Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre la correspondència d'estudis de formació professional i estudis universitaris de primer cicle impartits a la UIB

Addenda específica per als cicles formatius de grau superior de la família professional d'Edificació i obra civil i els estudis universitaris de primer cicle d'Arquitectura Tècnica de l'Escola Politècnica Superior de la UIB

Palma, 27 de juliol de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern balear, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, d'1 de juliol) .

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

  1. Que amb data 29 de juliol de 2004 es va subscriure un conveni entre les dues entitats per a l'estudi i el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris de primer cicle que s'imparteixen a la UIB.
  2. Que a la clàusula segona s'estableix la creació d'una comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada d'elaborar les addendes específiques per a cadascun dels mòduls dels cicles formatius que tinguin correspondència amb estudis de primer cicle de la UIB.
  3. Que es va constituir la comissió paritària per a l'estudi i el posterior reconeixement de la correspondència dels cicles formatius de grau superior de la família professional d'Edificació i obra civil, i els estudis universitaris de primer cicle d'Arquitectura tècnica de l'Escola Politècnica Superior de la UIB.

Per tot el que abans s'ha exposat, les parts formalitzen la present addenda específica, subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte d'aquesta addenda específica és el reconeixement de les correspondències entre els cicles formatius de grau superior de la formació professional específica de la família professional d'Edificació i obra civil, i els estudis universitaris de primer cicle d'Arquitectura tècnica de l'Escola Politècnica Superior que s'imparteixen a la UIB.

SEGONA. Mòduls ¿ ensenyaments universitaris objecte de correspondència

Atès l'informe de la comissió paritària, formada per professorat d'ambdues entitats, encarregada de la revisió dels currículums dels diferents ensenyaments, la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB han acordat que tinguin el reconeixement esmentat els següents:

1. CFGS: Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques ¿ EOC32

Estudi universitari : Arquitectura Tècnica¿ART
Càrrega lectiva total : 247,5 crèdits Càrrega lectiva efectiva :
210 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 37,5 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Economia Aplicada (3643)

6

T

Topografia i Replantejaments (3661)

6

T

Lliure Configuració

25,5

LC

TOTAL

37,5

 

 

2. CFGS : Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció ¿ EOC31

Estudi universitari : Arquitectura Tècnica¿ART
Càrrega lectiva total : 247,5 crèdits
Càrrega lectiva efectiva : 190,5 crèdits
Càrrega lectiva reconeguda : 57 crèdits

UIB

ASSIGNATURA

CRÈDITS RECONEGUTS

TIPUS DE CRÈDIT

Expressió Gràfica Aplicada a l'Edificació i a les Construccions (3645)

9

T

Introducció a l'Ús de la Informàtica Gràfica (3652)

7,5

O

Economia Aplicada (3643)

6

T

Organització i Control d'Obres II (3662)

9

T

Lliure Configuració

25,5

LC

TOTAL

57

 


CFGS: Cicle formatiu de grau superior de professional
T: Troncal. O: Obligatòria. OP: Optativa. LC: De lliure Configuració

TERCERA. Àmbit d'aplicació

Aquesta addenda específica serà d'aplicació per als tècnics superiors dels cicles formatius de la de la família professional d'Edificació i obra civil, procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle, als centres docents de la UIB, propis i adscrits, tot respectant el procés general de preinscripció universitària.

QUARTA. Reconeixement dels ensenyaments de cicles formatius

La Universitat de les Illes Balears reconeixerà la correspondència dels cicles formatius de grau superior en relació amb els estudis universitaris de primer cicle que es concreten en la present addenda específica, reflectits a la clàusula segona.

CINQUENA. Vigència

Atesa la clàusula desena del conveni, l'experiència objecte d'aquesta addenda específica s'implementarà en l'any acadèmic 2006-2007, i es prorrogarà de manera automàtica si no hi ha una manifestació contrària d'alguna de les parts fins al 30 de setembre de 2008.

SISENA. Difusió del conveni

Les dues parts es comprometen a difondre aquest conveni de reconeixement de correspondències entre els estudis esmentats, tant al nivell institucional com als centres educatius, informant les persones interessades sobre els requisits per accedir a aquest itinerari formatiu.

SETENA. Addicional

Aquesta addenda específica substitueix la signada el 20 de juliol de 2005 i que fa referència als mateixos estudis.

I com a mostra de conformitat, les dues parts signen aquesta addenda, que es redacta en tres fulls de paper comú, en tres exemplars i amb un sol efecte, en la data i al lloc esmentats a la capçalera.

El rector de la Universitat
Avel·lí Blasco Esteve

Francesc Fiol Amengual
El Conseller d'Educació iCultura, de les Illes Balears

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de juliol de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).