Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, la Cambra de Comerç de Mallorca i «Sa Nostra», Caixa de Balears, per a l'elaboració d'un llibre blanc sobre el turisme

Palma, 17 d'abril de 2007

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Joan Flaquer Riutort, president de l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (en endavant, INESTUR), de conformitat amb l'article 5.1 f) del Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l'INESTUR.

D'una altra part, el Magfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la UIB), en representació d'aquesta, segons el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

D'una altra part, el Sr. Joan Gual de Torrella, com a president i en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca (en endavant, la Cambra), amb CIF Q-0773001-C, en virtut de les atribucions conferides per l'article 14 del Decret 1291/74, de 2 de maig, relatiu al Reglament general de cambres, modificat pels reials decrets 753/1978, de 27 de març, i 816/1990, de 22 de juny.

I d'una altra part, el Sr. Pere Batle Mayol, com a director general i en representació de «Sa Nostra», Caixa de Balears (en endavant, Sa Nostra), amb CIF G-070013154.

EXPOSEN

I. L'any 1987 es va editar el primer Llibre Blanc del Turisme de les Illes Balears, fruit d'un acord entre la Conselleria de Turisme del Govern balear i la Universitat de les Illes Balears. En aquest Llibre Blanc s'examinaven amb profunditat tota una sèrie d'aspectes i temes relatius al fenomen turístic mitjançant dotze articles o treballs, els quals varen servir durant anys com a element de reflexió i de referència per a tots els operadors turístics, tant públics com privats.

II. Han transcorregut vint anys des de la publicació de l'anterior Llibre Blanc. Les transformacions experimentades pel turisme des de llavors han estat nombroses i substancials, transformacions que afecten tant els subjectes i operadors turístics com les modalitats de les activitats turístiques, les tendències de l'oferta i de la demanda, el context internacional i els mercats competidors, la situació fàctica del territori insular, etc. Atès que les coses estan així, sembla molt oportuna l'elaboració d'un nou Llibre Blanc del Turisme de les Illes Balears aquest començament del segle XXI en què ens trobam, que analitzi en profunditat el nou estat de coses que existeix en l'actualitat en relació amb el turisme, així com les tendències i perspectives de l'evolució futura que pot experimentar.

III. Les quatre institucions parts del present conveni tenen una clara relació amb el seu objecte (l'elaboració del Llibre Blanc esmentat), la qual cosa les legitima per signar-lo. Per això, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni de col·laboració i, en conseqüència,

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni

El present conveni de col·laboració té com a objectiu l'elaboració d'un Llibre Blanc del Turisme de les Illes Balears per part de la UIB, que analitzi la situació actual del turisme a les Illes Balears en els seus aspectes més destacats (econòmics, ambientals, socials, culturals, jurídics, etc.), així com les perspectives de llur evolució en els pròxims anys.

Segon. Elaboració del Llibre Blanc

L'INESTUR, la Cambra i Sa Nostra encarreguen a la UIB, i aquesta accepta, l'elaboració de l'esmentat Llibre Blanc, elaboració que comprèn les tasques següents:

 1. designar dos coordinadors generals de l'obra;
 2. vetllar perquè es mantingui el rigor científic dels diferents articles, així com del conjunt;
 3. lliurar en el termini previst els articles o treballs, una vegada redactats i revisats, a les altres entitats signants per a la publicació;
 4. gestionar en general les tasques administratives i econòmiques inherents a l'elaboració del Llibre Blanc, gestió que es desenvoluparà a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i d'acord amb l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats (LOU).

Tercer. Termini d'execució

El termini per a l'elaboració del Llibre Blanc per part de la UIB és de dotze mesos, comptat a partir de la signatura del present conveni.

Quart. Coordinadors generals

El Consell de Direcció de la UIB designarà dos coordinadors generals del Llibre Blanc després de la signatura del conveni, consultades prèviament les altres parts signants. Els coordinadors tindran les funcions següents:

 • proposar a la comissió de seguiment, en el termini d'un mes, l'estructura o esquema que se seguirà en l'elaboració del Llibre Blanc, a fi i efecte que la comissió hi doni el vist i plau;
 • nomenar els coordinadors d'àrea, si escau, per cada una de les grans àrees o dels blocs en què es divideixi el Llibre Blanc;
 • assignar la redacció dels diferents articles o treballs al professorat de la UIB i, si escau, experts externs a fi que, individualtment o en equip, redactin els temes que es corresponguin;
 • coordinar els articles que s'elaborin, per tal d'assolir un resultat conjunt connex i harmoniós, evitant que els diferents treballs no presentin solapaments o incoherències entre si;
 • presentar a la comissió de seguiment un informe intermedi del desenvolupament dels treballs passats sis mesos des de la signatura del conveni, així com un informe final a l'acabament de l'obra.

Cinquè. Redacció dels articles o treballs

Els autors dels diferents articles realitzaran el treball respectiu amb independència acadèmica i professional, si bé hauran d'ajustar-se al tema encarregat en cada cas, així com a les exigències tècniques i d'estil acordades. Hauran de lliurar l'original de l'obra en suport informàtic dins el termini previst.

Sisè. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment del present conveni, composta per un representant de cada una de les institucions signants. Els coordinadors generals del Llibre Blanc podran ser convocats a les reunions de la comissió amb veu i sense vot.

Setè. Retribucions

L'import global que rebrà la UIB per l'elaboració del Llibre Blanc es fixa en la quantitat de 208.800 euros (IVA inclòs), que seran satisfets per l'INESTUR, la Cambra i Sa Nostra en la distribució que a continuació es detalla:

 • 50 % del total (104.400 ¿) a càrrec de l'INESTUR
 • 20 % del total (41.760 ¿) a càrrec de la Cambra
 • 30 % del total (62.640 ¿) a càrrec de Sa Nostra

Les quantitats resultants de la distribució indicada seran abonades a la Universitat:

¿ un 15 % a la signatura del conveni, a fi de poder fer front a les despeses inicials de posada en marxa del projecte i a les despeses de funcionament;
¿ la resta, a l'entrega per part dels coordinadors generals de tots els articles i treballs prevists en l'estructura definitiva del Llibre Blanc.

Vuitè. Resolució de conflictes

En cas de discrepància sobre la interpretació o l'aplicació d'aquest conveni, les parts se sotmeten a l'arbitratge del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.

Com a prova de conformitat, i perquè tingui els efectes que corresponguin, signen aquest conveni en quatre exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'INESTUR,

Joan Flaquer
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Cambra de Comerç,

Joan Gual de Torrella
President

Per Sa Nostra,

Pere Batle
Director general

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).