Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Fundació Vicente Ferrer i la Universitat de les Illes Balears

Barcelona/ Palma, 27 de març de 2007

REUNITS

D'una banda, el senyor Jordi Folgado Ferrer amb NIF núm. 39005342X, com a director general de la Fundació Vicente Ferrer (FVF), que actua en representació d'aquesta, amb domicili al carrer París, núm. 71 3r. pis, CP 08029 de Barcelona i CIF núm. G09326745.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic.

Que la Fundació Vicente Ferrer és una organització no governamental per al desenvolupament compromesa amb el procés de transformació d'una de les zones més pobres i necessitades de l'Índia, Anantapur. La FVF treballa à l'Índia amb les organitzacions Rural Development Trust (RDT) i Women Development Trust (WDT), que funcionen com dos organismes de forta implantació social, respectuosos amb l'entorn i protagonistes de la transformació d'Anantapur.

Que tant la Fundació Vicente Ferrer com la UIB estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú per a la cooperació al desenvolupament.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i la FVF

CONVENEN

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions d'acord amb les seves funcions respectives i els seus objectius específics.

Segon . Possibilitar la realització de pràctiques per part dels estudiants de la UIB a la Fundació Vicente Ferrer a Espanya i a Rural Development Trust (RDT) i Women Development Trust (WDT) a l'Índia, sempre sota acord de les dues parts.

Tercer . Organitzar conjuntament programes d'actuació, d'investigació i promoció de la investigació, com també d'avaluació, d'acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tinguin.

Quart . Possibilitar la realització de programes de formació, de comú acord entre ambdues institucions.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals.

Sisè . La realització i el compliment d'aquests objectius implicarà la realització de protocols addicionals específics que els desenvolupin.

Setè . Crear una comissió formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada any. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis i actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament pel mateix període si cap de les dues parts no comunica a l'altra dos mesos abans de la data de l'acabament de l'acord la voluntat de donar-lo per acabat. En tots cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la Fundació Vicente Ferrer,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Jordi Folgado
Director general

Avel·lí Blasco
Rector

á

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).