Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'intencions entre l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (Espanya), i la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Toronto (Canadà)

Palma, 21 de juliol de 2006

Toronto, 28 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat i de l'altra, la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Toronto, representada per la catedràtica senyora Sioban Nelson, degana de la Facultat d'Infermeria.

Atès l'interès que comparteixen per crear programes conjunts d'estudis, intercanvi i col·laboració en les àrees de docència, recerca, formació d'estudiants i altres activitats científiques i tecnològiques en infermeria, les dues parts acordaren signar el present Protocol d'intencions, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES I CONDICIONS

Primera . Objecte

L'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears i la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Toronto manifesten el seu acord a fomentar la col·laboració en àrees d'interès comú, entre les quals:

  1. Intercanvi de docents, investigadors, tècnics i estudiants d'Infermeria;
  2. Realització de projectes conjunts de recerca;
  3. Organització de conferències i simposis, i assistència a congressos, col·loquis, seminaris;
  4. Intercanvi d'informació i publicacions acadèmiques;
  5. Foment d'activitats educatives per a investigadors, tècnics i estudiants.

Segona . Manera de procedir

El present protocol es durà a terme mitjançant l'elaboració de projectes concrets acordats per les parts que hi participin, i que s'atendran a totes les disposicions legals i normatives pròpies de cada Universitat col·laboradora.

Tercera . Execució

En cada cas concret de col·laboració, les parts implicades elaboraran una memòria de treball per escrit que exposarà la manera en què es durà a terme la primera clàusula i les mesures que es preveuen a aquest efecte. Per tal d'executar els projectes, els programes o les activitats conjuntes, les parts col·laboradores formalitzaran convenis específics que definiran els objectius, les actuacions, els aspectes econòmics, els terminis i els recursos humans i/o físics, a més de qualsevol altre requisit que s'hagi de satisfer segons la legislació vigent i les normatives de les respectives universitats.

Quarta . Recursos

Les parts col·laboradores no contreuen cap compromís econòmic per la signatura del present acord. Això no obstant, les parts faran tot el possible per generar fons, a partir de fonts diverses, per tal de poder dur a terme els programes, els projectes o les iniciatives de col·laboració.

Els programes elaborats segons estableix la segona clàusula només es podran realitzar un cop s'hagin assignat els fons necessaris.

Cinquena . Coordinació

Per a cada projecte concret, les parts col·laboradores escolliran dos coordinadors, un de cada institució, que s'ocuparan del contacte i d'elaborar un conveni que sigui acceptable per totes dues parts.

Sisena . Vigència

La durada d'aquest protocol serà de cinc anys a partir de la data de signatura, llevat que es rescindeixi abans conforme al que s'estipula en aquesta clàusula. Qualsevol de les parts podrà rescindir el protocol en qualsevol moment i per qualsevol motiu, a discreció seva, si ho notifica per escrit a l'altra part amb una antelació de seixanta (60) dies. Totes dues parts es reserven el dret de rescindir el protocol a l'instant, sense previ avís, si l'altra part n'ha incomplert una condició fonamental i no hi ha posat remei dins un termini raonable de temps a satisfacció de la part no incomplidora.

En cas que el present protocol es rescindeixi, les parts s'obliguen a finalitzar tots els projectes inacabats que s'hagin acordat per convenis degudament formalitzats.

Setena . Principis

Les dues parts es comprometen a seleccionar els participants pels seus mèrits, sense discriminació per cap motiu prohibit pels respectius codis de drets humans, legislació vigent i normatives institucionals. Tots els participants seran tractats de la mateixa manera no discriminatòria a l'hora de dur a terme les estipulacions del present protocol d'intencions, de conformitat amb les disposicions legals i les normatives de cadascuna de les institucions.

En el cas d'intercanvi de participants i de programes conjunts, dins el marc dels programes i intercanvis internacionals, les dues parts preveuen un sistema de convalidació acadèmica mútua, que s'especificarà en el conveni.

Tota propietat intel·lectual, incloent-hi corpus de dades, informació tècnica, saber fer ( know-how ), copyright, maquetes, dibuixos, especificacions, prototips, invents i programes informàtics, que s'hagi generat a partir de l'activitat conjunta de les parts segons el present protocol, serà tractada d'acord amb les normatives institucionals respectives i amb el conveni pactat entre les parts.

Vuitena . Ús de noms

Totes dues parts podran fer ús del nom de l'altra per donar a conèixer i divulgar els projectes duts a terme segons aquest protocol. No obstant això, cap de les parts no farà ús del nom de l'altra, ni de cap persona que treballi per a aquesta, en cap mena de publicitat ni comunicació, sense el consentiment previ i per escrit d'un representant autoritzat de l'altra part.

Novena . Esmenes

Amb reserva de les posteriors disposicions contractuals que es puguin derivar del projectes o programes concrets, el present protocol d'intencions es podrà esmenar d'acord amb les normatives i els requisits de cadascuna de les institucions.

El present protocol d'intencions podrà ser esmenat de mutu acord entre les parts.

Qualsevol esmena i/o modificació del protocol d'intencions exigirà l'aprovació per escrit dels signataris, segons figuren a la desena clàusula, de cada institució col·laboradora, i s'annexarà al present protocol.

Desena . Signataris

Llegit i acceptat el protocol, les parts el signen, en quatre (4) còpies de format i contingut idèntics, dos (2) en català i dos (2) en anglès.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat de Toronto,


Sioban Nelson
Degana de la Facultat d'Infermeria

Diligència

El present protocol d'intencions el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).