Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Economia Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 15 de febrer de 2007

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Lluís Ramis d'Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, en representació del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 7/2003, d'1 de juliol, de nomenament del membres del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del Decret 47/2003, de 13 de maig, del seu nomenament com a rector de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni i, atès això,

MANIFESTEN

Que la Universitat de les Illes Balears, dins el reglament de pràctiques en entitats públiques d'estudis de formació de postgrau de la UIB, vol potenciar l'experiència professional dels estudiants i que realitzin pràctiques en entitats públiques i privades que complementin la formació rebuda a les aules universitàries.

Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació vol cooperar amb la formació dels postgraduats de la Universitat de les Illes Balears.

Per la qual cosa, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per dur a terme el present conveni,

ACORDEN

PRIMER. Beques postgraduats . la Universitat de les Illes Balears convoca per a l'any 2007 quatre beques amb un import total de cinc mil cinc-cents euros, IVA inclòs (5.500 euros) cada beca per un període total de sis mesos prorrogable a sis mesos més, que serà abonat directament per la Universitat de les Illes Balears als becaris. Els becaris iniciaran la seva activitat a la signatura del conveni.

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació s'obliga a pagar per la raó d'aquest conveni la quantitat total de vint-i-dos mil euros (22.000 euros), IVA inclòs. Aquest import serà abonat a la Universitat de les Illes Balears presentades prèviament cinc factures de caràcter mensual de tres mil set-cents euros cada una d'elles, i la final amb un import de tres mil cinc-cents euros. Aquest cost anirà a càrrec de la partida pressupostària 14201 551A01 64000 00 del pressupost de 2007.

SEGON. Durada . La beca tindrà una durada de sis mesos, prorrogable fins a un màxim de sis més per acord d'ambdues parts, amb una dedicació màxima de 5 hores diàries.

TERCER.- Condicions . La Universitat de les Illes Balears, amb un criteri de publicitat i seguint les normes establertes al reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, realitzarà una preselecció de becaris que es remetrà a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació perquè faci la selecció definitiva dels becaris.

QUART. Formació dels becaris . Per garantir l'aprofitament de les pràctiques i la formació del becari/ària com a tècnic professional, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació el formarà en l'aprenentatge de les tecnologies utilitzades a l'entitat, així com també el formarà sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional durant un mínim de cent hores. Així mateix es nomenarà un/a tutor/a perquè el dirigeixi. El becari no pot suplir cap professional contractat. L'objectiu de la beca és formatiu.

CINQUÈ. Seguiment del conveni . La coordinació i avaluació de la tasca del becari/ària la faran el tutor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i el tutor de la UIB. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament del becari/ària, l'entitat pública pot arribar a decidir la continuació de la beca.

SISÈ. Lliurament de certificats . La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i la Universitat de les Illes Balears lliuraran un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

SETÈ. Estatuts del becari/ària . Els titulats becats ho seran de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, tot i que aquest fet no representa cap lligam contractual entre els titulats i l'entitat pública.

VUITÈ. Regulació dels treballs i la investigació . La Universitat de les Illes Balears es farà càrrec de la preselecció dels becaris, que serà validada per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. La Universitat serà l'òrgan gestor que realitza el pagament. Per part de la Universitat de les Illes Balears es produirà una contraprestació, ja que els treballs dels becaris quedaran a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i aquests estudis formaran part de l'objecte del projecte d'inversió del pla triennal d'estadística 2004-2009. Es poden determinar els següents:

  • Millora dels informes de conjuntura econòmica de les Illes Balears.
  • Recerca d'informació provinent de diverses instàncies oficials (Eurostat, INE, ministeris, conselleries, etc.) amb l'objectiu de completar les sèries temporals que integren aquesta publicació digital.
  • Seguiment d'estadístiques referides a les Illes Balears.
  • Actualització de la Guia de negocis i inversions a Balears .

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació,


Lluís Ramis d'Ayreflor
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).