Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització de la Setena edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera 2006

Eivissa, 25 de juliol de 2006

REUNITS

D'una banda, el Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (en endavant, GIB), actuant en nom i representació d'aquesta Institució, de conformitat amb el que disposa l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'art. 33 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del GIB.

De l'altra, el Sr. Pere Palau Torres, president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (en endavant, CIEF), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que disposa l'art. 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

De l'altra, el Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), actuant en nom i representació d'aquesta entitat, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Conveni i

MANIFESTEN

1. Que la Constitució Espanyola disposa, en el seu art. 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.
2. Que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa a l'art. 10.22 que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de cultura.
3. Que la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars preveu expressament a l'art. 46 que els consells insulars puguin subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d'administracions públiques, en els quals s'estableixin lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic i que el CIEF exerceix competències en matèria de cultura en virtut de l'atribució efectuada per la Llei 6/1994, de 13 de desembre.
4. Que la UIB té atribuïda, com una de les seues funcions, la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la Comunitat Autònoma en què s'assenta.
5. Que totes aquestes institucions estan interessades a fomentar totes aquelles activitats i iniciatives necessàries per al desenvolupament de la cultura i el progrés de les nostres illes, i que per aquest motiu és voluntat de totes aquestes institucions fer els esforços necessaris perquè es pugui donar continuïtat a la setena edició de la Universitat d'Estiu a Eivissa i Formentera 2006 (en endavant, VII UEEF 2006), que integra activitats acadèmiques, científiques i culturals en el context d'una universitat d'aquestes característiques.
6. Que, en aquest sentit, la UIB i el CIEF varen subscriure un acord en data 6 de setembre de 2000 per a la realització de la UEEF i que sobre la base d'aquest acord se n'han celebrat ja sis edicions.
7. Que en les anteriors edicions de la Universitat d'Estiu també col·laborà econòmicament la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB.
8. Que en aquesta UEEF es porten a terme cursos i activitats culturals, durant el mes de setembre de cada any, que tenen una incidència en el nostre àmbit illenc, amb la seriositat i el rigor universitaris que ha de tenir una universitat d'aquestes característiques.
9. Que la insularitat ha estat històricament un motiu d'estudi pel que significa de fet limitador de la capacitat de desenvolupament, motiu pel qual s'ha convertit en sinònim de cost diferencial, de manera que les regions insulars pateixen desavantatges estructurals vinculats al propi tret insular, i la insularitat de les Illes Pitiüses no n'és una excepció, sinó que genera un conjunt de perjudicis i inconvenients que han de ser corregits o compensats. Precisament, amb la intenció de pal·liar els efectes d'aquesta insularitat, el CIEF ha donat sempre suport a aquesta iniciativa de formació, atès que permet oferir una opció més de desenvolupament cultural als habitants d'Eivissa i Formentera.
10. Que és intenció del CIEF la celebració de la VII UEEF 2006 i de col·laborar en el finançament d'aquests cursos i activitats complementàries per a aquest esdeveniment.

I per tot l'exposat, totes les parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. És objecte del present conveni establir la col·laboració entre el GIB, el CIEF i la UIB en matèria de cultura per a la realització de la VII UEEF 2006.

SEGONA. Per a la consecució de l'objectiu anterior, la UIB s'encarrega, a través del Servei d'Activitats Culturals (en endavant, SAC), de fer totes les feines necessàries i de les tasques conduents a l'edició d'enguany, la VII UEEF 2006.

TERCERA. El Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB, a través del SAC i de la Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera, es farà càrrec de la gestió d'aquests cursos i activitats, la qual haurà de comptar, amb posterioritat, amb el vistiplau del Consell Acadèmic de la UEEF.

QUARTA. Les característiques i el pressupost de la VII UEEF 2006 són els que figuren a l'Annex que forma part d'aquest protocol, entre les quals cal destacar:

Títol : VII Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera 2006

Nombre de cursos : cinc

¿ Curs Pràctic de seguretat de les xarxes d'ordinador
¿ El Dret del comerç internacional i les tecnologies de la informació i les comunicacions (TICS)
¿ Història de l'Art, novel·la i poesia. D' El somni de Polífil a El codi Da Vinci
¿ L'alimentació i la nutrició a través de la història
¿ Prevenció i tractament de les conductes addictives

Lliçó inaugural : « Del menjar i del beure... en dites i refranys populars ». A càrrec de Gemma Salvador Castell, dietista del Programa d'Alimentació i Nutrició, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Col·laboradora de la Setmana de l'Alimentació « Ve de gust... menjar bé! », a TV3-Televisió de Catalunya. El dilluns 18 de setembre de 2006 a les 20 hores.
Lloc de realització : Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera, c. de Bes, 9, 07800 Eivissa
Dates : del 18 al 22 de setembre de 2006
Durada : 20 hores cada curs
Horari : de 17 a 21 hores
Crèdits de lliure configuració de la UIB : 2
Crèdits de formació permanent de professorat : sol·licitats

CINQUENA. La UIB cobrarà l'assistència als cursos, segons els preus acadèmics. Si el muntant total dels ingressos per a l'execució de la Universitat d'Estiu, derivats dels preus per assistència i de les aportacions de les entitats que signen aquest conveni, superàs les despeses que originàs, el romanent revertirà en la reducció d'aquestes aportacions de forma proporcional a fi que els ingressos i les despeses quedin anivellats.

SISENA . Per al desenvolupament de la VII UEEF 2006 (cursos, activitats culturals i activitats complementàries), la UIB rebrà 30.000 (trenta mil) euros del CIEF, de la partida pressupostària 4220 45100, i 18.000 (divuit mil) euros de la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB, de la partida 13801.421F01.44100. La resta del cost, l'aportarà la UIB.

SETENA

  1. El CIEF pagarà a la UIB el 50% dels 30.000 (trenta mil) euros a la signatura d'aquest protocol i la resta després de justificar la quantitat percebuda. Amb anterioritat al 30 de novembre de 2006 la UIB haurà de justificar la quantitat percebuda mitjançant la presentació davant el CIEF de certificació acreditativa de la realització de l'activitat objecte d'aquest conveni en la qual haurà de constar el seu cost detallat, així com la liquidació d'ingressos i despeses i el finançament afectat.
  2. L'aportació de 18.000 (devuit mil) euros de la Conselleria d'Educació i Cultura es farà efectiva una vegada finalitzades les activitats de la UEEF. Per a això, abans del 20 de novembre la UIB enviarà a la Conselleria d'Educació i Cultura una certificació en la qual es justifiquin les despeses de les activitats realitzades.

VUITENA. Una vegada rebuts els fons i quan ja s'hagi clausurat la Universitat d'Estiu, la UIB trametrà al CIEF i a la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB l'oportuna certificació en què s'acrediti la realització dels cursos d'acord amb el previst i la recepció i l'adequada comptabilització dels fons i la seua aplicació als fins previstos en el conveni.

NOVENA. L'incompliment total o parcial de l'objecte d'aquest conveni donarà lloc a la devolució o a la minoració, en el seu cas, de l'import satisfet pel CIEF i de l'aportació feta per la Conselleria d'Educació i Cultura del GIB. La devolució a aquestes entitats es realitzarà de manera proporcional a les aportacions efectuades per cada una d'elles, d'acord amb el que es preveu en el present conveni.

DESENA. La UIB eximirà el CIEF i la Conselleria d'Educació i Cultura de tota responsabilitat que es pugui derivar per a la realització d'aquesta VII UEEF 2006.

ONZENA. S'haurà de reflectir la col·laboració de totes les institucions, amb la inclusió en un lloc destacat dels logotips d'aquestes entitats, en tot el material (cartells, fullets, bosses...) que faci referència a l'esmentada edició. Així mateix, s'hauran de convidar els representants de les diverses institucions que subscriuen aquest conveni a l'acte d'inauguració.

DOTZENA. L'incompliment de les clàusules d'aquest Conveni per qualsevol de les parts firmants podrà donar lloc a la seua denúncia.

TRETZENA. El present conveni tendrà vigència des de la seua signatura fins al 30 de novembre de 2006.

I en prova de conformitat, totes les parts firmen el present conveni en tres exemplars, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN BALEAR,

 

PEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA,

 

PER LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS,

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de juliol de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).