medi Ambient,

Jaume Font

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data de 13 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 I 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).