Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la conselleria d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament per gestionar la creació del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2)

Parts

Encarnación Juana Pastor Sánchez, consellera d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 15/2005 de 18 d'octubre, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de la consellera d'Immigració i Cooperació, en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig pel qual se'l nomena rector de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Antecedents

 1. La Conselleria d'Immigració i Cooperació, a través de la Direcció General de Cooperació, executa la política del Govern de les Illes en matèria de Cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria que aquesta cooperació es dugui a terme amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb professionals capacitats a les Illes, per tal que siguin generadors de processos de desenvolupament.
 2. La universitat per la seva part treballa en projectes de cooperació per contribuir a les tasques que fitxa el Govern, per dur a terme una cooperació de qualitat i eficaç.
 3. Segons la Llei autonòmica 9/2005, de 21 de juny de cooperació, l'activitat per al desenvolupament que executa directament l'administració de la comunitat autònoma pot articular-se mitjançant qualsevol forma reglada de col·laboració amb altres institucions o entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals. Els convenis són uns mitjans per fer efectius els instruments de cooperació per al desenvolupament.
 4. El 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ podem fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar a través d'un conveni específic.
 5. El 23 de febrer de 2006 es va signar el conveni de col·laboració en matèria de cooperació per al desenvolupament, mitjançant el qual es va crear el Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (en endavant CD2).
 6. La finalitat del CD2, de titularitat de la UIB i gestionat pel Servei de Biblioteca i Documentació de la pròpia Universitat, és donar suport documental i la informació significativa que necessiten les institucions, ONGD i persones que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació. Els productes documentals que el centre ofereix són: Biblioteca digital, Biblioteca tradicional i directori.
 7. Per tal d'aconseguir les finalitats previstes i assegurar el desplegament de serveis i programes i el funcionament del centre en el futur, la UIB i el Govern de les Illes Balears volen seguir col·laborant en la gestió del CD2.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

 1. Objecte del conveni
 2. Aquest Conveni té per objecte finançar les actuacions i programes del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2), descrits en l'annex 1, pel període 2007-2010.

 3. Finançament i distribució
 4. El pressupost total del conveni ascendeix a 426.879 ¿, dels quals la Conselleria d'Immigració i Cooperació es compromet a abonar la quantitat de 294.007 ¿, amb càrrec a la partida pressupostària 24301.134A01.44113.00 i la Universitat de les Illes Balears es compromet a abonar la quantitat de 132.872 ¿.

  La distribució anual de la despesa per institucions serà la següent:

  Any

  Conselleria d'Immigració i Cooperació

  U.I.B.

  Total

  2007

  64.166 ¿

  30.828 ¿

  94.994 ¿

  2008

  72.893 ¿

  32.369 ¿

  105.262 ¿

  2009

  76.583 ¿

  33.988 ¿

  110.571 ¿

  2010

  80.365 ¿

  35.687 ¿

  116.052 ¿

  Total

  294.007 ¿

  132.872 ¿

  426.879 ¿

 5. Forma de pagament
 6. El pagament de les aportacions anuals es farà per anticipat i s'ordenarà el pagament corresponent a l'any 2007 el dia següent de la signatura del conveni. Les aportacions corresponents als exercicis posteriors s'ha de ordenar el mes de gener de cada anualitat.

 7. Comissió de seguiment

Per tal de vetllar per la adequada realització de l'objecte del present Conveni, es constitueix una comissió de seguiment que estarà integrada per dos representants de la Universitat, dos representants de la Conselleria d'Immigració i Cooperació i el Director del Centre.

El funcionament de la Comissió de seguiment s'acull al que disposa sobre Òrgans Col·legiats, el Capítol II, del Títol II, de la Llei 30/1992. La comissió s'ha de reunir amb caràcter ordinari al menys dues vegades a l'any i amb caràcter extraordinari, a petició d'una de les parts, amb una antelació de 15 dies. La Comissió de seguiment té atribuïdes les següents funcions:

 • Aprovar el Pla quadriennal en el que s'estableixen les prioritats i les línies bàsiques d'actuació del centre.
 • Aprovar les línies d'actuació que estableixen els objectius específics d'intervenció anuals.
 • Realitzar el seguiment periòdic dels projectes que, en virtut d'aquest conveni, ha de dur a terme la Universitat.
 • Demanar informació en qualsevol moment sobre aquests plans.
 • Realitzar el seguiment de la consecució del CD2
 1. Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears s'obliga pel present Conveni a:

  1. Nomenar els membres de la comissió de seguiment
  2. Organitzar i dur a terme les activitats descrites en el conveni.
  3. Justificar les actuacions realitzades
  4. Lliurar a la Direcció General de Cooperació informes tècnics de seguiment de totes les accions en marxa.
  5. Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria d'Immigració i Cooperació.
  6. Donar l'espai que requereix el CD2.

 1. Justificació

Per a la justificació de les actuacions realitzades la UIB haurà de presentar abans del 30 de març de cada any:

 • Una memòria d'activitats del Centre que inclogui els resultats aconseguits
 • Una memòria econòmica que inclogui compte justificatiu de les despeses, acompanyada de certificació de la gerència de la UIB de la despesa realitzada per valor del total concedit.
 1. Romanents

En cas de produir-se romanent anual dels fons aportats pel Govern de les Illes Balears, s'hauran de reintegrar.

 1. Termini de vigència
 2. Aquest conveni té vigència des de la data de la seva signatura fins dia 15 de desembre de 2010.

 3. Extinció per causa distinta a la prevista a l'apartat 8.

  Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit, per incompliment de qualsevol dels punts que s'estableixen o per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni. En cas d'incompliment per part de la Universitat, ha de reintegrar els diners que li hagin estat pagats i que no hagi executat d'acord amb el que disposa aquest conveni.

 4. Normativa d'aplicació
 5. Al present Conveni li es d'aplicació la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, quedant exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1.c.

 6. Resolució de controvèrsies

Les parts es comprometen a resoldre, mitjançant la comissió mixta de seguiment prevista a la clàusula quarta, els problemes d'interpretació, compliment o qualsevol altra que es pugui plantejar respecte d'aquest Conveni.
Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, i que no s'hagin resolt en la forma indicada, atesa la naturalesa jurídica administrativa del present Conveni, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat , signam aquest Conveni en dos exemplars.

Palma, 4 d'abril de 2007

Per la Conselleria d'Immigració i Cooperació,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Encarnanción Juana Pastor Sánchez

Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex 1. DOCUMENT TÈCNIC
Centre de Documentació sobre Cooperació al Desenvolupament (CD2)

PROGRAMACIÓ DE L'ACTUACIÓ per al període 2007-2010

Gestió i organització general.

 • 2007: 1) Redacció d'un pla estratègic del CD2 de caràcter quatrienal. 2) Pla de desenvolupament professional del personal adscrit al CD2. 3) Manteniment dels locals i equipaments. 4) Auditoria interna segons ISO 9001. 5) Manteniment i actualització de la pàgina web.
 • 2008: 1) Revisió del pla estratègic del CD2. 2) Aprofundir la formació del personal adaptada a l'adquisició de les competències necessàries per la seva tasca al front del CD2. 3) Manteniment dels locals i equipaments. 4) Auditoria interna i externa segons ISO 9001. 5) Manteniment i actualització de la pàgina web.
 • 2009: 1) Revisió del pla estratègic del CD2, redacció del pla anual d'actuació i de la memòria anual.2) Aprofundir la formació del personal adaptada a l'adquisició de les competències necessàries per la seva tasca al front del CD2. 3) Manteniment dels locals i equipaments. 4) Manteniment i actualització de la pàgina web.
 • 2010: 1) Preparació del segon pla estratègic. 2) Inauguració del local definitiu del CD2 a la nova biblioteca central. 3) Manteniment i actualització de la pàgina web.

Biblioteca col·lecció impresa

 • 2007: 1) Revisió sistemàtica de bibliografies. Establiment de contactes amb investigadors i professors d'altres universitats espanyoles. 2) Administració i actualització de INNOPAC-Millenium. Avaluació de possibles nous mòduls alternatius o complementaris. 3) Establir contactes amb entitats productores de material bibliogràfic a l'àmbit de l'estat espanyol als nivells 1 i 2 i proposar convenis de donació i intercanvi de caràcter permanent. 4) Actualització de les obres de referència i bibliografia bàsica. 5) Catalogació en format 21 i incorporació al catàleg INNOPAC-Millenium de 300 registres bibliogràfics. 5) Difusió a l'àmbit de l'Estat Espanyol.
 • 2008: 1) Revisió sistemàtica de bibliografies. Establiment de contactes amb professors i investigadors de països de parla hispana. 2) Administració i actualització de Greenstone digital library i INNOPAC-Millenium. 3) Establir contactes amb entitats productores material bibliogràfic a l'àmbit de l'estat espanyol al nivell 3 i proposar convenis de donació i intercanvi de caràcter permanent. 4) Actualització de les obres de referència i bibliografia bàsica. Subscripció de publicacions periòdiques. Adquisició d'obres recomanades per la xarxa d'assessoria científica. I les contingudes a les bibliografies dels cursos i assignatures realitzats a països de parla hispana. 5) Catalogació en format 21 i incorporació al catàleg INNOPAC-Millenium de 300 registres bibliogràfics. 6) Difusió a l'àmbit de parla Hispana, presentació del projecte a jornades i congressos especialitzats de caràcter internacional.
 • 2009: 1) Revisió sistemàtica de bibliografies. Creació d'una comissió assessora de caràcter internacional. 2) Administració i actualització de Greenstone Digital Library i INNOPAC-Millenium. Avaluació de possibles nous software o mòduls alternatius o complementaris. 3) Establir contactes amb entitats productores de material bibliogràfic a l'àmbit de països de parla hispana al nivell 1 y 2 i proposar convenis de donació i intercanvi de caràcter permanent. 4) Actualització de les obres de referència i bibliografia bàsica. Subscripció de publicacions periòdiques. Adquisició d'obres recomanades per la xarxa d'assessoria científica. I les contingudes a les bibliografies dels cursos i assignatures realitzats a països de parla hispana. 5) Catalogació en format marc 21 i incorporació al catàleg INNOPAC-Millenium de 300 registres bibliogràfics. 6) Manteniment de la difusió a nivell de l'àmbit de parla Hispana. Creació d'una xarxa de distribució de novetats i edició d'un butlletí electrònic.
 • 2010: 1) Revisió sistemàtica de bibliografies. 2) Administració i actualització de Greenstone Digital Library i INNOPAC-Millenium. Avaluació de possibles nous software o mòduls alternatius o complementaris. 3) Mantenir els contactes amb entitats productores de material bibliogràfic a l'àmbit de països de parla hispana al nivell 1 y 2 i ampliar convenis de donació i intercanvi de caràcter permanent. 4) Actualització de les obres de referència i bibliografia bàsica. Subscripció de publicacions periòdiques. Actualització d'obres recomanades per la xarxa d'assessoria científica i les contingudes a les bibliografies dels cursos i assignatures realitzats a països de parla hispana. 5) Catalogació en format marc 21 i incorporació al catàleg INNOPAC-Millenium de 300 registres bibliogràfics. 6) Manteniment de la difusió a nivell de l'àmbit de parla Hispana. Manteniment de la xarxa de distribució de novetats i l'edició del butlletí electrònic.

Biblioteca digital

 • 2007: 1) Manteniment i administració del servidor. Gestió de còpies de seguretat. Ampliació de memòria en disc segons necessitats. 2) Administració i actualització de Greenstone Digital Library i INNOPAC-Millenium. Avaluació de possibles nous software o mòduls alternatius o complementaris. 3) Àmbit Illes Balears actualització (complet) àmbit parla catalana, actualització (nivell 1 i 2). Recopilació (nivell 3) àmbit estat espanyol, actualització (nivell 1), recopilació (nivell 2). 4) Catalogació en format Dublin Core i Marc 21 i publicació a través de Greenstone i INNOPAC- Millenium de 500 documents digitals.
 • 2008: 1) Manteniment i administració del servidor. Gestió de còpies de seguretat. Ampliació de memòria en disc segons necessitats. 2) Administració i actualització de Greenstone Digital Library i INNOPAC-Millenium. Avaluació de possibles nous softwares o mòduls alternatius o complementaris. 3) Àmbit Illes Balears actualització (complet) àmbit parla catalana, actualització (complet) àmbit Estat espanyol, actualització (nivell 1 i 2), recopilació (nivell 3) àmbit parla-hispana, recopilació (nivell 1). 4) Catalogació en format Dublin Core i Marc 21 i publicació a través de Greenstone i INNOPAC-Millenium de 500 documents digitals. 5) Difusió a l'àmbit de parla hispana presentació del projecte a jornades i congressos especialitzats de caràcter internacional edició i distribució de fulletó específic en català i castellà inclusió a fulletó general del CD2.
 • 2009: 1) Manteniment i administració del servidor. Gestió de còpies de seguretat. Ampliació de memòria en disc segons necessitats. Actualització de processadors i memòria RAM d'acord amb necessitats. 2) Administració i actualització de Greenstone Digital Library i INNOPAC-Millenium. Avaluació de possibles nous software o mòduls alternatius o complementaris. 3) Àmbit Illes Balears actualització (complet) àmbit parla catalana, actualització (complet) àmbit Estat espanyol, actualització (complet) àmbit parla hispana, actualització (nivell 1), recopilació (nivell 2). 4) Catalogació en format Dublin Core Marc 21 i publicació a través de Greenstone i INNOPAC-Millenium de 500 documents digitals. 5) Manteniment de la difusió a nivell de l'àmbit de parla Hispana. Creació d'una xarxa de distribució de novetats i edició d'un butlletí electrònic.
 • 2010: 1) Manteniment i administració del servidor. Gestió de còpies de seguretat. Ampliació de memòria en disc segons necessitats. Actualització de processadors i memòria RAM d'acord amb necessitats. 2) Administració i actualització de Greenstone Digital Library i INNOPAC-Millenium. Avaluació de possibles nous software o mòduls alternatius o complementaris. 3) Àmbit Illes Balears actualització (complet) àmbit parla catalana, actualització (complet) àmbit Estat espanyol, actualització (complet) àmbit parla hispana, actualització (nivell 1), recopilació (nivell 2). 4) Catalogació en format Dublin Core Marc 21 i publicació a través de Greenstone i INNOPAC-Millenium de 500 documents digitals. 5) Manteniment de la difusió a nivell de l'àmbit de parla Hispana. Creació d'una xarxa de distribució de novetats i edició del butlletí electrònic.

Directori de persones i entitats

 • 2007: 1) Administrar i actualitzar el software. Revisar i millorar la base de dades. 2) Actualitzar la informació de l'àmbit de les Illes Balears. Analitzar directoris existents. Contactar amb les institucions que els mantenen. Passar qüestionari a les entitats i persones de l'àmbit de l'estat espanyol en el nivell 1 i 2. 3) Introduir la informació d'entitats i persones de l'àmbit de l'Estat Espanyol que vulguin mantenir un directori propi. 4) Difusió a l'àmbit de l'Estat Espanyol. Presentació del projecte a jornades i congressos especialitzats, edició i distribució de fulletó específic en català i castellà.

 • 2008: 1) Administrar i actualitzar el software. Revisar i millorar la base de dades. 2) Actualitzar la informació de l'àmbit de les Illes Balears i l'Estat Espanyol nivells 1 i 2. Analitzar directoris existents. Contactar amb les institucions que els mantenen. Passar qüestionari a les entitats i persones de l'àmbit de l'estat espanyol en el nivell 3. 3) Introduir la informació d'entitats i persones de l'àmbit de l'Estat Espanyol nivell 3. Completar la informació rebuda. 4) Oferir la plataforma del directori a les entitats de l'Estat Espanyol que vulguin mantenir un directori propi. 5) Difusió a l'àmbit de parla Hispana. Presentació del projecte a jornades i congressos especialitzats de caràcter internacional. Edició i distribució de fulletó específic en català i castellà. Inclusió a fulletó específic en català i castellà. Inclusió a fulletó general del CD2 ( en català i castellà), difusió pàgina web a llistes distribució i gestió d'enllaços.
 • 2009: 1) Administrar i actualitzar el software. Revisar i millorar la base de dades. 2) Actualitzar la informació de l'àmbit de les Illes Balears i Estat Espanyol. Analitzar directoris existents. Contactar amb les institucions que els mantenen. Passar qüestionari a les entitats i persones de l'àmbit de països de parla Hispana en el nivell 1. 3) Introduir la informació d'entitats i persones de l'àmbit de països de parla hispana. Completar la informació rebuda. 4) Oferir la plataforma del directori a les entitats dels països de parla hispana que vulguin mantenir un directori propi. 5) Manteniment de la difusió a nivell de l'àmbit de parla hispana. Creació d'una xarxa de distribució de novetats i edició d'un butlletí electrònic.
 • 2010: 1) Administrar i actualitzar el software. Revisar i millorar la base de dades. 2) Actualitzar la informació del Directori 3) Manteniment de la difusió a nivell de l'àmbit de parla hispana. La xarxa de distribució de novetats i l'e edició d'un butlletí electrònic.