Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura per a la utilització de Can Oleo per part d'aquesta

Parts

Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, i en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm.67, de 13-05-2003), d'acord amb allò que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i el Decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

Antecedents

 1. La universitat de les Illes Balears és titular de l'immoble denominat casal Can Oleo, situat al carrer Almudaina núm. 4 de Palma, per resolució del Ministeri d'Educació i Ciència de data 27 de novembre de 1986.
 2. La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears varen subscriure el dia 14 de juliol de 2004 un protocol general entre ambdues administracions amb la finalitat de crear un consorci per finançar, gestionar i dur a terme obres noves i actuacions en edificis existents propietat de la Universitat de les Illes Balears.
 3. Entre les actuacions previstes dins el Pla d'Infraestructures annexa al Protocol general, estava contemplada la reforma i rehabilitació del casal de Can Oleo, amb la finalitat de tenir la universitat un nou espai a dins ciutat
 4. Per l'Acord del Consell de Govern del dia 23 de setembre de 2004 es va crear el Consorci per al Foment de les Infraestructures Universitàries (COFIU). Aquest consorci pretén afermar les relacions de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la comunitat autònoma de les Illes Balears amb la finalitat de millorar i perfilar, de forma coherent, la xarxa d'instal·lacions i d'infraestructures de la Universitat de les Illes Balear, per mantenir i augmentar la qualitat dels seus ensenyaments.
 5. En reunió ordinària del Consell de Direcció del COFIU de dia 8 de maig de 2005, es va aprovar la inversió de 2.566.822,75 euros per dur endavant les obres de Can Oleo, durant les anualitats, 2005, 2006 i 2007.
 6. Les obres foren adjudicades per Resolució del President del Consorci, el 16 de desembre de 2005 a l'empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA per un import de 2.286.782,39 euros, firmant l'acta de replantejament d'inici de les mateixes el passat 9 de març de 2006.
 7. Atesa l'especial relació de col·laboració amb l'esforç inversor de la Conselleria d'Educació i Cultura per dotar a la Universitat d'un nou espai de representació dins Palma.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

 1. La Universitat, prèvia petició, es compromet a cedir i a reservar puntualment a la conselleria d'Educació i Cultura l'ús dels espais del casal de Can Oleo a què es refereix la clàusula segona, que siguin adients per a la realització de qualsevol tipus d'acte emmarcat dins l'àrea competencial de la conselleria i sempre que no interfereixi en les activitats pròpies de la Universitat.
 2. La Universitat manifesta que els espais del Casal de Can Oleo susceptibles de cessió d'ús puntual són, en concret, el pati, la sala de premsa, la sala de juntes, les tres aules polivalents de la planta superior de l'edifici i qualsevol altre espai que la Universitat consideri adient.
 3. La Conselleria d'Educació i Cultura quedarà exonerada del pagament de les taxes fixades per la Universitat per ocupació de l'espai i utilització dels recursos audiovisuals.
  Únicament la conselleria es farà càrrec de les despeses del personal de consergeria, audiovisuals i neteja necessaris per desenvolupar correctament l'ús de l'espai, derivades d'activitats que es desenvolupin fora de l'horari d'obertura al públic del casal.
 4. La Universitat es compromet a reservar al casal un espai no inferior a vint-i-cinc metres quadrats per destinar-hi la gerència i el servei administratiu del Consorci per al Foment de les Infraestructures Universitàries (COFIU).
 5. Aquest conveni té una vigència indefinida.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Palma, 30 de març de 2007

 

Per la Conselleria d'Educació i Cultura

Per la Universitat de les Illes Balears

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).