Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i La Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització conjunta del Màster en Enginyeria Electrònica

Barcelona, 19 de març de 2007

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta i d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la mencionada universitat.

D'altra banda, el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Antoni Giró i Roca, com a representant d'aquesta institució en virtut de les competències que preveuen els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, i d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

I. Que la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Politècnica de Catalunya tenen, entre els seus objectius, l'organització i el desenvolupament d'estudis oficials de postgrau.

II. Que el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, estableix que les universitats espanyoles poden organitzar programes oficials de postgrau conjunts, mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

III. Que, atesa la coincidència d'objectius formatius, a més de l'acreditada experiència en l'àmbit de la Tecnologia Electrònica , les universitats esmentades s'han proposat realitzar conjuntament el màster oficial en Enginyeria Electrònica que s'ha presentat per ser aprovat pels òrgans competents de la UIB i la comunitat autònoma corresponent, i que va ser aprovat el curs 2006-2007 per la UPC dins del programa oficial de postgrau de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i per la seva comunitat autònoma d'acord amb la normativa legal vigent.

IV. Que és voluntat de les parts establir una fórmula de col·laboració per a l'organització i el desenvolupament del màster.

I amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acorden de subscriure el present conveni específic, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

1. El present conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre les universitats signants per a la realització i l'organització del màster interuniversitari en Enginyeria Electrònica, que s'imparteix des del curs acadèmic 2006-07 a la UPC i s'ha proposat per ser impartit a partir del curs acadèmic 2007-08 conjuntament amb la UIB.

2. El màster es convoca de forma conjunta i tota la documentació ha de recollir expressament el caràcter interuniversitari fent constar les universitats participants.

Segona. Aprovació del màster

1. La proposta del màster, així com els continguts organitzatius i acadèmics, es realitzarà d'acord amb els criteris establerts i amb l'imprès o suport informàtic normalitzat a aquest efecte per cada una de les universitats.

2. La proposta del màster ha de ser aprovada pels òrgans competents de les universitats signants i per les respectives comunitats autònomes o per l'òrgan corresponent en el cas d'universitats estrangeres, d'acord amb la normativa legal vigent.

3. L'eficàcia del conveni queda supeditada a aquestes aprovacions.

Tercera. Òrgans de govern del màster i mecanismes per assegurar la coordinació interuniversitària

1. La universitat coordinadora del màster és la Universitat Politècnica de Catalunya

2. Cada universitat designarà una persona responsable del màster, d'acord amb els seus mecanismes interns. Aquestes persones seran les coordinadores del màster.

3. Per tal de garantir la coordinació de l'oferta formativa i per assegurar la qualitat del màster, es crearà una Comissió de Coordinació Acadèmica del Master d'Enginyeria Electrònica, com a òrgan de govern intern del programa de màster.

4. La Comissió de Coordinació Acadèmica estarà composada per professors de la UPC i de la UIB participants en el master, atenent a criteris de proporcionalitat amb el nombre de professors participants de cada universitat i d'acord al que s'estableixi en el reglament intern del màster. Realitzarà totes les funcions que, amb caràcter general, estableix el Reial Decret 56/2005 com a pròpies de l'òrgan responsable del programa.

Quarta. Admissió i matrícula dels estudiants

1. Els estudiants que estiguin interessats a cursar el màster es podran preinscriure en qualsevol de les universitats organitzadores dins els períodes establerts. Finalitzat el termini fixat, les preinscripcions seran trameses al coordinador del màster de la universitat respectiva.

2. Els estudiants interessats han d'acreditar estar en possessió dels requisits legals d'accés, així com dels requisits específics d'admissió i els aprenentatges previs establerts en els estudis aprovats.

3. La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster farà la selecció dels candidats d'acord amb els criteris d'admissió i selecció o de valoració de mèrits establerts en el màster.

4. Els estudiants admesos al màster s'hauran de matricular en la universitat en la que hagin fet la preinscripció

Cinquena. Mobilitat d'estudiants i professorat

1. Cadascuna de les universitats participants oferirà almenys 60 ECTS del màster, incloent la direcció de la Tesi del màster.

2. Els estudiants d'una universitat podran realitzar estades a l'altra universitat per cursar determinades assignatures. El període d'estudi, els mòduls realitzats i avaluats i els exàmens aprovats en una de les universitats participants seran reconeguts completament i automàticament per les altres universitats, d'acord amb els principis del sistema ECTS. Cada universitat del conveni facilitarà als estudiants matriculats en el màster la utilització dels serveis de la universitat corresponent, durant el període en què l'estudiant hi cursi els estudis.

3. Una universitat podrà convidar a professors de l'altra universitat a impartir cursos del màster a la seva universitat quan les circumstàncies acadèmiques (nombre d'estudiants matriculats en aquests cursos, ...) ho faci aconsellable.

4. Un estudiant podrà sol·licitar trasllat d'expedient a l'altra universitat per cursar com a mínim la Tesi del màster i tres assignatures del semestre d'especialització (45 ECTS). La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster haurà de donar el vist i plau al trasllat sol·licitat.

Sisena. Gestió d'expedients i títols

1. Cada universitat és responsable de la tramitació dels expedients i de la gestió acadèmica de l'alumnat que tingui matriculat.

2. Cada universitat ha de proporcionar la informació sobre els alumnes matriculats al coordinador del màster de la universitat en què es matriculin, amb l'objectiu de posar-la a disposició de la Comissió de Coordinació Acadèmica.

3. Els estudiants quedaran vinculats a tots els efectes (normatives acadèmiques, règim disciplinari, assegurança escolar, participació, eleccions...) a la universitat en què estiguin matriculats.

4. Cada universitat és la responsable de la tramitació, l'expedició i el registre del títol de màster dels estudiants matriculats en ella en el moment d'acabar els estudis, que serà expedit pel rector de la universitat corresponent, de conformitat amb el model i els requisits que estableixin el Ministeri de Educació i Ciència i altres disposicions legals vigents. En cap cas no es pot expedir més d'un títol de màster a favor d'una mateixa persona interessada.

Setena. Condicions econòmiques

1. Els preus públics que han d'abonar els estudiants són els que estableixi la comunitat autònoma a què pertanyin les universitats signatàries del conveni.

2. Cada universitat gestionarà els imports de les matrícules que realitzin d'acord amb el seu procediment intern. Els imports corresponents a assignatures matriculades que s'imparteixin en una altra universitat (mobilitat) no serà transferit, sinó que s'adoptaran mecanismes de compensació establerts per les respectives gerències. Igualment, i atès el caràcter interuniversitari del programa, les gerències de les Universitats participants podran acordar l'aplicació de mecanismes de redistribució dels recursos, tant pel que fa als ingressos provinents de les subvencions obtingudes en el finançament habitual del sistema universitari, com dels ingressos extraordinaris que es puguin derivar de la realització del Màster.

3. Les despeses extraordinàries associades a la condició de programa interuniversitari es cobriran en el seu cas, per acord dels vicerectorats i les gerències de les universitats signatàries del conveni a càrrec de fons públics i privats als quals es determini concórrer.

Vuitena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i continuarà vigent sempre que es continuï oferint el màster en les condicions aprovades, i sempre que no sigui denunciat per cap de les parts, denúncia que haurà de ser formulada per escrit amb sis mesos d'antelació respecte a l'inici del curs acadèmic següent.

La desvinculació d'una universitat comportarà, en tot cas, un nou plantejament del màster i, en qualsevol cas, sempre s'haurà de garantir als estudiants la possibilitat de finalitzar els seus estudis, de conformitat amb les regles generals d'extinció dels plans d'estudis.

Novena. Incorporació d'altres universitats

Els estudis oficials de màster objecte d¿aquest conveni estaran oberts a la incorporació d'altres universitats en cursos futurs sempre que acceptin tots els termes del present acord. Totes les universitats que s'adhereixin al conveni tindran els mateixos drets i obligacions que les que ja hi participen.

La incorporació d'altres universitats comportarà, en tot cas, un nou plantejament del màster i haurà de documentar-se a través d'un annex en què figuri l'acceptació de les clàusules i els compromisos per part de la nova universitat, amb les signatures de conformitat dels representants legals de totes les universitats que, en el moment de l'adhesió, participin en el màster.

Desena. Modificació del conveni

Qualsevol canvi que modifiqui el que s'ha establert en aquest conveni ha de ser ratificat per mutu acord de totes les parts abans de l'inici del curs acadèmic en què es pretenguin introduir les possibles modificacions.

I perquè així consti, totes les parts signen aquest document per duplicat, en el lloc i la data que figura a l'encapçalament

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat Politècnica de Catalunya,
Avel·lí Blasco
Rector
Antoni Giró i Roca
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).