Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre la correspondència d'estudis de formació professional i estudis universitaris de primer cicle impartits a la UIB

Addenda específica per als cicles formatius de grau superior de les famílies professionals d'Activitats Agràries, d'Edificació i Obra Civil, d'Electricitat i Electrònica, de Manteniment i Serveis a la Producció i de Manteniment de Vehicles Autopropulsats i els estudis universitaris de primer cicle d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria, de la Facultat de Ciències de la UIB

Palma, 27 de juliol de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern balear, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, d'1 de juliol) .

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

  1. Que amb data 29 de juliol de 2004 es va subscriure un conveni entre les dues entitats per a l'estudi i el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris de primer cicle que s'imparteixen a la UIB.
  2. Que a la clàusula segona s'estableix la creació d'una comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada d'elaborar les addendes específiques per a cadascun dels mòduls dels cicles formatius que tinguin correspondència amb estudis de primer cicle de la UIB.
  3. Que es va constituir la comissió paritària per a l'estudi i el posterior reconeixement de la correspondència dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals d'Activitats Agràries, d'Edificació i Obra Civil, d'Electricitat i Electrònica, de Manteniment i Serveis a la Producció i de Manteniment de Vehicles Autopropulsats i els estudis universitaris de primer cicle de Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria, de la Facultat de Ciències de la UIB.

Per tot el que abans s'ha exposat, les parts formalitzen la present addenda específica, subjecta a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte d'aquesta addenda específica és el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica de les famílies professionals d'Activitats Agràries, d'Edificació i Obra Civil, d'Electricitat i Electrònica, de Manteniment i Serveis a la Producció i de Manteniment de Vehicles Autopropulsats i els estudis universitaris de primer cicle d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria, de la Facultat de Ciències de la UIB .

SEGONA. Mòduls ¿ ensenyaments universitaris objecte de correspondència

Atès l'informe de la comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada de la revisió dels currículums dels diferents ensenyaments, la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB han acordat que tinguin el reconeixement esmentat els següents:

1. CFGS: Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics ¿ ACA32

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria
Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 198 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 27 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Disseny del Paisatge (3635)

4,5

O

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

27

 

2. CFGS : Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques ¿ EOC32

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria
Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 190,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 34,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Expressió Gràfica (0663)

6

T

Topografia i Replantejaments (3661)

6

OP

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

34,5

 

3. CFGS : Desenvolupament de productes electrònics ¿ ELE31

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria
Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 202,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 22,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

22,5

 

4. CFGS: Instal·lacions electrotècniques ¿ ELE32

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria
Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 202,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 22,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

22,5

 

5. CFGS : Sistemes de regulació i control automàtics ¿ ELE33

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria
Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 202,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 22,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

22,5

 

6. CFGS : Sistemes de telecomunicació i informàtics ¿ ELE34

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria
Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 202,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 22,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

22,5

 

7. CFGS : Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edificis i procés ¿ MSP33

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria
Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 190,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 34,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Instal·lacions (3658)

12

OP

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

34,5

 

8. CFGS : Automoció ¿ MVA31

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria
Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 202,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 22,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

22,5

 

9. CFGS : Manteniment aeromecànic ¿ MVA32

Estudi universitari : Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria Càrrega lectiva total : 225 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 202,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 22,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Lliure Configuració

22,5

LC

TOTAL

22,5

 

CFGS: Cicle formatiu de grau superior de professional
T: Troncal. O: Obligatòria. OP: Optativa. LC: De lliure configuració

TERCERA. Àmbit d'aplicació

Aquesta addenda específica serà d'aplicació per als tècnics/per a les tècniques superiors dels cicles formatius de les famílies professionals d'Activitats Agràries, d'Edificació i Obra Civil, d'Electricitat i Electrònica, de Manteniment i Serveis a la Producció i de Manteniment de Vehicles Autopropulsats, procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle, als centres docents de la UIB, propis i adscrits, tot respectant el procés general de preinscripció universitària.

QUARTA. Reconeixement dels ensenyaments de cicles formatius

La Universitat de les Illes Balears reconeixerà automàticament la correspondència dels cicles formatius de grau superior en relació amb els estudis universitaris de primer cicle que es concreten en la present addenda específica, reflectits a la clàusula segona, però només si el títol s'ha obtingut en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dins el període de cinc anys anterior a l'inici dels estudis universitaris.

En altres condicions i/o circumstàncies especials o excepcionals, l'alumnat amb titulació de formació professional de grau superior podrà adreçar una sol·licitud de reconeixement a la degana/al degà de la Facultat de Ciències, tot aportant-li la documentació acreditativa pertinent.

CINQUENA. Vigència

Atesa la clàusula desena del conveni, l'experiència objecte d'aquesta addenda específica s'implementarà l'any acadèmic 2006-2007, i es prorrogarà de manera automàtica si no hi ha una manifestació contrària d'alguna de les parts fins al 30 de setembre de 2008.

SISENA. Difusió del conveni

Les dues parts es comprometen a difondre aquest conveni de reconeixement de correspondències entre els estudis esmentats, tant al nivell institucional com als centres educatius, informant les persones interessades sobre els requisits per accedir a aquest itinerari formatiu.

I com a mostra de conformitat, les dues parts signen aquesta addenda, que es redacta en sis fulls de paper comú, en tres exemplars i amb un sol efecte, en la data i al lloc esmentats a la capçalera.

El rector de la Universitat
Avel·lí Blasco Esteve

Francesc Fiol Amengual
El Conseller d'Educació i Cultura, de les Illes Balears

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de juliol de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).