Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès i la Universitat de les Illes Balears

Sabadell, 7 de setembre de 2006

REUNITS

D'una part, l'Excm. i Mgfc. Sr. AVEL·LÍ BLASCO ESTEVE, rector de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, ubicada a Palma de Mallorca, carretera de Valldemossa, Km 7.5, amb NIF núm. Q-0718001-A, en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la FUNDACIÓ PRIVADA ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS, fundació de caràcter privat, constituïda el dia 17 d'abril de 1996 davant del Notari de Barcelona Sr. Enrique Peña Belsa sota el número 1.243 del seu protocol i inscrita amb el núm. 1002 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, segons resolució de la Conselleria de Justícia de data 16 de juliol de 1996, domiciliada a Sabadell, carrer Narcís Giralt núm. 40 i CIF G-61111845, representada en aquest acte per el Sr. ALBERT BARDOLET MAYOLA en la seva qualitat de Director General.

Ambdues part es reconeixen la capacitat d'obrar i la representació necessària per a l'atorgament del present conveni, i

MANIFESTEN

I. Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de difusió, formació i recerca de la música, i que, per tant, la col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials.

II. Que és d'interès positiu la unió i la coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu.

III. Que ambdues institucions han establert i mantingut contactes a través del vicerectorat de Projecció Cultural de la Universitat de les Illes Balears, en àrees relacionades amb temes afins a aquests departaments/àrees.

IV. Que, en base al que s'ha exposat anteriorment, s'obre un ampli espectre de possibilitats de col·laboració, per la qual cosa es considera oportú subscriure un protocol que permeti un millor aprofitament dels recursos i una cooperació activa en el desenvolupament de temes d'interès comú, per tant, acorden signar el present conveni marc que es regirà per les següents clàusules.

CLÀUSULES

PRIMERA.- Finalitat de la col·laboració

El present conveni marc té per objecte emmarcar i coordinar les activitats de la Fundació l'Orquestra Simfònica del Vallès i de la Universitat de les Illes Balears en àrees de la formació, difusió i recerca de la música, entre altres:

  1. Organitzar un curs de lliure elecció durant el curs universitari, amb un valor mínim de 2 crèdits universitaris sobre el sector de la música simfònica de les orquestres.
  2. Realitzar un concert durant el curs universitari de l'Orquestra Simfònica del Vallès, a les instal·lacions designades per la Universitat de les Illes Balears.
  3. Facilitar la participació dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears en les activitats pedagògiques i artístiques que realitzi la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès.

Ambdues parts concretaran de mutu acord les condicions específiques en que es duran a terme cada una de les actuacions esmentades, i de qualsevol altra activitat conjunta que es realitzi, mitjançant annex que degudament signat formarà part integrant del present conveni.

SEGONA.- Relació de recursos humans i materials

El programa compte amb el finançament de l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

Cada una de les institucions aportarà recursos humans i materials a l'execució del present conveni per tal de que aquest pugui arribar a bon fi en els termes establerts per a cada una de les activitats mitjançant el corresponent annex.

Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, la Universitat de les Illes Balears es compromet a:

  1. Cedir l'espai per a la realització del curs i del concert, així mateix com els recursos humans i logístics necessaris a les instal·lacions de la universitat.
  2. Fer difusió de les activitats anteriors per facilitar el màxim número d'espectadors al concert i inscripcions al curs. En aquesta difusió, a més de la Universitat, hauran de constar com a organitzadors l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", i l'Orquestra Simfònica del Vallès.

I, la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès és compromet a que l'Orquestra Simfònica del Vallès realitzi el concert i a dur a terme els cursos, sempre i quan les condicions logístiques i meteorològiques ho permetin.

TERCERA.- Establiment d'una comissió mixta

Per facilitar el seguiment de la col·laboració, es constituirà una comissió mixta integrada per un representant del vicerectorat de Projecció Cultural de la Universitat de les Illes Balears, així com per un representant de la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès.

La tasca de la comissió mixta és la de concretar les activitats que es duran a terme. Les tasques de planificació resten supeditades al calendari de la gestió acadèmica de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l'any.

QUARTA.- Durada del conveni

El present conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins el dia 31 d'agost de 2007, i es prorrogarà automàticament per períodes anuals, excepte que qualsevol de les parts notifiqui a l'altra per escrit amb una antelació mínima d'un mes natural a la terminació del període en curs la seva decisió de no prorrogar el conveni.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni marc per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data expressats en l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears
Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Per la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès
Albert Badolet Mayola
Director General

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).