Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per du a terme diferents actuacions durant 2006-2007

Palma, 31 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part la L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, representada per l'Hble. Sr. Luis Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del President del Govern de les Illes Balears 7/2003 de 30 de juny de 2003, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons els articles 11 b) i c) en relació amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

De l'altra l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (en endavant UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitat, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

 • Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixin el Govern.
 • Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar a iniciativa de cadascuna de les parts amb la realització de protocols.
 • Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial el marc d'actuació propi de la UIB.
 • Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació te vigents actualment amb la UIB els següents convenis:
  a) Protocol de Col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia, juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'obres de construcció i ampliació de centres d'investigació.
  b) Els Protocols de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per desenvolupar el programa Ramon i Cajal, corresponents als convenis de 2002, 2003, 2004 i 2005.
 • Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de col·laboració específica amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic.
 • Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació pretén seguir ampliant les seves actuacions amb la Universitat respecte a les estipulades a anteriors protocols.
 • Que el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2005-2008), que va ser aprovat el passat 7 d'octubre de 2005, té com a objectius, entre altres, el següents:
   • Fomentar l'increment del nombre d'investigadors amb experiència que s'incorporin al Sistema d'Innovació de Balears amb coordinació amb els programes d'incorporació d'investigadors, a diferents nivells.
   • Continuar el cofinançament (50%) compromès en el període anterior de les iniciatives plantejades per la UIB als programes operatius FEDER passats.
   • Fomentar l'interès social per la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Fer esforços per augmentar la cultura científica dels ciutadans i afavorir el diàleg entre els científics i la societat.
   • Coordinar els esforços respecte de la Universitat de les Illes Balears i dels altres centres públics i privats d'investigació de les Illes Balears i, alhora, es coordinen amb iniciatives empreses des de la Unió Europea i des de l'Administració general de l'estat.
   • Fomentar la investigació científica i tecnològica amb especial èmfasi en àrees temàtiques d'interès estratègic per a les Illes: ciències de la salut, medi ambient i turisme.

  Per tot això, aquest protocol té com a finalitat el finançament de les actuacions que es descriuen anteriorment.

  ACORDEN

  Primer. Signar el present protocol de cooperació que té com a objectiu concretar les actuacions de la Universitat de les Illes Balears que la direcció general de R+D+I subvencionarà i que s'han de desenvolupar durant els exercicis 2006-2007.

  Segon. Materialitzar l'objectiu d'aquest protocol mitjançant el finançament de diferents actuacions previstes en el I Pla de R+D+I 2005-2008.

  Tercer. La Universitat de les Illes Balears aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per a dur a terme les activitats corresponents.

  Quart. L'aportació de la Direcció General d'R+D+I anirà destinada al finançament de les següents activitats:

  ANEXOS