Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre l'Institut Camões i la Universitat de les Illes Balears

Madrid/ Palma, 21 de juliol de 2006

REUNITS

L'Institut Camões, amb seu al carrer Rodrigues Sampaio 113, 1150-279 Lisboa, representat ací per l'ambaixador de Portugal a Madrid, senyor José Filipe Mendes Moraes Cabral, en substitució de la presidenta d'aquesta institució, Simonetta Luz Afonso, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, considerant que:

¿ la Universitat de les Illes Balears pretén prosseguir els esforços per acréixer l'estatus de la llengua portuguesa amb el desenvolupament dels estudis portuguesos;

¿ la Universitat de les Illes Balears desitja proporcionar als professors i estudiants els mitjans que permetin l'aprofundiment dels seus coneixements en l'àrea de llengua i cultura portuguesa;

¿ és vocació de l'Institut Camões la promoció i la divulgació de la llengua i la cultura portuguesa, acorden signar el present conveni, en els termes i condicions que s'indiquen a continuació.

Article 1r
Objecte del conveni

L'Institut Camões i la Universitat de les Illes Balears promouran un diàleg constant per aprofundir la cooperació per tal de crear programes de promoció de la llengua i cultura portuguesa a la Universitat de les Illes Balears, tant en l'àrea d'investigació com en la d'activitats culturals.

Article 2n
Compromisos financers

L'Institut Camões es compromet a donar suport financer a la Universitat de les Illes Balears en les activitats d'investigació científica i de dinamització cultural, mitjançant la dotació d'una quantitat anual de fins a 10.000 euros.

Article 3r
Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

  1. En el context de l'article 2n, la Universitat de les Illes Balears es compromet a presentar una planificació anual d'activitats, degudament justificada i pressupostada, al final de cada any natural, per tal de ser realitzada dins l'any següent, sempre que sigui aprovada per l'Institut Camões.
  2. La Universitat de les Illes Balears durà a terme la creació d'un centre d'exàmens dins l'àmbit del sistema de certificació i avaluació del portuguès com a llengua estrangera.

Article 4t
Ajut per al fons bibliogràfic, audiovisual i multimèdia

L'Institut Camões aportarà un fons bibliogràfic, com també audiovisual i multimèdia, seleccionat d'acord amb els programes de promoció de l'ensenyament de la llengua i cultura portuguesa a la Universitat de les Illes Balears.

Article 5è

Ajut a la formació d'estudiants

L'Institut Camões, d'acord amb els seus programes de borses d'estudi, donarà suport a la investigació d'estudiants de postgraduat i doctorands i a l'actualització científica en universitats portugueses de postgraduats i doctors de la Universitat de les Illes Balears en l'àrea dels estudis portuguesos, mitjançant projectes que seran presentats pel professor delegat per a les relacions entre l'Institut Camões i la Universitat de les Illes Balears.

Article 6è
Ajut a la traducció i a l'edició de treballs d'investigació i obres didàctiques

L'Institut Camões es compromet a donar suport a projectes de traducció i d'edició de treballs d'investigació i obres didàctiques en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua i cultura portuguesa, produïts a la Universitat de les Illes Balears.

Article 7è
Durada del conveni

El present conveni serà vigent durant els anys lectius 2006-2007 i 2007-2008 i podrà ser rescindit, per motius degudament justificats, per qualsevol de les dues parts, que ho haurà de notificar a l'altra amb un mínim d'antelació de tres mesos.

Per l'Institut Camões,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

José Filipe Moraes
Ambaixador de Portugal a Espanya
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de febrer de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).