Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre la correspondència d'estudis de formació professional i estudis universitaris de primer cicle impartits a la UIB

Addenda específica per als cicles formatius de grau superior de la família professional d'Administració, de la família professional de Comerç i Màrqueting i del cicle formatiu de grau superior de Prevenció de riscos professionals de la família professional de Manteniment i Serveis a la Producció i els estudis universitaris de primer cicle de Relacions Laborals de l'Escola Universitària de Relacions Laborals adscrita a la UIB

Palma, 27 de juliol de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern balear, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, d'1 de juliol) .

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

  1. Que amb data 29 de juliol de 2004 es va subscriure un conveni entre les dues entitats per a l'estudi i el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris de primer cicle que s'imparteixen a la UIB.
  2. Que a la clàusula segona s'estableix la creació d'una comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada d'elaborar les addendes específiques per a cadascun dels mòduls dels cicles formatius que tinguin correspondència amb estudis de primer cicle de la UIB.
  3. Que es va constituir la comissió paritària per a l'estudi i el posterior reconeixement de la correspondència dels cicles formatius de grau superior de la família professional d'Administració, de la família professional de Comerç i Màrqueting i del cicle formatiu de grau superior de Prevenció de riscos professionals de la família professional de Manteniment i Serveis a la Producció i els estudis universitaris de primer cicle de Relacions Laborals de l'Escola Universitària de Relacions Laborals adscrita a la UIB.

Per tot el que abans s'ha exposat, les parts formalitzen la present addenda específica, subjecta a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte d'aquesta addenda específica és el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica de la família professional d'Administració, de la família professional de Comerç i Màrqueting i del cicle formatiu de grau superior de Prevenció de riscos professionals de la família professional de Manteniment i Serveis a la Producció i els estudis universitaris de primer cicle de Relacions Laborals de l'Escola Universitària de Relacions Laborals adscrita a la UIB.

SEGONA. Mòduls ¿ ensenyaments universitaris objecte de correspondència

Atès l'informe de la comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada de la revisió dels currículums dels diferents ensenyaments, la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB han acordat que tinguin el reconeixement esmentat els següents:

1. CFGS: Administració i finances ¿ ADM31

Estudi universitari : Relacions Laborals
Càrrega lectiva total : 208 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 156 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 52 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Comptabilitat (5014)

6

T

Organització i Mètodes del Treball II (5010)

6

T

Elements de Dret Públic i Privat III (5020)

9

T

Direcció i Gestió de Personal (5018)

10

T

Lliure Configuració

21

LC

TOTAL

52

 

2. CFGS : Secretariat ¿ ADM32

Estudi universitari : Relacions Laborals
Càrrega lectiva total : 208 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 187 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 21 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Lliure Configuració

21

LC

TOTAL

21

 

3. CFGS : Comerç internacional ¿ COM31

Estudi universitari : Relacions Laborals
Càrrega lectiva total : 208 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 187 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 21 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Lliure Configuració

21

LC

TOTAL

21

 

4. CFGS: Gestió comercial i màrqueting ¿ COM32

Estudi universitari : Relacions Laborals
Càrrega lectiva total : 208 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 172 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 36 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Organització i Mètodes del Treball I (5003)

9

T

Introducció a l'Economia (5006)

6

O

Lliure Configuració

21

LC

TOTAL

36

 

5. CFGS: Prevenció de riscos professionals ¿ MSP34

Estudi universitari : Relacions Laborals
Càrrega lectiva total : 208 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 175 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 33 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Seguretat i Higiene en el Treball (5019)

12

T

Lliure Configuració

21

LC

TOTAL

33

 

CFGS: Cicle formatiu de grau superior de professional
T: Troncal. O: Obligatòria. OP: Optativa. LC: De lliure configuració

TERCERA. Àmbit d'aplicació

Aquesta addenda específica serà d'aplicació per als tècnics superiors dels cicles formatius de la família professional d'Administració, de la família professional de Comerç i Màrqueting i del cicle formatiu de grau superior de Prevenció de riscos professionals de la família professional de Manteniment i Serveis a la Producció, procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle, als centres docents de la UIB, propis i adscrits, tot respectant el procés general de preinscripció universitària.

QUARTA. Reconeixement dels ensenyaments de cicles formatius

La Universitat de les Illes Balears reconeixerà la correspondència dels cicles formatius de grau superior en relació amb els estudis universitaris de primer cicle que es concreten en la present addenda específica, reflectits a la clàusula segona.

CINQUENA. Vigència

Atesa la clàusula desena del conveni, l'experiència objecte d'aquesta addenda específica s'implementarà en l'any acadèmic 2006-2007, i es prorrogarà de manera automàtica si no hi ha una manifestació contrària d'alguna de les parts fins al 30 de setembre de 2008.

SISENA. Difusió del conveni

Les dues parts es comprometen a difondre aquest conveni de reconeixement de correspondències entre els estudis esmentats, tant al nivell institucional com als centres educatius, informant les persones interessades sobre els requisits per accedir a aquest itinerari formatiu.

SETENA. Clàusula addicional ¿ Ampliació a altres cicles formatius

La Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB han acordat que, mentre no es faci l'estudi per part de la comissió paritària corresponent, per als cicles formatius de grau superior de les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives i d'Informàtica i Comunicacions , que tenen accés directe als estudis universitaris de cicle curt de Relacions Laborals, es reconeguin 21 crèdits de lliure configuració dels estudis universitaris de primer cicle de Relacions Laborals de l'Escola Universitària de Relacions Laborals adscrita a la UIB. Aquesta clàusula serà d'aplicació per als tècnics superiors del cicles formatius de les famílies professionals indicades abans, procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle, als centres docents de la UIB, propis i adscrits, tot respectant el procés general de preinscripció universitària.

I com a mostra de conformitat, les dues parts signen aquesta addenda, que es redacta en cinc fulls de paper comú, en tres exemplars i amb un sol efecte, en la data i al lloc esmentats a la capçalera.

El rector de la Universitat
Avel·lí Blasco Esteve

Francesc Fiol Amengual
El Conseller d'Educació iCultura, de les Illes Balears

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de juliol de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).