Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni pluriennal de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra Illes Balears a la Universitat de Sheffield (Gran Bretanya)

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Francesc J. Fiol i Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, habilitat per a la signatura per l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de maig, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D'altra part, el Mgfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

La Conselleria d'Educació i Cultura vol projectar la difusió de la cultura de les Illes Balears i promoure l'estudi i la investigació de la llengua catalana i la literatura a l'exterior.

La Universitat de les Illes Balears manté un conveni amb la Universitat de Sheffield (Gran Bretanya) pel qual s'estableix la càtedra Illes Balears a la Universitat de Sheffield.

La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears volen col·laborar en la promoció i el foment de l'estudi de la llengua catalana i en la investigació en aquest camp.

Per això,

PACTAM

 1. La Conselleria d'Educació i Cultura col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears en el manteniment de la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield (Gran Bretanya).
 2. La Universitat de les Illes Balears es compromet a incloure el logotip de la Conselleria d'Educació i Cultura en tota la documentació, publicitat d'actes, publicacions, conferències, etc., que es facin de la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield.
 3. La Conselleria d'Educació i Cultura participarà en la selecció de professorat, persones becàries, persones que han d'ocupar el lectorat, etc., de la nostra comunitat que hagin de formar part de la càtedra Illes Balears.
 4. La Universitat de les Illes Balears lliurarà a la Conselleria d'Educació i Cultura una memòria informativa semestral de les activitats de la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield i una de general a l'acabament de la vigència d'aquest conveni. La memòria inclourà: nombre d'alumnes de la càtedra, professorat adscrit, seminaris, conferències i qualsevol altre tipus d'incidències que es produeixin en la càtedra.
 5. La Conselleria d'Educació i Cultura lliurarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 18.060,72 Euros (divuit mil seixanta euros amb setanta-dos cèntims) amb càrrec a la partida pressupostària 13301.455B01.44100, que es pagaran de la manera següent:
 6. Any 2007: 6.020,24 euros (sis mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims)
  Any 2008: 6.020,24 euros (sis mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims)
  Any 2009: 6.020,24 euros (sis mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims)

 7. La Conselleria d'Educació i Cultura abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat corresponent a cada anualitat després de la presentació, per part de la Universitat de les Illes Balears, d'una certificació acreditativa de les activitats fetes pel lectorat i per la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield, independentment de la memòria informativa semestral i de la final. Els justificants anuals s'han de presentar a la Direcció General de Política Lingüística abans del 30 de novembre de cada anualitat.
 8. Aquest conveni serà vigent des del moment de la signatura fins al 30 de desembre de 2009.

I, en prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam en dos exemplars.

Palma, 27 de març de 2007

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Francesc J. Fiol
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).